Projektu aktualitātes
pārbūves darbi

Turpinās šī gada jūnijā iesāktie Sporta un Dzirnavu ielas, Ludzā, pārbūves darbi t.sk. ielu segumu, apgaismojuma tīklu un elektronisko sakaru tīklu pārbūve, kā arī ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve. Pēc iedzīvotāju lūguma, daļa koku,  kas netraucē komunikācijām, netiks nogriezti. 

pārbūves darbi

Sporta un Dzirnavu ielas pārbūves darbi notiek Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projektu iesniegumu otrās atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” projekta Nr.5.6.2.0/20/I/002 “Uzņēmējdarbību veicinošās infrastruktūras izveide rūpniecisko teritoriju atjaunošanai Ludzas pilsētā”  ietvaros.

Lūgums satiksmes dalībniekiem būt uzmanīgiem, ievērot uzstādītās ceļa zīmes un norādes!