Vakance
attēls

Ludzas novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Ludzas novada pašvaldības centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļas finanšu ekonomista amatu (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

 • veic aprēķinus novada pamatbudžeta un ziedojumu un dāvinājumu budžeta izstrādāšanai;
 • veic pašvaldības iestāžu finanšu darbības plānošanu, analīzi un pārskatu gatavošanu izmantojot biznesa inteliģences rīkus (BI u.c.);
 • vāc, analizē un interpretē iestādes darbības rezultātus, izmantojot dažādas statistikas un citas metodes;
 • izstrādā un ievieš ekonomisko un finanšu rādītāju novērtēšanas metodes;
 • izstrādā priekšlikumus pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitātes palielināšanai;
 • veic aprēķinus budžeta grozījumu projektam;
 • pārbauda pašvaldības iestāžu iekšējos grozījumus tāmes ietvaros;
 • veic budžeta iestāžu sniegto pakalpojumu un pašvaldību savstarpējo norēķinu izmaksu analīzi un tarifu, izcenojumu aprēķinu.
 • sagatavo ikmēneša rēķinu par komunāliem izdevumiem, sakaru pakalpojumiem un pēc nepieciešamības citu izdevumu segšanai sadali pa struktūrvienībām un iesniedz kreditoru grāmatvedim;
 • savas kompetences ietvaros sagatavo priekšlikumus par saistošiem noteikumiem attiecībā uz nodevām un iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem;
 • konsultē iestāžu un struktūrvienību vadītājus izdevumu tāmju sagatavošanas jautājumos.

Prasības pretendentiem:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā;
 • profesionālā darba pieredze budžeta plānošanas, grāmatvedības uzskaites vai finanšu vadības jomā, atbilstoša darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā, izšķiroties par pretendenta atbilstību, var tikt uzskatīta par priekšrocību;
 • zināšanas par budžeta plānošanas, izdevumu analīzes un finanšu vadības principiem;
 • zināšanas par amata kompetencē esošu jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem, spēja tajos orientēties un piemērot tos;
 • izpratne par pašvaldības darbību, tās organizatorisko struktūru un pārvaldes sistēmu;
 • konceptuāla un analītiska domāšana, prasme identificēt problēmas, saskatīt cēloņu un seku sakarības, izdarīt atbilstošus secinājumus un piedāvāt risinājumus un alternatīvas;
 • augsta atbildības sajūta un precizitāte, spēja racionāli plānot un organizēt savu darbu;
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, spēja pielāgoties dinamiskai darba videi;
 • abas sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes, spēja strādāt komandā;
 • prasme darbā ar informācijas tehnoloģijām un biroja tehniku, prasme strādāt ar elektroniskajām datu bāzēm un elektroniskajām dokumentu vadības sistēmām un biznesa inteliģences rīkiem;
 • valsts valodas prasme normatīvajos aktos valsts valodas lietošanas jomā noteiktajā apjomā (C1 līmenis).

Amats klasificēts ar profesijas klasifikatora kodu 2631 05, 15. amata saime 15.2. apakšsaime III līmenis, 9. mēnešalgu grupa.

Piedāvājam: 

 • aktīvu un atbildīgu darbu;
 • atalgojums no 1120 līdz 1710 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas, atbilstoši kvalifikācijai.

Pieteikšanās termiņš – līdz 2024. gada 25. jūlijam (sūtot pieteikumu elektroniski, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2024. gada 25. jūlija plkst. 17.00).

Pieteikuma dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • dzīves apraksts (CV);
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei - C līmeņa 1. pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);
 • autovadītāja apliecības kopija.

Pieteikuma dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, jānosūta uz Ludzas novada pašvaldības oficiālo elektronisko adresi (e-adresi): DEFAULT@90000017453 vai elektroniskā pasta adresi: pasts@ludzasnovads.lv ar norādi Pieteikums konkursam uz Ludzas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas finanšu ekonomista amatu”.

Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Tālrunis uzziņām:  +37126338580, +37165707132.


Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Ludzas novada pašvaldība informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi un iesūtot CV un pieteikuma vēstuli, persona piekrīt savu personas datu apstrādei personāla atlases vajadzībām;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir Ludzas novada pašvaldība, kontaktinformācija: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, tālrunis: 65707400, elektroniskā pasta adrese: pasts@ludzasnovads.lv.