Vide
foto

Lai daļēji novērstu Eiropas Komisijas pret Latviju ierosināto pārkāpuma procedūru  par  Biotopu direktīvas (Direktīvas 92/43/EEK) saistību neizpildi attiecībā uz dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir sagatavojusi Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par dabas liegumiem" (turpmāk - Noteikumu projekts), kas ieviesīs izmaiņas dabas liegumu iedalījumā un to teritorijās visā Latvijā.

Pamatojoties uz Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk – pārvalde) sagatavotajiem priekšlikumiem, Noteikumu projekts paredz noteikt 76 jaunus dabas liegumus un paplašināt 6 esošus dabas liegumus, tostarp aktualizējot šo teritoriju administratīvo iedalījumu atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, kā arī visu dabas liegumu kartogrāfisko materiālu atbilstoši mūsdienu kartogrāfijas prasībām.

Katras ES dalībvalsts uzdevums ir dabisko dzīvotņu, savvaļas floras un faunas aizsardzība, lai veicinātu bioloģisko daudzveidību, kā rezultātā uzlabojas visas sabiedrības kopējā dzīves kvalitāte un vide. Šī Noteikumu projekta rezultātā tiks pasargāti bioloģiski vērtīgi meži, jo dabas lieguma statuss nosaka mežsaimnieciskās darbības ierobežojumus – galvenās un rekonstruktīvās cirtes aizliegumu un kopšanas cirtes ierobežojumus – konkrētajā teritorijā.

Noteikumu projektā ietvertās jaunveidojamās liegumu teritorijas ir gan fiziskām personām piederošos īpašumos (406 ha), gan juridiskām personām piederošos īpašumos (586 ha, tajā skaitā SIA "Rīgas meži" 208 ha). Līdz ar to Noteikumu projektā ir paredzēti arī ikgadējie atbalsta maksājumi jeb kompensācijas par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem. Provizoriski izmaksājamo ikgadējo kompensāciju apmērs varētu sasniegt 200 tūkstošus eiro. 

Noteikumu projektā iekļauti jauni dabas liegumi: Ludzas novadā Dūkšupes meži, Istras staignāju meži, Ladas upes staignāju meži, Strodu strauta staignāju meži, Zaborovjes ezera purvs un meži, Zilupes meži.


Ar Noteikumu projektu ikviens interesents var iepazīties pārvaldes tīmekļvietnē www.daba.gov.lv  sadaļā “Publiski apspriežamie dokumenti” . Tuvākajā laikā tiks informēti arī Noteikuma projektā ietverto teritoriju zemju īpašnieki un noteikumi tiks virzīti apstiprināšanai Ministru kabinetā.

Noteikumi sagatavoti jaunā redakcijā, saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 14. punktu, kas paredz, ka gadījumā ja grozāmo normu apjoms pārsniedz pusi no spēkā esošo normu apjoma, sagatavo nevis grozījumus, bet gan jaunu noteikumu projektu. Līdz ar noteikumu projekta spēkā stāšanos spēku zaudēs Ministru kabineta 1999. gada 15. jūnija noteikumi Nr.212 ''Noteikumi par dabas liegumiem".