Uzņēmējdarbība Būvvalde
Objekti, kuriem būvatļauja ir izsniegta pirms 2014. gada 1. oktobra ir jānodod ekspluatācijā līdz 2022. gada 1. oktobrim.

Ludzas novada pašvaldības būvvalde atkārtoti atgādina uzsākto un nepabeigto būvju īpašniekiem par Būvniecības likumā noteikto regulējumu un aicina pievērst uzmanību būvatļaujā norādītajam maksimālajam būvdarbu veikšanas termiņam un savlaicīgi veikt būves nodošanu ekspluatācijā vai veikt pasākumus būvdarbu termiņa pagarināšanai.

2014. gada 1. oktobrī stājās spēkā Būvniecības likums, kas izbeidz līdz šīm spēkā bijušu praksi attiecībā uz beztermiņa būvatļaujām. Tagad Būvniecības likums paredz būvatļauju derīguma termiņus, garākais no kuriem ir 8 gadi.

Būvniecības likumā noteiktais regulējums attiecināms uz visām būvēm, kurām izdota būvatļauja pirms 2014. gada 1. oktobra, un t.sk. būvatļaujām, kurām netika norādīts maksimālais būvdarbu veikšanas termiņš. Minētās būves nododamas ekspluatācijā līdz 2022. gada 1. oktobrim.

Savukārt būvēm, kuru būvniecības process uzsākts pēc 2014. gada 1. oktobra, maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu rēķina 8 gadus, no dienas, kad būvatļaujā izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

Vienlaikus informējām, ka būvniecības ieceres realizācijas termiņš ir ierobežots arī vienkāršotajiem būvniecības procesiem, kas tiek veikti saskaņā ar paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti. Minētajām būvniecības iecerēm realizācijas termiņš ir 5 gadi, ko skaita no dienas, kad pieņemts lēmums par būvniecības ieceres akceptu.

Būvniecības likumā noteiktais regulējums ir jāņem vērā arī, iegādājoties ekspluatācijā nenodotu būvi, tas ir, gadījumos, kad mainās būves īpašnieks.

Saskaņā ar būvniecības procesa normatīvo regulējumu būves nodošanai ekspluatācijā nepieciešams sagatavot diezgan lielu dokumentu sarakstu, par ko vajadzētu padomāt laicīgi, neatliekot to līdz pēdējam brīdim.

Ludzas novada pašvaldības būvvalde sniedz atbildes uz būtiskākajiem jautājumiem sakarā ar objektu nodošanu ekspluatācijā.

Atgādinām, ka gadījumos, kad būvniecības process (būvprojekts un būvatļauja) uzsākts papīra veidā un nav reģistrēts elektroniskajā Būvniecības informācijas sistēmā, būves nodošana ekspluatācijā šobrīd notiek Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), aizpildot “vēsturisko datu iesniegumu”,  pievienojot tam pielikumā ieskenētu vai fotografētu būvprojektu un būvatļauju. To dara pats būves ierosinātājs.  

Būvvalde, pamatojoties uz to, noformēs sistēmā vēsturisko būvatļauju. Tālāk būvniecības process tiks turpināts un pabeigts elektroniskā veidā, kas dod iespēju iesniegt Valsts zemes dienestā pieteikumu veikt kadastrālo uzmērīšanu un datu reģistrāciju / aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, kā arī iesniegt pieprasījumu un nepieciešamos dokumentus būves reģistrācijai Zemesgrāmatā.

Papildus informācija (rokasgrāmata, vebināri un biežāk uzdotie jautājumi) pieejama Būvniecības informācijas sistēmas publiskajā portālā (www.bis.gov.lv).  

Ko darīt, ja nav iespējams iekļauties maksimālajā būvdarbu veikšanas termiņā?

Ja būvdarbi netiek pabeigti līdz 2022.gada 30.septembrim un būve šajā termiņā netiek nodota ekspluatācijā, saskaņā ar pastāvošo normatīvo regulējumu, Ludzas novada pašvaldības būvvalde var pagarināt būvdarbu veikšanas termiņu uz būvniecības ierosinātāja pieprasīto laiku, ja būvvaldei Būvniecības informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv)  ir pieejama aktuāla ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta un  ēkas novietnes un tai izbūvēto inženiertīklu izpildmērījuma plāns, kā arī uz pieprasīto pagarinājuma termiņu ir iesniegta būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija.

Inženierbūvēm pievienojams aktuāls izpildmērījuma plāns, kā arī uz pieprasīto pagarinājuma termiņu iesniedzama  būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija.

Savukārt, pašvaldība var aplikt nekustamo īpašumu ar paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokli jau no nākamā mēneša pēc būvniecības termiņa izbeigšanās.

Informējām, ka likums “Par nekustamā īpašuma nodokli” nosaka, ja tiek pārsniegts maksimāli noteiktais būvdarbu veikšanas ilgums, piemērojams paaugstināts nekustamā īpašuma nodoklis – 3% apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības: būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības. Paaugstinātais nodoklis tiek maksāts līdz brīdim, kad būve tiek nodota ekspluatācijā.

Jautājumu gadījumā aicinām konsultēties ar būvvaldi, rakstot uz buvvalde@ludzasnovads.lv vai zvanot uz  +37165707126.

Informāciju sagatavoja Ludzas novada pašvaldības Būvvalde