Projektu aktualitātes
jauns projekts

Ludzas novada pašvaldība ir veiksmīgi īstenojusi Lauku atbalsta dienesta apstiprināto projektu Nr. 22-01-AL34-A019.2201-000003 “Rotaļu laukuma atjaunošana Ņukšu pagastā”, kura ietvaros ir uzstādītas mūsdienīgas, dažādiem bērnu vecumposmiem paredzētas rotaļu konstrukcijas.

Līdz šim Ņukšu pagastā trūka vietu, kur bērniem un jauniešiem kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, rotaļu laukums bija novecojis, piemērots vienīgi jaunāka vecuma bērniem, tajā atradās bojātas koka konstrukcijas, kas nebija drošas un estētiski pievilcīgas. Arī apstākļiem, ka bērni lielu dienas daļu pavada skolā un straujajā tehnoloģiju attīstības laikmetā aizvien vairāk laika velta viedierīcēm, mobilajām aplikācijām un sociālajiem tīkliem, bija būtiska loma, kas sekmēja nepieciešamību radīt vietu bērnu un jauniešu aktīvai atpūtai, dažādojot brīvā laika pavadīšanas iespējas drošā un piemērotā vidē.

Projekta ietvaros novecojušās koka konstrukcijas tika demontētas, un rotaļu laukums tika papildināts ar mūsdienīgām, vizuāli pievilcīgām, dažādiem vecumposmiem paredzētām konstrukcijām. Tika uzstādīti 2 rotaļu un vingrošanas kompleksi, šūpoles “Ligzda” un troses ceļš “Tarzāns”. Kustēties, vingrot, komunicēt – to visu sniegs ierīkotais rotaļu laukums. Droša, labiekārtota vide veidos daudzveidīgu saskarsmes telpu, jo rotaļu laukums nav tikai atpūtas zona, bet arvien biežāk tas kalpo arī kā tikšanās vieta, kur savstarpējā komunikācija notiek starp visām paaudzēm.

Projekta mērķis – atjaunot bērnu rotaļu laukumu Ludzas novada Ņukšu pagasta Ņukšos, papildinot to ar jaunām, mūsdienīgām, vizuāli pievilcīgām un dažādiem vecumposmiem paredzētām konstrukcijām. Projekta kopējās izmaksas ir 34 376,61 EUR, projekta attiecināmās izmaksas 29 875,46 EUR, publiskais finansējums – 26 887,91 EUR.

Lai rotaļu laukumā pavadītais laiks būtu patīkams un drošs, Ludzas novada pašvaldība atgādina – vecāki ir atbildīgi par bērna drošību, rotaļu laukumos jāievēro sabiedriskās kārtības noteikumi un rotaļu konstrukcijas ir jāizmanto atbilstoši paredzētajam mērķim. Lai atjaunotajā rotaļu laukumā skan smiekli, piedzimst cerības un piepildās sapņi!

Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Rakstu sagatavoja projekta vadītāja Laima Poikāne