Vide
foto
Valsts vides dienesta darbinieks. Attēls ilustratīvs. Foto: LETA.

Valsts vides dienests informē, ka ir pieņemts lēmums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu:

Paredzētās darbības iesnieguma

iesniegšanas datums

 

03.05.2023.

Paredzētās darbības nosaukums

Derīgo izrakteņu ieguve un apstrāde smilts, smilts-grants un dolomīta atradnē „Baravikas” ~7,46 ha platībā.

 

Iesniedzējs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Kingfisher plus”, reģistrācijas numurs: 42403022874, juridiskā adrese Ludzas novads, Pildas pagasts, Niriņi, „Vondas”, LV-5733

Paredzētās darbības norises vietas adrese

Ludzas novada Mērdzenes pagasta nekustamais īpašums „Baravikas” (kadastra Nr.6872 006 0044), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6872 006 0044.

Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas

teritorijā

 

Darbības vieta īpaši aizsargājamās dabas teritorijās neatrodas.

Atrašanās Rīgas

jūras līča piekrastes aizsargjoslā

 

Darbības vieta Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā neatrodas.

Atrašanās virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā

 

Darbības vieta atrodas Straujas upes aizsargjoslā.

 

 

 

 

 

 

 

 

Informācija par paredzēto darbību

Derīgo izrakteņu ieguve atradnē „Baravikas”   veikta   iepriekš (SIA „Latgales dolomīts”;   zemes   dzīļu   izmantošanas   licence Nr. 8/299; pēc Zemes dzīļu informācijas sistēmas datiem ieguve veikta laika periodā no 2007. līdz 2009. gadam). Līdz ar to ir veikta daļēja atradnes atsegšana, kā arī smilšmāla un dolomīta ieguve, atradnes D daļā izveidojot ūdenstilpi (pašlaik derīgo izrakteņu ieguve nav atsākta un nenotiek ūdens pazemināšana). Atradnei ir izveidots pievadceļš un uzturēšanas laukums, kā arī tajā izvietotas vairākas gan derīgā, gan nederīgā materiāla bērtnes.

Izmaiņas ir šādas:

  1. Plānots pazemināt ūdens līmeni līdz augstuma atzīmei 92 m vjl (relatīvais pazeminājums 13,8 m pašlaik atļauto 5 m vietā);
  2. Dolomīta uzirdināšana paredzēta ar spridzināšanas metodi (iepriekš ar hidraulisko āmuru).
  3. Paredzēta iegūtā derīgā materiāla skalošana, izmantojot

atradnē izveidoto nosēddīķu sistēmu, kuru paredzēts izbūvēt pirms ieteces Straujas upē. Iepriekš skalošana netika plānota.

Atradnes ģeoloģiskā izpēte veikta 2005.-2006. gadā (2021. gadā veikts atlikušo krājumu aprēķins), kuras rezultātā izpētīta atradne 7,46 ha platībā un apstiprināti smilts, smilts-grants un dolomīta N

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību līdz 25.05.2023. var rakstiski iesniegt Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski ap@vvd.gov.lv vai izmantojot eAdresi.