Vakance
Ludzas novada pašvaldība aicina darbā pašvaldības policijas priekšnieku un inspektorus

PAŠVALDĪBAS POLICIJAS PRIEKŠNIEKS

Vispārējie darba pienākumi:

 • plānot, vadīt un koordinēt pašvaldības policijas darbību atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • organizēt un vadīt padotā personāla darbu, noteikt uzdevumus un kontrolēt to izpildi;
 • plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt likumpārkāpumu profilakses un sabiedriskās kārtības nodrošināšanas pasākumu izpildi, atbildēt par izpildes efektivitāti;
 • izvērtēt pašvaldības policijas darbinieku sagatavotos administratīvos aktus, pieņemt lēmumus par privātpersonas apstrīdētu pašvaldības policijas darbinieka izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību, t.sk. atcelt prettiesiskus pašvaldības policijas darbinieku lēmumus;
 • kompetences ietvaros veikt nepieciešamās darbības administratīvā pārkāpuma procesā;
 • sniegt atbildes uz fizisku un juridisku personu iesniegumiem par pašvaldības policijas kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • apkopot informāciju par problēmām normatīvo aktu izpildes kontroles gaitā, savas kompetences ietvaros izstrādāt priekšlikumus par grozījumiem normatīvajos aktos;
 • pārstāvēt pašvaldības policijas intereses attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām, citām iestādēm, organizācijām;
 • izstrādāt iekšējos normatīvos aktus pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai;izstrādāt pašvaldības policijas budžeta projektu, kontolēt un nodrošināt lietderīgu finanšu līdzekļu izlietošanu;
 • nodrošināt pašvaldības policijai nepieciešamās materiāltehniskās bāzes iegādi.

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība likuma “Par policiju” 21.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajām prasībām;augstākā izglītība
 • ;nevainojama reputācija;
 • pašvaldības policijas uzdevumu un funkciju, kā arī pašvaldības policijas amatpersonas darbu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana, izpratne un spēja piemērot praksē;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī, krievu valodas prasme sarunvalodas līmenī, citu valodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • laba vispārējā un speciālā fiziskā sagatavotība, kā arī stresa noturība;
 • augsta atbildības sajūta, labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, spēja risināt konfliktsituācijas;
 • prasme organizēt un vadīt kolektīvu;
 • zināšanas lietošanas līmenī informācijas tehnoloģijās un informācijas sistēmās;
 • pieredze dokumentu pārvaldības jomā;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.
 • derīgs sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts

Piedāvājam: 

 • aktīvu un atbildīgu darbu sabiedriskās kārtības nodrošināšanā;
 • amatalgu 1200 EUR mēnesī, pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas;
 • darba vietu ar iespēju strādāt summēto darba laiku.

Pieteikšanās termiņš – līdz 2022 gada 28. janvārim.

Motivētu pieteikuma vēstuli, Dzīves aprakstu (CV) Europass formātā un izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi pasts@ludzasnovads.lv ar norādi PIETEIKUMS AMATA VAKANCEI “PAŠVALDĪBAS POLICIJAS PRIEKŠNIEKS”.

Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Tālrunis uzziņām +371 65707403.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Ludzas novada pašvaldība informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi un iesūtot CV un pieteikuma vēstuli, persona piekrīt tās datu apstrādei personāla atlases vajadzībām;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir Ludzas novada pašvaldība, kontaktinformācija: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, tālrunis: +371 65707400, elektroniskā pasta adrese: pasts@ludzasnovads.lv.


PAŠVALDĪBAS POLICIJAS INSPEKTORS (2 vakances)

Vispārējie darba pienākumi:

 • nodrošināt sabiedrisko kārtību un personu drošību Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
 • veikt vispārējo un individuālo preventīvo darbu (likumpārkāpumu prevenciju);
 • uzraudzīt un kontrolēt Administratīvās atbildības likumā un attiecīgo nozaru likumos paredzēto atbildību, Ludzas novada pašvaldības domes pieņemto saistošo noteikumu, lēmumu un rīkojumu prasību ievērošanu un izpildi;
 • veikt administratīvo pārkāpumu profilaksi, atklāšanu, novēršanu un pārtraukšanu;kompetences ietvaros veikt nepieciešamās darbības administratīvā pārkāpuma procesā;
 • izskatīt saņemtos fizisko un juridisko personu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus, veikt juridisko faktu konstatāciju;
 • veikt likumpārkāpumu video, audio vai fotofiksāciju;
 • nodrošināt kārtību publiskajos pasākumos, kā arī cita veida pašvaldības organizētajos vai atbalstītajos pasākumos;
 • sniegt pirmo palīdzību un organizēt citu veidu palīdzības nodrošināšanu likumpārkāpumā vai nelaimes gadījumā cietušai vai bezpalīdzības stāvoklī esošai personai;
 • veikt un nodrošināt sadarbību ar valsts un pašvaldību iestādēm (institūcijām).

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība likuma “Par policiju” 21.panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām;
 • vidējā vai agstākā izglītība;
 • izpratne par pašvaldības policijas funkcijām;
 • pašvaldības policijas darbu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī, krievu valodas prasme sarunvalodas līmenī;
 • laba vispārējā un speciālā fiziskā sagatavotība, kā arī stresa noturība;
 • augsta atbildības sajūta, labas komunikācijas prasmes, spēja risināt konfliktsituācijas, prasme strādāt komandā, kā arī patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • zināšanas lietošanas līmenī informācijas tehnoloģijās un informācijas sistēmās;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.
 • derīgs sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts

Piedāvājam: 

 • aktīvu un atbildīgu darbu sabiedriskās kārtības nodrošināšanā;
 • amatalgu 1000 EUR mēnesī, pirms nodokļu nomaksas, un sociālās garantijas;
 • darba vietu ar iespēju strādāt summēto darba laiku.

Pieteikšanās termiņš – līdz 2022 gada 28.janvārim.

Motivētu pieteikuma vēstuli, Dzīves aprakstu (CV) Europass formātā un izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi pasts@ludzasnovads.lv ar norādi PIETEIKUMS AMATA VAKANCEI “PAŠVALDĪBAS POLICIJAS INSPEKTORS”.

Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Tālrunis uzziņām +371 65707403.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Ludzas novada pašvaldība informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi un iesūtot CV un pieteikuma vēstuli, persona piekrīt tās datu apstrādei personāla atlases vajadzībām;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir Ludzas novada pašvaldība, kontaktinformācija: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, tālrunis: +371 65707400, elektroniskā pasta adrese: pasts@ludzasnovads.lv.