Projektu aktualitātes Izglītība
merdzenes-pamatskol
Attēlā: Mērdzenes pamatskola (foto: Ralfs Punans)

Mērdzenes pamatskolā 2022/2023.m.g. ir noslēdzies Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Projekta ietvaros skolā tiek īstenots:

  • Pedagoga palīgs/Otrais pedagogs. Multidisciplinārā joma (latviešu valodā). Mērķgrupa 1.-6.klašu skolēni.
  • Pedagoga palīgs/Otrais pedagogs. STEM un vides joma (matemātikā). Mērķgrupa 1.-6.klašu skolēni.
  • Interešu izglītība “Fizika mums apkārt” 7.-9.klašu grupā (STEM un vides joma). 
  • Mācīšanās grupas Ķīmija. Bioloģija 5.-9.klašu grupā (STEM un vides joma).

Pedagogu palīgs/otrais pedagogs latviešu valodā 1.-6.klašu grupā (Multidisciplinārā joma) atbalstīja skolēnus ar mācību grūtībām, gan ar mācīšanās traucējumiem. Pedagogu palīgs kopā ar pedagogiem izstrādāja darba stratēģiju, lai klases mācību procesu vadītu kopā,  plānots veicamais darbs stundā. Pedagogu palīga darbs deva iespēju mācību stundu laikā pievērst lielāku uzmanību katram skolēnam. Tas atviegloja skolotājas darbu un deva skolēniem iespēju ātrāk sagaidīt palīdzību. Skolēniem tika sniegts atbalsts dažādu tematu apguvē, kur galvenais akcents tika likts uz teksta izpratni, lasītprasmes nostiprināšanu, teikumu veidošanu un pieturzīmju ievērošanu, stāstījuma veidošanu.

Pedagogu palīgs/otrais pedagogs matemātikā 1.-6.klašu grupā ( STEM un vides joma) pasākums tika īstenots lai  maksimāli pilnveidotu un īstenotu mācību saturu (MG, MT), uzlabotu skolēnu mācīšanos un sekmes, stundās, tika uzlabotas prasmes risināt dažādu uzdevumu veidus, izprast un nostiprināt zināšanas dažādās tēmās. Atbalstu saņēma skolēni, kuriem ir noteiktas grūtības tālākai matemātikas priekšmeta apguvei, kas ļāva pilnvērtīgāk orientēties mācību saturā un tematā.

Interešu izglītība “Fizika mums apkārt” 7.-9.klašu grupā (STEM un vides joma) skolēniem ārpusstundu nodarbībās bija iespēja padziļināt un paplašināt stundās iegūtās teorētiskās zināšanas, kas kāpināja skolēnu interesi par fizikas mācību priekšmetu. Interešu izglītības nodarbībās eksperimenti un praktiskās nodarbības padziļināja skolēnu zināšanas par fizikas likumu izpausmēm apkārtējā pasaulē, dabā, ikdienā un sadzīvē. Ieviešot tādas darba formas fizikā kā fizikas parādību novērojumi un to izskaidrojumi, mazi pētnieciskie darbi, eksperimentālie uzdevumi un secinājumi par paveikto, skolēnos attīstīja iniciatīvu, pašiem darboties komandā, nonākt līdz pareizam rezultātam, apgūstot teorētisko zināšanu praktisko pielietojumu.

Mācīšanās grupas Ķīmija. Bioloģija 5.-9.klašu grupā (STEM un vides joma) skolēni (VS,AS) apguva un pilnveidoja savas zināšanas ķīmijā, bioloģijā. Nodarbībās ķīmijā skolēni sāka labāk izprast teksta uzdevumu risināšanas būtību, teksta izpratni. Šajā periodā skolēniem ir uzlabojušās prasmes vienādojumu rakstīšanā, aprēķinos ar elementiem. Dabaszinībās, bioloģijā veidoja praktiskās nodarbošanās prasmes, analīzi, izpēti, novērojumus. Darbs nelielās grupās, ļāva skolotājam skolēniem labāk izskaidrot konkrētu jautājumu un lietas būtību.

Darbojoties projektā un īstenojot dažādus pasākumus, pedagogi meklēja jaunas pieejas darbā ar skolēniem, jaunus veidus individuālās pieejas nodrošināšanai. Iesākto darbu arī pēc projekta pedagogi izmantos iesaistot skolēnus dažādās interešu izglītības programmās, turpinās jaunāko klašu skolēnu izpēti ar agrīnās lasītprasmes pārbaudes sistēmu DIBELS Next, dabaszinātņu jomu pedagogi turpinās dalīties savā pieredzē pilnveidojot skolotāju izpratni par dabas vienotību, atklājot vielu un pārvērtību daudzveidību un saprātīgas izmantošanas nozīmi. Atkārtot pētnieciskās darbības pamatus.