Vakance
afiša

PAŠVALDĪBAS POLICIJAS INSPEKTORS (2 amata vietas)

Vispārējie darba pienākumi:

 • nodrošināt sabiedrisko kārtību un personu drošību Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
 • Valsts policijas un Valsts drošības dienesta atbalstīšana sabiedrības drošības garantēšanā un noziedzības apkarošanā;
 • uzraudzīt un kontrolēt Ludzas novada pašvaldības domes pieņemto saistošo noteikumu, lēmumu un rīkojumu prasību ievērošanu un izpildi;
 • veikt administratīvo pārkāpumu profilaksi, atklāšanu, novēršanu un pārtraukšanu;
 • kompetences ietvaros veikt nepieciešamās darbības administratīvā pārkāpuma procesā;
 • normatīvo aktu noteiktajā kārtībā vienpersonīgi pieņemt lēmumus, uzlikt administratīvos sodus, atbilstoši kompetencei;
 • veikt preventīvos pasākumus sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanai un saistošo noteikumu ievērošanai Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
 • izskatīt saņemtos fizisko un juridisko personu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus, veikt juridisko faktu konstatāciju;
 • veikt Pašvaldības policijas lietvedības procesu;
 • nodrošināt kārtību publiskajos pasākumos, kā arī cita veida pašvaldības organizētajos vai atbalstītajos pasākumos;
 • savas kompetences ietvaros sniegt palīdzību personām, kuras vēršas pēc palīdzības pašvaldības policijā sakarā ar to, ka tiek traucēta viņu likumīgā darbība;
 • sniegt pirmo palīdzību un organizēt citu veidu palīdzības nodrošināšanu likumpārkāpumā vai nelaimes gadījumā cietušai vai bezpalīdzības stāvoklī esošai personai;
 • veikt un nodrošināt sadarbību ar valsts un pašvaldību iestādēm (institūcijām);
 • pastāvīgi pilnveidot savu darbību, sadarbojoties ar privātpersonām, iestādēm un personu apvienībām.

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība likuma “Par policiju” 21.panta pirmās daļas prasībām;
 • vismaz vidējā izglītība;
 • valsts valodas prasme normatīvajos aktos valsts valodas lietošanas jomā noteiktajā apjomā (C1 līmenis);
 • vēlama amatam atbilstoša darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā (darba pieredze sabiedriskās kārtības nodrošināšanas jomā vai tiesībsargājošās institūcijās tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • zināšanas un izpratne par pašvaldības policijas funkcijām;
 • laba fiziskā sagatavotība un stresa noturība;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja risināt konfliktsituācijas;
 • prasme strādāt komandā, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • prasmes darbā ar informācijas tehnoloģijām un biroja tehniku, prasme strādāt ar elektroniskajām datu bāzēm un elektroniskajām dokumentu vadības un citām sistēmām (pieredze darbā ar Iekšlietu ministrijas Administratīvā pārkāpuma procesa atbalsta sistēmu tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • “B” kategorijas autovadītāja apliecība un ne mazāk kā 3 gadus ilga auto vadīšanas pieredze.

Piedāvājam: 

 • aktīvu un atbildīgu darbu sabiedriskās kārtības nodrošināšanā;
 • atalgojums no 940 līdz 1490 euro mēnesī pirms nodokļu nomaksas, atbilstoši kvalifikācijai;
 • darba vietu ar iespēju strādāt summēto darba laiku.

Pieteikšanās termiņš – līdz 2024. gada 12. martam.

Motivētu pieteikuma vēstuli, Dzīves aprakstu (CV), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, autovadītāja apliecības kopiju, apliecinājumu, ka pretendents ir informēts un piekrīt, ka konkursa komisija iegūs datus no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistra par personas sodāmībām un administratīvajiem pārkāpumiem, kas parakstīti ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, jānosūta uz Ludzas novada pašvaldības oficiālo elektronisko adresi (e-adresi): DEFAULT@90000017453 vai elektroniskā pasta adresi: pasts@ludzasnovads.lv ar norādi "Pieteikums konkursam uz Ludzas novada pašvaldības policijas inspektora amatu".

Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Tālrunis uzziņām +37120221569.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Ludzas novada pašvaldība informē, ka:

 1. pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi un iesūtot CV un pieteikuma vēstuli, persona piekrīt tās datu apstrādei personāla atlases vajadzībām;
 2. personas datu apstrādes pārzinis ir Ludzas novada pašvaldība, kontaktinformācija: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, tālrunis: 65707400, elektroniskā pasta adrese: pasts@ludzasnovads.lv.