SIA “Ludzas medicīnas centrs”
attēls

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ludzas medicīnas centrs”, veselības aprūpes nozares vadošā ārstniecības iestāde Ludzas novadā un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes slimnīca” sadarbības teritorijā, kuras mērķis ir nodrošināt uz pacientu vērstu, kvalitatīvu, I līmeņa slimnīcas statusam atbilstošu veselības aprūpi iedzīvotājiem izsludina konkursu uz VSIA “Ludzas medicīnas centrs” valdes locekļa amatu Veselības aprūpē.

VSIA “Ludzas medicīnas centrs” valdes locekļa/-es / (turpmāk – valdes loceklis) amata kandidātiem izvirzāmās obligātās minimālās prasības:
Valdes locekļa amata kandidātiem izvirzāmās obligātās minimālās prasības:

 
1. Nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo;
2. Valsts valodas zināšanas C1 līmenī;
3. Angļu valodas prasmes ne zemākas par B1 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei;
4. Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (veselības aprūpes jomā, uzņēmējdarbībā, vadībzinātnē, tiesību zinātnē, ekonomikā, vai finansēs vai citās pielīdzināmās jomās, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa (-les) uzdevumus konkrētajā amatā). Profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība veselības aprūpes jomā tiks uzskatīta par priekšrocību.
5. Vismaz triju gadu nepārtraukta pieredze (kas iegūta pēdējos 15 gados) vidējā vai lielā uzņēmumā*, vai valsts pārvaldes iestādē valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā (uzņēmuma vadītājs vai cits augstāka līmeņa vadības amats, kas tieši atskaitās uzņēmuma vadībai vai valdei) attiecīgās kapitālsabiedrības darbības jomā.
 
Kandidātiem nepieciešamas zināšanas un izpratne par:

·       VSIA “Ludzas medicīnas centrs” darbības jomu, kapitālsabiedrības darbību un regulējošiem normatīvajiem aktiem un stratēģiskajiem virzieniem;
·       Administratīvo un personāla vadības procesu ārstniecības iestādē;
·       Publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību un darbību, un laba korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana;
·       Par priekšrocību tiks uzskatītas zināšanas finanšu un risku vadībā;
·       Pieredze veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanā un vadībā.
 
Kandidātu kompetence tiek vērtēta šādās jomās: spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību; pārliecināšanas, komunikācijas un argumentācijas prasmes; spēja veidot pozitīvas, uz komandas sadarbību orientētas attiecības, lai sekmētu kapitālsabiedrības mērķu un rezultātu sasniegšanu; pārmaiņu vadība.  

Mēneša atalgojums: 3550 EUR (trīs tūkstoši pieci simti piecdesmit euro, 00 centi) apmērā pirms nodokļu nomaksas

Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2022. gada 7. novembrim (ieskaitot), sūtot elektroniska dokumenta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai rakstveidā parakstītus un ieskenētā veidā nosūtot uz e-pasta adresi: pasts@vm.gov.lv

1.personīgi vai elektroniski parakstītu un datētu motivētu pieteikumu (motivācijas vēstuli), iekļaujot informāciju, kas apliecina Konkursa sludinājumā norādītās pieredzes, prasmju un citu prasību atbilstību valdes priekšsēdētāja amatam;
2.dzīves gaitas un darba pieredzes apraksts (Curriculum Vitae), kurā iekļauta informācija vismaz par: izglītību (norādot izglītības iestādi, izglītības iegūšanas gadu, iegūto kvalifikācijas līmeni), profesionālo darba pieredzi (norādot darba vietas nosaukumu, nepieciešamo informāciju par darba vietu, ieņemamo amatu, attiecīgās darba pieredzes gūšanas laiku, ilgumu, pieredzes jomu un galvenos pienākumus, vadīto darbinieku skaitu), kā arī pašvērtējumu par valodu zināšanām un kontaktinformāciju (elektroniskā pasta adresi,  telefona numuru);
3.augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā)
4.apliecinājumu:
–      par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām;
–      ka kandidāts ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts attiecīgajā amatā.

Kandidātiem, kuri tiks virzīti otrajai vērtēšanas kārtai, tiks lūgts iesniegt un prezentēt (līdz 15 minūtēm) stratēģisko redzējumu par VSIA “Ludzas medicīnas centrs” attīstības virzieniem tuvākajos 5 gados – izaicinājumi un iespējas.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam: pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir Veselības ministrija, kontaktinformācija: Brīvības iela 72 k-1, Rīga LV-1011, e-pasts: pasts@vm.gov.lv

Atlases un novērtēšanas procesu īstenos nominācijas komisija.

Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādē jebkurā laikā, rakstot pieprasījuma uz pasts@vm.gov.lv (ja vēlaties, lai Veselības ministrija pārtrauc Jūsu datu apstrādi).

VSIA “Ludzas medicīnas centrs” valdes locekļa amata kandidātu atlasei un novērtēšanai ir izveidota nominācijas komisija, kuras uzdevums ir izvērtēt kandidātus valdes locekļa amatam šādā sastāvā: Antra Valdmane, Veselības ministrijas valsts sekretāres vietniece veselības politikas jautājumos, Baiba Brasliņa, Veselības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamenta direktore, Dagnija Zepa, Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante, Boriss Kņigins, Veselības ministrijas valsts sekretāres vietnieks finanšu jautājumos, Sergejs Jakovļevs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors, Inese Kamzole, Ludzas novada pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja, Grigorijs Semjonovs, Daugavpils reģionālās slimnīcas valdes loceklis. Nominācijas komisiju vada Antra Valdmane Veselības ministrijas valsts sekretāres vietniece veselības politikas jautājumos.

*Par vidējām kapitālsabiedrībām uzskatāmas kapitālsabiedrības, ja kapitālsabiedrības bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no trim šādām kritēriju robežvērtībām: nodarbināti līdz 250 darbiniekiem, neto apgrozījums 40 mlj.EUR vai bilances kopsumma 20 mlj.EUR.

*Par lielām kapitālsabiedrībām uzskatāmas kapitālsabiedrības, ja kapitālsabiedrības bilances datumā pārsniedz vismaz divas no trim šādām kritēriju robežvērtībām: nodarbināti 250 vai vairāk darbinieku, neto apgrozījums 40 mlj.EUR vai bilances kopsumma 20 mlj.EUR.