Projektu aktualitātes
Vieta, kur beidzas Odu iela un sākas Banoņejas ceļš
Vieta, kur beidzas Odu iela un sākas Banoņejas ceļš

Ludzas, Kārsavas, Ciblas novada pašvaldības kopā ar SIA “Latgales dārzeņu loģistika” ir piesaistījušas vairāk nekā 3 miljonu eiro finansējumu. Ludzas novada pašvaldība sakārtojusi Odu ielu, A.Jurdža ielas posmu un Latgales šķērsielu. Kārsavas novada pašvaldība pārbūvēja ceļu un izbūvēja bioloģiskās attīrīšanas iekārtas Mežvidu pagasta Klonešnīkos. SIA “Latgales dārzeņu loģistika” tika palielināta elektrosadales līniju slodze.

Iepriekš bija plānots, ka līdz 2018. gada beigām arī Ciblas novada pašvaldība varēs īstenot savu projekta darbību – Banoņejas ceļa pārbūvi. Dzirdot šo nosaukumu, ne katrs Ciblas novada pašvaldības iedzīvotājs var teikt, kur šis ceļš atrodas. Tas ir Ludzas pilsētas Odu ielas aptuveni 300 metru garš turpinājums Ciblas novadā. Sakarā ar to, ka 2017. un 2018. gadā Odu ielā un Jurdža ielā tika veikti remontdarbi, Banoņejas ceļā strādāt nebija iespējams. Ludzas pilsētas ielas tika pārbūvētas 2018. gada vidū, kad jau bija vēlu uzsākt Banoņejas posma remontu.

 Tajā pat laikā Ludzas un Ciblas novada pašvaldības nolēma izmantot projekta līdzekļu ietaupījumu, lai zem Banoņejas ceļa izbūvēt ūdensvada un sadzīves kanalizācijas sistēmu, un kļuva skaidrs, ka projektam ir nepieciešams būtisks īstenošanas termiņa pagarinājums. Centrālā un finanšu līgumu aģentūra piekrita pagarināt projekta realizēšanas periodu līdz pat 2020. gada 16. novembrim. Kāds var teikt: “Vai tad tiešām tik mazam posmiņam ir nepieciešami gandrīz 2 gadi?!” Šoreiz pašvaldības rīkojās, ņemot vērā savu pieredzi būvdarbu projektu īstenošanā: gandrīz katrā objektā – pat tādos, kur, šķiet, ka termiņš paredz visādas problēmas un nelabvēlīgus laika apstākļus – rodas nepieciešamība pagarināt īstenošanas termiņu. Pēdējo divu gadu laikā pašvaldības saskārās ar vēl vienu problēmu – valstī trūkst būvniecības uzņēmumu. Būvuzņēmēji nav ieinteresēti mazos objektos, viņi nepiedalās iepirkumos vai piedāvā tik augstas cenas, ka pašvaldības ir spiestas izbeigt iepirkumu bez rezultāta. Ja tomēr izdodas mazam objektam ātri dabūt būvnieku, tas nesteidzas ar darbu izpildi, jo vienlaicīgi piedalās arī daudzos citos.

2018./2019. gada ziemā pašvaldības sakārtos tehnisko dokumentāciju, bez kuras nav iespējama neviena būvniecība, un 2019. gada pavasarī-vasarā varēs sākt darbus Banoņejas ceļā.

Kopējie projekta attiecināmie izdevumi sastāda 3 205 291.99 euro, no tiem Eiropas Reģionālas attīstības fonda ieguldījums ir 2 616 528.19 euro un valsts budžeta dotācija sastāda 128 042.64 euro. Pašvaldību līdzfinansējums savu darbību īstenošanā sastāda 10.5% no projekta attiecināmajām izmaksām, savukārt uzņēmējam – SIA “Latgales dārzeņu loģistika” jānodrošina līdzfinansējums 45% apmērā elektrosadales līnijas slodzes palielināšanai. 

Projekts tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.

ERAF