Vide
foto
Valsts vides dienesta darbinieks. Attēls ilustratīvs. Foto: LETA.

Valsts vides dienests informē, ka 13.06.2024. ir reģistrēts iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanai paredzētajai darbībai:

Paredzētās darbības iesnieguma

iesniegšanas datums

 

10.06.2024.

Paredzētās darbības nosaukums

Dīķa ierīkošana 4,06 ha platībā.

 

Iesniedzējs

SIA “LATGALES DZĒRVENES”, reģ. Nr.: 42403014472,

juridiskā adrese: “Noviki”, Senčati, Briģu pag., Ludzas nov., Latvija, LV-5707.

Paredzētās darbības norises vietas adrese

Nekustamā īpašumā “Valsts mežs” (kadastra Nr. 6846 008 0027)

zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6846 008 0045, Briģu pagastā, Ludzas novadā.

Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas

teritorijā

 

Darbības vieta īpaši aizsargājamā dabas teritorijā neatrodas.

Atrašanās Rīgas

jūras līča piekrastes aizsargjoslā

 

Darbības vieta Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā neatrodas.

Atrašanās virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā

 

Darbības vieta virszemes ūdensobjekta aizsargjoslā neatrodas.

 

Informācija par paredzēto darbību

Saskaņā ar iesniegumu ir paredzēta apūdeņošanas dīķa ierīkošana (4,0679 ha platībā) dzērveņu lauku apūdeņošanai. Izrokamās grunts apjoms - 148 395 m3, kas tiks novietots krautnēs blakus paredzētajam dīķim. Dīķi nav paredzēts savienot ar citu ūdensobjektu, tā uzpilde ir paredzēta no gruntsūdens.

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību līdz 25.06.2024. var rakstiski iesniegt Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski ap@vvd.gov.lv vai izmantojot eAdresi.