Projektu aktualitātes
aloja.lv_lad_es_na.jpg

Autoceļu sakārtošana un uzturēšana ir viena no Latvijas valsts prioritātēm, labi autoceļi ir viens no elementiem, kas  nodrošina uzņēmējdarbībai un iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu vidi. Tagad arī Ludzas novada lauku teritorijā ir uzlabota ceļu infrastruktūras kvalitāte, kopumā   Ludzas novada pašvaldība divu gadu laikā, investējot vairāk nekā 1,8 miljonus eiro pašvaldības budžeta un Eiropas Savienības fondu līdzekļus ir pārbūvējusi 6 lauku grants ceļu posmus 20,462 km kopgarumā.

2018.gada  19.decembrī tika nodots ekspluatācijā ceļa posms Ludza – Kreiči 2,929 km garumā, kas arī noslēdza projekta “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai II kārta” (Nr. 17-01-A00702-000040)  aktivitātes.

Lauku grants ceļu pārbūves projekta aktivitāšu īstenošana tika uzsākta jau 2015.gadā, jo saskaņā ar organizēto uzņēmēju apspriežu rezultātiem un Ludzas novada domes apstiprinātajiem atlases kritērijiem un izstrādāto metodiku, pārbūvei izvirzītie ceļu posmi tika sarindoti prioritārā secībā, ņemot vērā, kurš ceļa posms ir nozīmīgāks, kur ir koncentrēta lielāka uzņēmējdarbība, vairākas zemnieku saimniecības, piemāju saimniecības, kur vairāk tiek apstrādāti lauki, attiecīgi lielāka slodze ceļiem, jo pa to jāpārvadā liels daudzums graudu, siena, skābbarības. Tāpēc prioritāte tika noteikta tiem ceļiem, kuri ir vitāli svarīgi, lai lauku teritorijās saglabātos apdzīvotība un uzņēmējdarbība. Svarīgs kritērijs, kurš noteica ceļu sarindošanu prioritārā secībā bija arī ceļu tehniskā stāvokļa novērtējums. Izvērtējot ceļu nozīmi, intensitāti un prioritātes, kopumā tika pārbūvēti 6 ceļu posmi Isnaudas, Cirmas, Nirzas, Brigu, Istras un Pildas pagastos.

Lauku ceļu infrastruktūra uzlabota lauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstībai un atbalstam, kā arī apdzīvotības saglabāšanai un pārvietošanās uzlabošanai tiem, kuri ikdienā izmanto šos ceļus. Ja programmas ietvaros tiks piešķirts papildus finansējums, tad pašvaldība turpinās pārbūvēt tos posmus, kas tika izvirzīti, bet pietrūka finansējuma.

Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros ar ELFLA finansējumu un Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu.                   

Projektu vadītāja

Ilona Mekša