Izglītība
Karjeras nedēļa Ludzas novada izglītības iestādēs

No 17. līdz 21. oktobrim visā Latvijā notika Karjeras nedēļa . Šogad Karjeras nedēļa atzīmē savu desmitgadi un ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” aicināja ikvienu, īpaši skolēnus, izzināt un attīstīt savas uzņēmējspējas. Darbīgi, interesanti un daudzveidīgi tā norisinājās Ludzas novadā. Karjeras nedēļas aktivitātēs iesaistījās visas deviņas novada vispārizglītojošās skolas un LLU Malnavas koledža . Kopējais dalībnieku skaits novadā – 1167 izglītojamie, kopējais Karjeras nedēļā īstenoto pasākumu skaits – 53.

Bez Valsts izglītības attīstības aģentūras organizētajiem pasākumiem, kurus varēja vērot tiešsaistē (diskusiju jauniešiem “Kādas superspējas veidos manu nākotni?” un diskusiju vecākiem “Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas?”), skolas organizēja arī savus pasākumus – tikās ar uzņēmējiem, pētīja vecāku profesijas, aizstāvēja savas biznesa idejas, domāja par savu nākotnes profesiju un sprieda, kādas “superspējas” tai ir vajadzīgas. Lūk, dažu spilgtāko pasākumu piemēri:

Ludzas pilsētas vidusskolā – pasākums “Man ir ideja un es varu to īstenot” 9.klašu skolēniem, Ludzas 2.vidusskolā radošo darbu konkurss “Manas superspējas “, Zilupes vidusskolā tradicionālais pasākums “Manu vecāku profesija”, kura tēma šogad bija “Superspējas manā profesijā”. Pildas pamatskolā radošās aktivitātes “No skolēna par uzņēmēju“ un “Atrodi savu biznesa ideju”, Ludzas Mūzikas pamatskolā ekskursijā uz bioloģisko produktu ražotni “Organic Products” un tikšanās ar fotogrāfi Ligitu Karveli.  Mērdzenes pamatskolas skolēni pārgājienu laikā tikās ar vietējiem uzņēmējiem, amatniekiem, devās uz zemnieku saimniecībām un pagasta iestādēm. Mežvidu pamatskolas 1.-4.klašu skolēni iepazina sociālā darbinieka un ārsta profesijas, Kārsavas vidusskolas audzēkņi par karjeras jautājumiem sprieda klašu audzinātāju stundās.  

Karjeras nedēļas ietvaros LLU Malnavas koledžas jaunieši no 3. kursa automehāniķiem, 1.kursa lauksaimniecības mehanizācijas tehniķiem un 1.kursa augkopības tehniķiem, aizrautīgi klausījās diskusiju par nākotnes profesijām pieprasītāko un nepieciešamāko prasmju un rakstura iezīmju tendencēm, kā arī uzņēmējspēju attīstīšanas veidiem. Pēc diskusijas, jaunieši kopā ar pedagogiem turpināja diskusijas, akcentējot, kādas ir viņu izvēlēto kvalifikāciju nākotnes prasības. Atziņa pie kuras nonāca gan diskusijas dalībnieki, gan izglītojamie ir, ka ar uzņēmējspējām nepiedzimst, tās iegūst darot. Jaunieši apsprieda savas esošās spējas un prasmes, kā arī mēģināja paredzēt, kā tās  attīstīsies nākotnē.

Lai visiem bērniem un jauniešiem izdodas īstenot savus sapņus un atklāt savas SUPERSPĒJAS!

 

Informāciju apkopoja

projekta koordinatore, Ludzas novada Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece 

Inese Romanova