Sabiedrības līdzdalība Pašvaldība
Ilustratīvs attēls

Atbilstoši Ludzas novada domes lēmumam [1] ir sākta jauna teritorijas plānojuma izstrāde. Teritorijas plānojums ir pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments. Tajā tiek noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei. Prasības attiecināmas uz funkcionālo zonējumu, publisko infrastruktūru, teritorijas izmantošanu un apbūvi. Tas ir viens no nozīmīgākajiem pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kas regulē to, kā atļauts izmantot Ludzas novada teritoriju – nekustamos īpašumus, t.sk. kas ir atļauts, kas aizliegts, kādi nosacījumi jāievēro, lai varētu veikt apbūvi, kādas ir teritorijas ar īpašiem noteikumiem.

Viens no galvenajiem jaunā teritorijas plānojuma uzdevumiem būs aktualizēt, integrēt un salāgot spēkā esošos teritorijas plānojumus [2]. Spēkā esošie teritorijas plānojumi bija izstrādāti iepriekšējām, līdz 2021. gada 1. jūlijam pastāvošajām administratīvajām teritorijām, kas šobrīd apvienotas kopējā Ludzas novadā. Jauna teritorijas plānojuma izstrāde ir nozīmīga, lai nodrošinātu, ka visa Ludzas novada teritorija tiek attīstīta un pārvaldīta pēc vienādiem principiem un teritorijas apbūves noteikumiem.

Izstrādes process paredzēts līdz 2025. gada beigām, ņemot vērā šī dokumenta nozīmi, sarežģītību un nepieciešamību nodrošināt plašas līdzdalības iespējas. Izstrādes process sastāvēs no vairākiem posmiem.

 • Sākotnējā posmā paredzēts darbs ar institūcijām, Ludzas novada pašvaldības speciālistiem, kā arī dažādām interešu grupām, norisināsies līdzšinējo teritorijas plānojumu izvērtēšana un datu apkopošana.
 • Teritorijas plānojuma 1. redakcijas izstrāde.

Iedzīvotāji, uzņēmēji un citi nekustamo īpašumu īpašnieki vai tiesiskie lietotāji, valdītāji aicināti sniegt savus priekšlikumus iecerēm un nepieciešamajām izmaiņām jau Teritorijas plānojuma izstrādes sākuma posmā. Sākuma posms rezultēsies Teritorijas plānojuma 1. redakcijas izstrādē, kuram tiks organizēts publiskās apspriešanas process.

Publiskās apspriešanas ietvaros būs iespēja iepazīties ar izstrādāto Teritorijas plānojuma 1. redakciju, piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmēs, sniegt priekšlikumus. Paredzams, ka pēc šī izstrādes posma sekos nākamais posms:

 • Teritorijas plānojuma 2. redakcijas izstrāde, kuras ietvaros atkārtoti tiks rīkota publiskā apspriešana. Publiskās apspriešanas process tiks organizēts tā, lai ar dokumentu redakcijām varētu iepazīties gan elektroniski, gan klātienē. Nepieciešamības gadījumā tiks izstrādātas papildu redakcijas, īstenojot papildu posmus, tādējādi nodrošinot to, lai visu pušu intereses maksimāli tiktu izvērtētas un nodrošināta ilgtspējīga teritorijas attīstības plānošana.

Īpaši būtiska ir sabiedrības iespēja iesaistīties plānošanas procesā. Lai nodrošinātu to, ka jaunā Teritorijas plānojuma izstrādes process ir caurspīdīgs, saprotams ikvienam interesentam, zemāk veikts apkopojums ar biežāk uzdotajiem jautājumiem (BUJ):

Jautājums

Atbilde

 1. Kāpēc nepieciešams izstrādāt jaunu Teritorijas plānojumu?

Izstrādāt Teritorijas plānojumu un nodrošināt tā pārraudzību ir viens no pašvaldības pienākumiem. Ņemot vērā, ka pēc 2021.gada 1.jūlijā īstenotās administratīvi teritoriālās reformas Ludzas novads apvieno bijušās divas administratīvās teritorijas, nepieciešams jauns, vienots Teritorijas plānojums, kas nosaka vienādas teritorijas izmantošanas un apbūves prasības visās novada teritoriālajās vienībās.

 1. Kad būs gatavs jaunais Teritorijas plānojums?

Jaunais Ludzas novada Teritorijas plānojums jāizstrādā līdz 2025.gada 31.decembrim.

 1. Kāds statuss ir iepriekšējiem Teritorijas plānojumiem?

Līdz jaunā Teritorijas plānojuma spēkā stāšanās dienai spēkā esoši ir Ludzas novada veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi par teritorijas plānojumiem.

 1. Kā jaunais Teritorijas plānojums atšķirsies no iepriekšējiem Teritorijas plānojumiem?

Jaunais Teritorijas plānojums aptvers visu Ludzas novada teritoriju. Galvenā atšķirība būs visā novada teritorijā noteikti vienādi nosacījumi teritorijas izmantošanai un apbūvei. Nepastāvēs atšķirības vai savstarpējas pretrunas. Ja šobrīd spēkā esoši ir divi dažādos laikos izstrādāti dokumenti, tad līdz ar jaunā Teritorijas plānojuma apstiprināšanu tiks nodrošināta vienota pieeja novada teritorijas izmantošanā un apbūvē.

 1. Vai Teritorijas plānojums sastāv tikai no kartēm?

Nē, Teritorijas plānojumu veido vairākas daļas: 1) Paskaidrojuma raksts, 2) Grafiskā daļa un 3) Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Ja Vides pārraudzības valsts birojs pieņem lēmumu par to, ka dokumentam ir jāpiemēro stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, tad tiek izstrādāts arī Vides pārskats.

 1. Kāds ir Teritorijas plānojuma juridiskais statuss?

Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi tiek pieņemti kā pašvaldības saistošie noteikumi. Tas nozīmē, ka tie būs saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, veicot apbūvi vai citu saimniecisko darbību Ludzas novada teritorijā.

 1. Kā es varu iesaistīties?

Ikviens interesents jau šobrīd rakstiski var iesniegt pašvaldībai iesniegumu ar saviem priekšlikumiem, ierosinājumiem un ieteikumiem, pamatojot nepieciešamās izmaiņas, kas būtu jāparedz jaunajā Teritorijas plānojumā.

Pirms iesnieguma iesniegšanas jāiepazīstas ar spēkā esošajā Teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu gan savā, gan blakus esošajos nekustamajos īpašumos, vai tajos atļautā izmantošana un apbūves parametri atbilst ilgtermiņa attīstības iecerēm, neveidojas konfliktsituācijas ar blakus esošajos nekustamajos īpašumos atļauto izmantošanu.

Tiklīdz būs sagatavota Teritorijas plānojuma 1.redakcija, tiks organizēts publiskās apspriešanas process (t.sk. publiskās apspriešanas sanāksmes). Paredzams, ka pēc tā dokuments tiks pilnveidots, ņemot vērā saņemtos iesniegumus.

Pēc tam sekos 2.redakcijas izstrāde un nepieciešamības gadījumā arī tālāko redakciju publiskā apspriešana, kurā atkal būs iespēja iesaistīties.

Iesniegumu iesniegšanai aicinām izmantot sagatavoto formu.

 1. Kā es zināšu, ka notiek dokumenta publiskās avalmpspriešanas process?
 • Informācija par visām aktivitātēm tiks savlaicīgi publicēta dažādos komunikācijas kanālos (t.sk. gan digitālajos, gan drukātajos). Piemēram, tiklīdz tiks uzsākts publiskās apspriešanas process Teritorijas plānojuma 1.redakcijai, būs nodrošināta paziņojumu izvietošana pašvaldības oficiālajos komunikācijas kanālos (informatīvajā izdevumā, interneta tīmekļa vietnē, sociālo tīklu kontos).

Procesam ir iespējams sekot līdzi un vēlāk, publiskās apspriešanas laikā, iesniegt priekšlikumus.

 1. Kā es varu iesniegt savus priekšlikumus, ierosinājumus un ieteikumus?

Iesniegumu, adresējot Ludzas novada pašvaldībai ar saviem priekšlikumiem, ierosinājumiem un ieteikumiem, var iesniegt dažādos veidos. Aicinām izvēlēties sev ērtāko:

 • elektroniskā veidā, iesniegumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi pasts@ludzasnovads.lv vai iesniedzot Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā latvija.lv
 • pa pastu adresējot Ludzas novada pašvaldībai, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 vai ievietojot Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) pastkastēs.

Iesniegumu iesniegšanai aicinām izmantot sagatavoto formu.

Publiskās apspriešanas laikā iesniegumu būs iespējams iesniegt elektroniski, izmantojot Valsts vienoto ģeotelpiskās informācijas portālu www.geolatvija.lv

 1. Ja mani viss apmierina spēkā esošajā Teritorijas plānojumā, vai man ir jāiesniedz iesniegums?

Ņemot vērā pēctecības principu, pamatā tiek plānots saglabāt spēkā esošajos Teritorijas plānojumos paredzētos risinājumus. Izmaiņas tiks veiktas tad, ja būs būtiska un pamatota nepieciešamība, mainījušies normatīvie akti vai izmaiņas jāparedz saskaņā ar institūciju sniegtajiem nosacījumiem.

Gadījumā, ja attiecībā uz Jūsu nekustamo īpašumu tiks rosināts veikts izmaiņas, tās tiks iekļautas 1.redakcijā, tādēļ publiskās apspriešanas procesā būs iespējams pārliecināties, vai Jūs viss apmierina, vai nav iebildumu vai priekšlikumu.

 1. Vai man jāgaida līdz publiskajai apspriešanai, lai sniegtu savu priekšlikumu?

Nē, iesniegumus iespējams iesniegt jau šobrīd – dokumenta izstrādes sākuma posmā. Turklāt tas ir pat īpaši rekomendējams, lai nodrošinātu, ka iesniegumu var izvērtēt un priekšlikumus atbalstīt, jau gatavojot Teritorijas plānojuma 1.redakciju.

 1. Vai es varu plānot izmaiņas savā nekustamajā īpašumā, kamēr nav stājies spēkā jaunais Teritorijas plānojums?

Kamēr nebūs pieņemts lēmums par jaunā Teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums par tā īstenošanu, tikmēr spēkā esoši ir pašreizējie pašvaldības saistošie noteikumi par teritorijas plānojumiem.

 1. Kur es varu atrast šobrīd spēkā esošos Teritorijas plānojumus?

Spēkā esošos Teritorijas plānojumus iespējams atrast elektroniski Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv:

Ar jautājumiem par spēkā esošajiem Teritorijas plānojumiem iespējams vērsties pie Ludzas novada Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vadītājas Mārītes Romanovskas, tālrunis +37126869560, e-pasts marite.romanovska@ludzasnovads.lv

 1. Kā saprast Teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu, t.sk. krāsas un apzīmējumus?
 • Teritorijas plānojuma sējumā Grafiskajā daļā noteikts funkcionālais zonējums katrai zemes vienībai. Vispirms kopējā novada kartē jāatrod sava pilsēta, pagasts, ciems un zemes vienībā noteiktais burtu un krāsu kods (apzīmējums). Piemēram, DzS – Savrupmāju apbūves teritorija (dzeltens), P – Publiskās apbūves teritorija (gaiši sarkans), M – Mežu teritorija (pelēki zaļš).
 • Tad sējumā Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi jāatrod attiecīgā sadaļa (funkcionālās zonas nosaukums un burtu apzīmējums), kurā aprakstīti atļautie teritorijas izmantošanas veidi un nosacījumi – apbūves parametri u.c. konkrētajā funkcionālajā zonā. Piemēram, DzS – savrupmāju apbūves teritorija ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un vasar­nīcu apbūve. Atļautā minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība 1200 m2, maksimālais apbūves blīvums – 30-40%, maksimālais stāvu skaits, apbūves augstums – 3 stāvi, 10 m u.c. apbūves parametri un citi teritorijas izmantošanas nosacījumi.
 1. Kur es varu atrast informāciju par sev interesējošo nekustamo īpašumu un uz to attiecināmajiem plānošanas dokumentiem?

Elektroniski informāciju iespējams iegūt Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Šajā portālā iespējams atrast uz konkrētu nekustamā īpašuma adresi attiecināmos plānošanas dokumentus, kā arī saņemt bezmaksas informatīvo izziņu. Tāpat konsultāciju par savu nekustamo īpašumu iespējams saņemt, vēršoties Ludzas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļa, Raiņa iela 16, Ludzā.

 1. Ko es varu darīt savā nekustamajā īpašumā, ja tam noteiktā funkcionālā zona, piemēram,  ir Lauksaimniecības teritorija (L)?
 • Lauksaimniecības teritorija (L) ir viena no visplašāk noteiktajām funkcionālajām zonām lauku teritorijā ar daudzveidīgākajiem teritorijas izmantošanas veidiem. Ja nekustamajam īpašumam noteikta šāda funkcionālā zona, tad to var izmantot daudzveidīgi – lauksaimniecībai, viensētu apbūvei, lauksaimnieciskās vai vieglās ražošanas (pārtikas ražošanas, kokapstrādes u.c.) uzņēmumu apbūvei, publiskajai apbūvei (tirdzniecības objekts, viesu nams u.c.), kā arī citiem papildu noteiktiem teritorijas izmantošanas veidiem.
 • Lauku teritorijās (ārpus pilsētu un ciemu teritoriju robežām) jaunveidojamās zemes vienības minimālai platībai jābūt ne mazāk kā 2 ha, ja vien citos normatīvajos aktos nav noteikta lielāka minimālā platība vai ir kādi citi izņēmumu gadījumi. Piemēram, mazākā zemes vienībā atļauts atdalīt esošu viensētu, atsevišķu ražošanas, publiska vai komerciāla rakstura objektu būvniecībai un apsaimniekošanai nepieciešamo teritoriju.
 1. Kas izstrādā jauno Teritorijas plānojumu?
 • Teritorijas plānojuma izstrādes procesu vada Ludzas novada Centrālās administrācijas Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļa un Būvvalde.
 • Teritorijas plānojuma izstrādi veic telpiskās attīstības plānošanas uzņēmums – SIA “Reģionālie projekti” [3] .
 1. Kur es varu rast papildu atbildes uz dažādiem jautājumiem saistībā ar jaunā Teritorijas plānojuma izstrādi?
 • Vēršoties pie Ludzas novada Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vadītājas Mārītes Romanovskas, tālrunis +37126869560, e-pasts marite.romanovska@ludzasnovads.lv.
 • Teritorijas plānojuma izstrādes sekmīgai nodrošināšanai ir piesaistīts telpiskās plānošanas uzņēmums SIA “Reģionālie projekti” (projekta vadītāja Santa Pētersone, tel. +371 29419002, e-pasts: santa@rp.lv.

[1] Ludzas novada domes 2023. gada 30. augusta lēmums Nr. 557 (protokols Nr. 9, 7.§) “Par Ludzas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”.
[2] Ludzas novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam grozījumi (apstiprināts 2022. gada 14. martā ar Ludzas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2022 “Ludzas novada (administratīvā teritorija līdz 2021. gada 1. jūlijam) teritorijas plānojums 2013.–2024. gadam” (lēmums Nr. 32/2022)), Kārsavas novada pašvaldības teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumi (apstiprināts 2020. gada 17. decembrī ar Kārsavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem  “Par Kārsavas novada Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (lēmums Nr. 19)), Zilupes novada pašvaldības teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam (apstiprināts 2013. gada 24. maijā ar Zilupes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 “Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” (lēmums Nr. 5)), Ciblas novada pašvaldības teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam (apstiprināts 2012. gada 27. septembrī ar Ciblas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.4 “Ciblas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” (lēmums Nr. 9)).
[3] Saskaņā ar atklātā konkursa “Ludzas novada teritorijas plānojuma un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma izstrāde” rezultātiem un noslēgto līgumu

Aicinām iepazīties ar Teritorijas plānojuma izstrādes nepieciešamību un biežāk uzdotiem jautājumiem, kā arī aicinām zemju īpašniekus izvērtēt savus plānus un nepieciešamības gadījumā sniegt priekšlikumus Teritorijas plānojuma izstrādei.