Nekustamā īpašuma paziņojumi
Par ēkas, Darbnīcu ielā 6, Blontos, Blontu pagastā, Ludzas novadā, nomas tiesību izsoli

Ludzas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli:

Nekustamā īpašuma (Nomas tiesību izsoles objekta) nosaukums un atrašanās vieta:

Ludzas novada pašvaldības nekustamais īpašums –  Darbnīcu ielā 6, Blonti, Blontu pagasts, Ludzas novads,  ēkas kadastra numurs 68440040420001

Izsoles objekta nomas tiesību piešķiršanas  mērķis – Nomas tiesību izsoles mērķis ir noteikt konkrētu Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Darbnīcu ielā 6, Blonti, Blontu pagasts, Ludzas novads,  ēkas kadastra numurs 68440040420001 nomnieku, kurš piedāvā augstāko nomas maksu nomas tiesību nodibināšanai ar pašvaldību.

Nekustamā īpašuma nosacītā nomas cena: 

Objekta izsoles nosacītā sākuma nomas maksa saskaņā ar tabulu:
Objekta izsoles nosacītā sākuma nomas maksa saskaņā ar tabulu:
Izsoles solis: saskaņā ar tabulu:
Izsoles solis: saskaņā ar tabulu:

Izsoles norises laiks: 07.02.2022. saskaņā ar tabulu Ludzas novada pašvaldībā,  Raiņa iela 16, Ludzā, Ludzas novadā, 3.stāvā sēžu zālē (ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, izsole var notikt attālināti interneta platformā, par saiti informācija tiks sniegta papildus interesentiem, ne vēlāk, kā līdz 07.02.2022. plkst. 09:00):

Izsoles norises laiks
Izsoles norises laiks
Izsoles nodrošinājums: Saskaņā ar tabulu:

Izsoles dalības maksa: Dalības maksa ir 20,00 EUR, kas jāiemaksā Ludzas novada pašvaldības, nodokļu maksātāja Nr. 90000017453, Valsts kases kontā LV15PARX0002240270013, ar atzīmi „Dalības maksa Nekustamā īpašuma Darbnīcu ielā 6, Blonti, Blontu pagasts tiesību izsolei”

Pieteikumi iesniedzami: Ludzas novada pašvaldībā Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā, Klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pa pastu uz adresi: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 vai uz elektroniskā pasta adresi: pasts@ludzasnovads.lv, iepriekš sazinoties ar Ludzas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāju Mārīti Romanovsku, t. +371 65707135, e-pasts: marite.romanovska@ludzasnovads.lv. Pieteikumu pieņemšana notiek no 2022.gada 05.janvāra līdz 2022.gada 04.februārim plkst.17:00, darbdienās no 8:00-12:00 un no 13:00-17:00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darbdienu no pulksten 8:00 līdz 12:00 un  no 13:00 līdz 17:00 Ludzas novada pašvaldībā Ludzā, Raiņa ielā 16, Ludzas novadā, LV-5701. 

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Iepriekš vienoties pa tālruni ar Ludzas novada pašvaldības Blontu pagasta pārvaldes saimniecības pārzini Aināru Sidarānu +371 26691045.

Iesniedzamie dokumenti noteikti: Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Darbnīcu ielā 6, Blonti, Blontu pagasts, Ludzas novads,  ēkas kadastra numurs 68440040420001 Izsoles noteikumu 5. pielikums.