Nekustamā īpašuma paziņojumi
Par ēkas, Darbnīcu ielā 6, Blontos, Blontu pagastā, Ludzas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

2022.gada 31.martā Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums (prot.Nr.7, 83.§) „Par ēkas Darbnīcu ielā 6, Blontos, Blontu pagastā, Ludzas novadā, trešās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu”.

2022.gada 10.maijā Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas tiesību izsoles komisija rīkoja Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Darbnīcas iela 6, Blonti, Blontu pagasts, Ludzas novads ēkas ar kadastra apzīmējumu 68440040420001, telpas Nr.2, 1138,8m2 sākotnējā nomas maksa 0,31 EUR/m2 bez PVN, nomas tiesību izsoles solis – 0,03 EUR/m2 bez PVN no objekta sākotnējās nomas maksas (infrastruktūra – noliktavu telpa, elektrība) nomas tiesību mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Izsolē piedalījās viens pretendents: juridiska persona – Ludzas rajona Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniecība “EZERLĪČI” reģistrācijas numurs 46801003866, juridiskā adrese, Lucmuiža, Zvirgzdenes pagasts, Ludzas novads. Izsoles pretendents izsolē nosolīja maksu par nomas tiesību – 0,31  EUR/m2 bez PVN mēnesī (nulle euro un 31 centi).