Projektu aktualitātes
aloja.lv_lad_es_na.jpg

 2017. un 2018. gadā Ludzas novada pašvaldība īpašu uzmanību pievērsusi ceļu un ielu sakārtošanai, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un nodrošinātu iedzīvotājiem ērtākas un drošākas pārvietošanās iespējas. Ludzas novada Brigu pagasta uzņēmēji, lauksaimnieki, zemnieki, arī iedzīvotāji ir priecīgi, ka viņu pagastā ir sakārtots viens ceļa posms. 2018. gada 21. septembrī ekspluatācijā ir nodots grants ceļa posms Brigu pagastā “Brigi – Brigu stacija”, pārbūvētā ceļa posma garums ir 0,91km. Iedzīvotāji atzīst, ka pārmaiņas ir acīm redzamas, ierīkots apgaismojums, izbūvēts jauns ceļa segums un sakārtoti grāvji, šis ceļš ir svarīgs visiem Brigu pagasta iedzīvotājiem, jo tas ved uz staciju.

Ludzas novadā turpinās pašvaldības grants ceļu pārbūve. Būvniecības darbi vēl notiek objektā Ludza – Kreiči. Objektu pārbūve notiek projekta II kārtas ietvaros, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, tādējādi uzlabojot arī iedzīvotāju dzīves vidi.

Ludzas novada pašvaldība veiksmīgi jau īstenoja projektu “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ludzas novadā I kārta”. Projekta I kārtas īstenošanas gaitā tika veikti pārbūves darbi četros ceļa posmos, nedaudz vairāk kā 16,5km garumā. Pārbūvējot ceļus tika izbūvēts jauns ceļa segums, izveidojot grāvju sistēmu ūdens novadīšanai no ceļa klātnes, nomainītas esošās bojātās caurtekas un izbūvētas jaunas, kā arī uz nekustamajiem īpašumiem tika izbūvētas nobrauktuves.

Minēto ceļu pārbūve notiek ELFLA un Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros kā projekts “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ludzas novadā I kārta” (Nr. 17-01-A00702-000025) un projekts “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ludzas novadā II kārta” (Nr. 17-01-A00702-000040), ar ELFLA finansējumu un Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu.

Projektu vadītāja

Ilona Mekša