Izglītība Projektu aktualitātes
Noslēdzies projekts “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Ludzas novada pašvaldības izglītības iestādēs “

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros, 2021. gada jūnijā aicināja izglītības iestāžu pašpārvaldes pieteikties projektā “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”.

Projekta mērķis bija stiprināt pašpārvaldēs esošo jauniešu un atbalsta personu–skolotāju kompetenci psihoemocionālās veselības, vienaudžu atbalsta, iniciatīvas un pārmaiņu vadības jautājumos. Projekta laikā pašpārvalžu komandas ar jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem apguva zināšanas par psihoemocionālo veselību un vienaudžu atbalsta formām, kā arī izstrādāja savas skolas “Labbūtības ceļakarti”, kuras īstenošanai varēja saņemt finansējumu līdz 1000 eiro.

No Ludzas novada izglītības iestādēm šo iespēju izmantoja Ciblas vidusskola, Ludzas pilsētas vidusskola, Ludzas 2. vidusskola un Malnavas koledža. JSPA atbalstīja skolu izstrādātās Labbūtības ceļakartes, un 19. oktobrī tika parakstīts līgums par projekta īstenošanu šajās izglītības iestādēs.

Projekta īstenošana nebija viegla. Covid-19 pandēmijas un valstī noteikto ierobežojumu dēļ, nācās pārplānot aktivitāšu laikus, samazināt dalībnieku skaitu, saskaņot grozījumus, taču skolu komandas nepadevās un projekts tika īstenots plānotajā laikā – līdz 31.decembrim.

Projekta gaitā sasniegtais:

Ludzas pilsētas vidusskolā novadītas 30 nodarbības par emocijām, veselību , trauksmi, pašvērtējumu un motivāciju, Ciblas vidusskolā – 6 nodarbības emocionālās inteliģences prasmju pilnveidošanai, trauksmes un stresa mazināšanas tehniku, savu un citu cilvēku emociju iepazīšanai, Malnavas koledžā notikusi mācību nodarbība par jauniešu psihoemocionālo veselību, neformālās izglītības darbnīcas par pašpārvaldi, līdzdalību, motivāciju un iesaisti. Interesants un izdevies bija pasākums “Malnovīši ruļavoj” ar intelektuāliem, veiklības, tūrisma un orientēšanās uzdevumiem. Izglītības iestādēs notikušas radošās darbnīcas, kuru laikā ir apgleznotas logu ailes, laboti vecie interjera priekšmeti , veidotas  Ziemassvētku atklātnes. Ludzas 2. vidusskolas pagalmā uzstādīta un iekārtota nojume “3D pietura”, Ludzas pilsētas vidusskola iegādājusies Emociju spēles , Ludzas 2.vidusskola – konferenču stendu. Jaunieši ir organizējuši labdarības akcijas – devušies iepriecināt pansionāta “Mūsmājas “ iemītniekus un  vākuši ziedojumus  Rēzeknes dzīvnieku patversmei.

Projekta dalībskolas atzīst, ka visas minētās aktivitātes  ir mazinājušas jauniešos emocionālo spriedzi, stresu, trauksmi, tieksmi pēc ekrānierīcēm, viņi ir kļuvuši  atvērtāki komunikācijai, sadarbībai, guvuši reālas zināšanas par pašpārvaldes darbu un pasākumu organizēšanu, apguvuši prasmi strādāt komandā. Jaunieši atzīst, ka turpmāk labāk pārzinās psihoemocionālās veselības īpatnības un motivācijas spēku,  ir ieguvuši atbalstu un zināšanas par emocionālo labbūtību un pratīs dalīties tajā arī ar citiem. Lai viņiem izdodas!

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros

Ar projekta laikā īstenotajām aktivitātēm var iepazīties FOTO galerijā:

Attēls

 

 

Ludzas novada Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece, projekta koordinatore Inese Romanova