Nekustamā īpašuma paziņojumi
Par ēkas, Darbnīcu ielā 6, Blontos, Blontu pagastā, Ludzas novadā, nomas tiesību izsoli

2022. gada 7. februārī tika rīkota telpu nomas izsole objektam Darbnīcu ielā 6, Blontos. Kopumā saņemti trīs pieteikumi, uz telpu Nr. 1 pieteicās divi pretendenti un telpa tika nosolīta. Uz telpu Nr. 4 pieteicās viens pretendents un telpa tika nosolīta. Savukārt, uz telpām Nr. 2; 3 un 5 nepieteicās neviens pretendents, līdz ar to tiek organizēta atkārtota izsole, kas notiks 2022. gada 29. martā. 

Ludzas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli:

Nekustamā īpašuma (Nomas tiesību izsoles objekta) nosaukums un atrašanās vieta:

Ludzas novada pašvaldības nekustamais īpašums –  Darbnīcu ielā 6, Blonti, Blontu pagasts, Ludzas novads,  ēkas kadastra numurs 68440040420001

Izsoles objekta nomas tiesību piešķiršanas  mērķis – Nomas tiesību izsoles mērķis ir noteikt konkrētu Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Darbnīcu ielā 6, Blonti, Blontu pagasts, Ludzas novads,  ēkas kadastra numurs 68440040420001 nomnieku, kurš piedāvā augstāko nomas maksu nomas tiesību nodibināšanai ar pašvaldību.

Nekustamā īpašuma nosacītā nomas cena: 

Nekustamā īpašuma nosacītā nomas cena: Objekta izsoles nosacītā sākuma nomas maksa saskaņā ar tabulu:
Nekustamā īpašuma nosacītā nomas cena: Objekta izsoles nosacītā sākuma nomas maksa saskaņā ar tabulu:
Izsoles solis: saskaņā ar tabulu:
Izsoles solis: saskaņā ar tabulu:
Izsoles norises laiks: 29.03.2022. saskaņā ar tabulu Ludzas novada pašvaldībā,  Raiņa iela 16, Ludzā, Ludzas novadā, 3. stāvā sēžu zālē:
Izsoles norises laiks: 29.03.2022. saskaņā ar tabulu Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa iela 16, Ludzā, Ludzas novadā, 3. stāvā sēžu zālē:
Izsoles nodrošinājums: Saskaņā ar tabulu:
Izsoles nodrošinājums: Saskaņā ar tabulu:

Izsoles dalības maksa: Dalības maksa ir 20,00 EUR, kas jāiemaksā Ludzas novada pašvaldības, nodokļu maksātāja Nr. 90000017453, Valsts kases kontā LV15PARX0002240270013, ar atzīmi „Dalības maksa Nekustamā īpašuma Darbnīcu ielā 6, Blonti, Blontu pagasts tiesību izsolei”

Pieteikumi iesniedzami: Ludzas novada pašvaldībā Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā, Klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pa pastu uz adresi: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 vai uz elektroniskā pasta adresi: pasts@ludzasnovads.lv, līdz 2022. gada 28. martam plkst. 17:00 Ludzas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā vai epastā: pasts@ludzasnovads.lv ar drošu elektronisko parakstu.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darbdienu no pulksten 8:00 līdz 12:00 un  no 13:00 līdz 17:00 Ludzas novada pašvaldībā Ludzā, Raiņa ielā 16, Ludzas novadā, LV-5701. 

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Iepriekš vienoties pa tālruni ar Ludzas novada pašvaldības Blontu pagasta pārvaldes saimniecības pārzini Aināru Sidarānu +371 26691045.

Iesniedzamie dokumenti noteikti: Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Darbnīcu ielā 6, Blonti, Blontu pagasts, Ludzas novads,  ēkas kadastra numurs 68440040420001 Izsoles noteikumu 5. pielikums.