Projektu aktualitātes
attēls

Kārsavas pilsētai cauri vijas Valsts nozīmes ūdensnoteka Šņitkas strauts, kas ir interesants ar tā reljefu un līkumoto gultni. 2016. gadā Kārsavas novada pašvaldība uzsāka būvprojekta izstrādi, plānojot gājēju takas izveidi gar Šņitkas strautu posmā no Parka ielas līdz Telegrāfa ielai. 2017. gada vasaras lietavās pārplūstot Šnitkas strautam, Kārsavā applūda daļa ēku, ielu un citu pašvaldībai svarīgu infrastruktūras objektu. Lai novērstu lietavu radīto plūdu postošās sekas, 2019. gadā Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” realizēja Šņitkas strauta gultnes tīrīšanas projektu, kā rezultātā bija nepieciešama atkārtotas topogrāfijas izstrāde un būvprojekta aktualizācija, sadalot būvdarbus 2 kārtās.

Šī gada pavasarī tika pabeigta būvprojekta aktualizācija un Lauku atbalsta dienests apstiprināja Ludzas novada pašvaldības sagatavoto projekta iesniegumu “Gājēju takas izveide gar Šņitkas krastiem posmā no Telegrāfa ielas līdz Vienības ielai”. Tā ietvaros plānots izveidot 185,2 m garu un 1,6 m platu grants seguma gājēju takas posmu. Lai saglabātu ainavisko vides dažādību un dabas resursus, Šņitkas strauta šķērsošanai tiks uzbūvēta koka laipa, kā arī ierīkotas divas atpūtas zonas ar parka soliem, atkrituma urnām un apstādījumiem. Projektā plānoto darbu veikšanai 4. oktobrī Ludzas novada pašvaldība ar SIA “ACUK” noslēdza būvdarbu līgumu. Būvuzraudzību objektā nodrošinās SIA “R4F”.

Gājēju takas izveides darbi tiek īstenoti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākums “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projekta Nr.22-01-AL34-A019.2201-000004 “Gājēju takas izveide gar Šņitkas krastiem posmā no Telegrāfa ielas līdz Vienības ielai” ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt vides un dabas resursu saglabāšanu, atbalstīt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, uzlabot pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību, kā arī attīstīt tūrisma infrastruktūru Ludzas novadā, veidojot tūristiem draudzīgu vidi un pozitīvu pilsētas tēlu. Projekta kopējās izmaksas  sastāda 60895,61 EUR, t.sk. publiskais finansējums 45000,00 EUR un pašvaldības līdzfinansējums15895,61 EUR.

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Informāciju sagatavoja:

projektu vadītāja

Ilona Rimša