Vakance
attēls

Pretendentam izvirzītās prasības:

– pretendenta izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta 11.09.2018.noteikumos Nr.569„ Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” noteiktajām prasībām, maģistra grāds pedagoģijā vai izglītībā;

– uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi, kuri liedz strādāt par pedagogu;

– pretendents prot valsts valodu augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienu Eiropas Savienības oficiālo valodu profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;

– pretendentam ir pieredze izglītības vadības darbā un vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze;

– likumu un citu normatīvo aktu pārzināšana izglītības jomā;

– zināšanas lietvedībā un dokumentu noformēšanā;

– labas komunikācijas un organizatoriskās prasmes;

– precizitāte un augsta atbildības sajūta.

Amata pamatpienākumi:

– nodrošināt iestādes nolikumā noteikto funkciju, mērķu un uzdevumu izpildi;

– nodrošināt iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu, iestādes nolikuma, Ludzas novada domes lēmumu un rīkojumu ievērošanu;

– nodrošināt iestādes materiālās bāzes, inventāra un citu materiālo un finanšu vērtību uzskaiti, saglabāšanu un drošību;

– sagatavot un iesniegt Ludzas novada pašvaldības domē iestādes budžeta pieprasījumu, budžeta izdevumu tāmi, plānot un kontrolēt piešķirto līdzekļu racionālu izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam iestādes budžetam;

-dokumentēt un analizēt iestādes izglītojošo un saimniecisko darbību, izstrādāt perspektīvās attīstības programmu;

-veikt savlaicīgu un kvalitatīvu statistikas u.c. pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un pēc Ludzas novada pašvaldības domes pieprasījuma;

-vadīt iestādes un tās darbinieku darbību, nodrošināt iestādi ar atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem.

Amatalga – sākot ar 1203,00 EUR mēnesī, kā arī iespēja veikt citu pedagoģisko darbu atbilstoši likumdošanai.

Pieteikumu termiņš – 2022.gada 28.novembris plkst.15.00.

Iesniedzamie dokumenti:

– motivācijas vēstule;

– CV;

– izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

-izglītības iestādes attīstības koncepcija (līdz 2 A4 lapām datorrakstā).

Dokumentus slēgtā aploksnē ar norādi “Konkursam uz vakanto Ciblas vidusskolas direktora amatu” jāiesniedz personīgi vai sūtot pa pastu: Raiņa ielā 16, 312. kab., Ludzā, LV-5701.

Tālr. uzziņām: +371 65707138, +371 65707400