Izglītība Pašvaldība
foto

2024. gada 27. maija Ludzas novada pašvaldības domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu par Ciblas vidusskolas reorganizāciju, pārveidojot to par Ciblas pamatskolu ar 2024. gada 1. septembri. Šis lēmums tika pieņemts, ņemot vērā demogrāfiskās situācijas izmaiņas un skolēnu skaita samazināšanos Ciblas vidusskolā. Pašvaldība ir parūpējusies, lai skolēniem tiktu nodrošināts viss nepieciešamais ērtai mācību turpināšanai tuvākajā izglītības iestādē.

2023./2024. mācību gada sākumā mācības Ciblas vidusskolas 1.-12. klasēs uzsāka 89 skolēni, bet uz 2024. gada 27. maiju skolā ir 83 izglītojamie. 10.-12. klasēs mācības uzsāka 16 skolēni, bet uz 2024. gada 27. maiju 10. klasē - 6 (1. septembrī bija 7), 11. klasē - 3, 12. klasē - 2 (1. septembrī bija 6), kopskaitā 11 izglītojamie. Šīs izmaiņas norāda uz nepietiekamu skolēnu skaitu vidusskolas klasēs, kas apgrūtina kvalitatīvas vispārējās vidējās izglītības nodrošināšanu, efektīvu pašvaldības un valsts finansējuma izmantošanu, kā arī pedagogu un materiālo resursu lietderīgu pielietošanu nākotnē.

2024. gada 14. februārī Ciblas vidusskolā notika tikšanās starp novada pašvaldības domes vadību, deputātiem, Izglītības pārvaldes speciālistiem, skolas pedagogiem, skolēnu vecākiem un sabiedrības pārstāvjiem, kurā tika pārrunāta skolas situācija un vidusskolas posma iespējamā slēgšana. 9. aprīlī notika 10. un 12. klases skolēnu vecāku tikšanās ar domes priekšsēdētāju un Izglītības pārvaldes vadītāju.

Ludzas novada pašvaldības domes deputāti (t.sk. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas deputāti) un Izglītības pārvaldes speciālisti, ir rūpīgi izanalizējuši demogrāfisko situāciju Ciblas un apkārtējos pagastos, kā arī Ciblas vidusskolas turpmākās pastāvēšanas iespējas. Secinājums, bērnu skaits turpina samazināties, un ir nepieciešams samazināt izglītības pakāpi no vidējās uz pamata pakāpi, veicot skolas iekšējo reorganizāciju.

Pašvaldība nodrošinās visus nepieciešamos resursus, lai skolēni varētu turpināt mācības citā tuvākajā izglītības iestādē, nodrošinot maksimālu ērtību un kvalitāti.

Ciblas vidusskolas attālums līdz Ludzai ir 13,5 km. Ludzas novada pašvaldība nodrošina skolēnu pārvadājumus uz skolām un atpakaļ ar pašvaldības autobusiem. Ludzā ir pieejama bezmaksas labiekārtota, renovēta dienesta viesnīca, kuru var izmantot abu Ludzas vidusskolu izglītojamie.

Šis lēmums ir rūpīgi izvērtēts un pieņemts, lai nodrošinātu ilgtspējīgu un kvalitatīvu izglītību mūsu jauniešiem.

2023.gada beigās, sakarā ar Izglītības un zinātnes ministrijas virzīto Izglītības iestāžu tīkla reformu, bija aktuāls jautājums par triju Ludzas novada vidusskolu (Kārsavas vidusskola, Zilupes vidusskola un Ciblas vidusskola) turpmāku pastāvēšanu. Pašvaldība aktīvi iesaistījās sarunās ar Izglītības un zinātnes ministrijas speciālistiem, Saeimas deputātiem, valdības pārstāvjiem un Valsts Prezidentu. Šobrīd Kārsavas un Zilupes vidusskolas turpinās darbu vidusskolas statusā, taču skolu tīkla sakārtošanas reforma ir procesā, valdība turpina attiecīgo normatīvo aktu izstrādi. Pašvaldība sekos reformas gaitai un iestāsies par pierobežas pilsētu vidusskolu saglabāšanu.