Izglītība
Ludzas Mūzikas skolai būs jauns mūzikas instruments

Jau vairākus gadus pēc kārtas Ludzas novada pašvaldība, piesaistot finansējumu, Ludzas Mūzikas skolai iegādājas jaunus mūzikas instrumentus, arī šogad pašvaldība iesniedza projektu Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projektu konkursā, arī šoreiz mums liels prieks, par atbalstīto projektu, kaut arī projektu atbalstīja tikai daļēji, Ludzas Mūzikas skola ir gandarīta, ka pakāpeniski tiek atjaunota materiāli tehniskā bāze un iegādāti jauni mūzikas instrumenti.

Mūsdienu straujais dzīves ritms un modernās mākslas tendences nereti novērš uzmanību no klasiskās mūzikas pasākumiem, jo ir daudz dažādu aizraujošu lietu, kas bērniem šķiet interesantākas un lietderīgākas par nodarbošanos ar mūziku. Apmācības uz jauna instrumenta bērniem šķiet interesantākas un pievilcīgākas, līdz ar to bērniem parādās interese apgūt klavierspēli.

Ludzas novada pašvaldība 09.martā noslēdza līgumu ar Valsts Kultūrkapitāla fondu par projekta “Mūzikas instrumentu iegāde Ludzas Mūzikas pamatskolai materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai” īstenošanu, tam tika piešķirta dotācija 3000,00 EUR apmērā, arī šoreiz projekta ietvaros tiks iegādāts pianīns, tuvāko dienu laikā tiks parakstīts līgums ar SIA “Valdario” par pianīna Blüthner Irmler P 118 Studio iegādi.

Mūzikas skolas instrumentārija atjaunošana nodrošina skolas audzēkņiem mūsdienu prasībām  atbilstošus mācību apstākļus, kā arī veicina skolas konkurētspēju.

Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta “Mūzikas instrumentu iegāde Ludzas Mūzikas pamatskolai materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai” ietvaros.

 

Attīstības un plānošanas

nodaļas vadītājas vietniece

Ilona Mekša