Nekustamā īpašuma paziņojumi
Noslēgts nekustamā īpašuma nomas līgums par ražošanas kompleksa Krāslavas ielā 1, Ludzā iznomāšanu
ERAF

Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un jaunu darba vietu radīšanu Ludzas novadā, projekta “Degradētās teritorijas revitalizācija un ražošanas zonas izveide Ludzas pilsētā”, Nr. 5.6.2.0/20/I/016 ietvaros bijušās Ludzas Linu fabrikas teritorijā, Ludzā, Krāslavas ielā 1 tiek būvēts ražošanas komplekss 2,8 ha platībā. Minētais komplekss piemērots kokapstrādes nozares vajadzībām. 

Kā jau iepriekš tika minēts, ražošanas kompleksā tiek izbūvētas divas ražošanas ēkas, trīs noliktavas, katlumāja, betonētas pamatnes kaltēm, administratīvai ēkai, krautnēm, plānots uzstādīt administratīvās ēkas konteinerus, tiek būvētas inženierkomunikācijas, kā arī veikta  elektrības pieslēguma izbūve. Būvdarbus objektā veic SIA „Ošukalns celtniecība”.

2021. gada 29. decembrī Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums (prot.Nr.13, 62.§) „Par ražošanas kompleksa Krāslavas ielā 1, Ludzā, Ludzas novadā, nomas tiesību izsoli”. 

2022. gada 4. februārī Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas tiesību izsoles komisija rīkoja Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Krāslavas ielā 1, Ludzā, Ludzas novadā, ražošanas kompleksa 2,8 ha platībā nomas tiesību mutisko izsoli ar augšupejošu soli, kurā piedalījās viens pretendents: SIA “Ludza wood”, juridiskā adrese: Limbažu nov., Limbaži. 

17. februāra Ludzas novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē Ludzas novada dome nolēma apstiprināt Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Krāslavas ielā 1, Ludzā, Ludzas novadā, rūpnieciskās ražošanas būvju un zemes vienības daļas nomas tiesību izsoles rezultātus. Par izsoles uzvarētāju tika atzīta SIA “Ludza wood”. 25. februārī tika parakstīts nomas līgums uz 30 gadiem. Uzņēmums saimniecisko darbību – kurināmās koksnes produktu ražošanu – ražotnes teritorijā plāno uzsākt pēc būvdarbu pabeigšanas objektā un iekārtu un tehnoloģisko līniju uzstādīšanas.

Atbilstoši noslēgtajam līgumam un projekta nosacījumiem, uzņēmumam SIA “Ludza wood” objektā ir jāizveido 52 jaunas darba vietas un jāveic privāto investīciju piesaiste vismaz 2 773 350 EUR apmērā.

Objekta “Ražošanas zonas izveide Krāslavas ielā 1, Ludzā”  kopējās izmaksas ir 4 063 784.27 EUR.

Projekta “Degradētās teritorijas revitalizācija  un ražošanas zonas izveide Ludzas pilsētā” kopējais budžets –  3 808 321.06 EUR, attiecināmās izmaksas 2 834 311.12 EUR, t.sk. ERAF finansējums – 2 096 032.47 EUR, valsts budžeta dotācija – 108 096.96 EUR, pašvaldības līdzfinansējums: attiecināmās izmaksas 252 226.25 EUR, privātās attiecināmās izmaksas – 377 955.44 EUR, privātās neattiecināmās izmaksas 901 181.32 EUR, publiskās neattiecināmās izmaksas 72 828.62 EUR.

Ārpusprojekta būvdarbu izmaksas ir 255 463 EUR.

Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība 5.6.2.  specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 2. kārtas ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu.

Ilona Igovena,

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja