Projektu aktualitātes
lpg_remonts-1024x682.jpg

Arī septembrī turpinājās Ludzas pilsētas ģimnāzijas (LPĢ) un par Ludzas 2. vidusskolas internāta ēkas pārbūve, ko veic būvniecības uzņēmumi SIA “Latgalija” un SIA “Rēzeknes celtniecības ražotne Nr.5”. Darbi norit saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības izstrādāto projektu “Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija”(Proj.Nr.8.1.2.0/17/I/003), ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Ludzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs 19. septembrī Latgales reģionālās TV raidījumā informēja, ka skolā būvdarbi notiek intensīvi un tie tiks pabeigti saskaņā ar līguma prasībām līdz 30. oktobrim (būvnieki pēdējā sapulcē to ir apliecinājuši), bet sekos rūpīgs objekta pieņemšanas ekspluatācijā process. Tā kā LPĢ ēka ir tā dēvētās 3. grupas būve, kam izvirzītas augstas prasības, tās gatavību ekspluatācijai vērtēs speciālisti no Rīgas – Būvniecības valsts kontroles birojs. Pašvaldība cer, ka izvērtēšana un pieņemšana ekspluatācijā varētu noslēgties novembra vidū.

E. Mekšs uzsvēra, ka skolēni modernizētajās LPĢ telpās varēs ieiet tikai tad, kad visi darbi tajās būs pilnībā pabeigti un objekts būs nodots ekspluatācijā.

Mācības notiek vienā maiņā

Šobrīd mācību process notiek LPĢ 2. korpusā, kas paredzēts sākumskolas klasēm, kā arī Ludzas 2. vidusskolas un sporta skolas telpās. Pašvaldība apzinās, ka ir neērtības, bet jāsaprot – trīs vasaras mēnešu laikā nebija iespējams veikt apjomīgus ēkas modernizācijas darbus. Ja tos sāktu agrāk (pavasarī) vai vēlāk, jebkurā gadījumā mācību process tiktu skarts.

– Mācības pašreiz notiek vienā maiņā, kā to gribēja gan pedagogi, gan skolēnu vecāki. Pašvaldība respektēja gan vecāku, gan skolas vadības vēlmes. Un tāpēc mums jāizmanto vairākas ēkas un citas Ludzas izglītības iestādes. Es aicinu paciest šī brīža neērtības! – sacīja E. Mekšs.

Darbs vienā maiņā bija labākais risinājums, lai skolēni varētu apmeklēt arī interešu izglītības pulciņus BJC, mūzikas un mākslas skolu.

Regulāri notiek pašvaldības vadības, LPĢ vadības un vecāku padomes tikšanās, kurās tiek pārrunāti un izdiskutēti aktuālākie jautājumi, kas skar mācību procesu.

Ergonomisku mēbeļu iegādei – iepirkums

Projekta “Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija” ietvaros paredzēts ne vien veikt pārbūvi LPĢ ēkā, bet arī iegādāties jaunas ergonomiskas mēbeles un labiekārtot mācību telpas.

Iepirkuma konkurss mēbeļu iegādei ir izsludināts, un 6. oktobrī notiks Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanas sanāksme. Piedāvājumi tiks rūpīgi vērtēti pirms lēmuma pieņemšanas. Pašvaldībai stingri jāievēro visa iepirkumu procedūra, tajā skaitā – lēmuma pārsūdzēšanas termiņi, līgumu noslēgšanas un preču piegādes laiks u.c. nosacījumi.

Var izveidoties situācija, ka jaunās ergonomiskās mēbeles vēl nebūs iepirktas tad, kad ēka pēc būvdarbiem būs nodota ekspluatācijā. Šādā gadījumā mācību process LPĢ telpās sāksies pakāpeniski – klašu telpas tiks aprīkotas ar vecajām mēbelēm un mācības tajās sāks atsevišķu klašu skolēni.

Visās klasēs – interaktīvas mācību sistēmas

Tiklīdz pārbūve klašu telpās noslēgsies, SIA “Certes” speciālisti sāks uzstādīt interaktīvās mācību sistēmas. Tās ir iepirktas Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS).

Katrai mācību telpai izstrādāts individuāls elektronisko iekārtu risinājums. Kādā būs interaktīvā tāfele, citā – ekrāns un projektors, bet katrā būs nodrošināts dators, datu kamera un kāda no iekārtām. Bez tam katrā klasē tiks uzstādīta arī skaņas pastiprināšanas sistēma, lai visā telpā vienmērīgi būtu dzirdams pedagoga stāstījums.

Būs izveidotas divas mūsdienīgas datorklases.

Kopā ģimnāzijas vajadzībām projekta ietvaros iegādāti 92 datori, t.sk. 32 planšetdatori.

Būtisku pārbūvi piedzīvo ģimnāzijas bibliotēka, kura tiks pārveidota par modernu informācijas centru. Skolēniem būs pieejami 6 datori, projektors, ekrāns, un, protams, grāmatas. Šajā multifunkcionālajā centrā būs iespējams organizēt gan ārpusstundu pasākumus, gan īpašas mācību stundas, jo tajā būs viegli pārvietojamas mēbeles, kuras varēs izvietot piemēroti grupu darbam u.tml..

ERAF finansējums – vairāk kā 2 miljoni eiro

Jau informējām, ka Ludzas novada pašvaldība izstrādāja projektu “Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu. Saskaņā ar 24.05.2016. MK noteikumiem Nr. 323 (tajos formulēti minētās atbalsta programmas īstenošanas noteikumi), Ludzas novada pašvaldībai maksimāli plānotais ERAF finansējums ir  2 003 858 EUR.

Projekta kopējais budžets nedaudz pārsniedz 2,4 miljonus eiro.

Projekta mērķis ir Ludzas izglītības infrastruktūras attīstība, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu. Tā īstenošana nodrošinās izglītojamo piesaisti Ludzas pilsētas vispārējās izglītības iestādēm, izglītības kvalitātes līmeņa paaugstināšanos, skolu materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanos, mācību procesa modernizēšanu, skolu un internāta infrastruktūras uzlabošanu, līdz ar to arī Ludzas vispārizglītojošo skolu tēla popularizēšanu.

Ērika Bondarenko,

sabiedrisko attiecību speciāliste

pilsdrupas_lv_id_eu_logo_ansamblis_eraf_rgb-1.jpg