Pašvaldība
foto

5. februāra Ludzas novada pašvaldības domes sēdē deputāti apstiprināja Ludzas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam. Par budžeta prioritārajām jomām 2024. gadā ir noteikta izglītības jomas attīstība un sociālā aizsardzība. Ludzas novada pašvaldības pamatbudžeta kopējie ieņēmumi prognozēti EUR 34 556 616. Kārtējā gada izdevumi –38 628 935 EUR.

Pašvaldība, veidojot savu budžetu, ļoti lielā mērā ir atkarīga no ārējiem faktoriem, valsts nodokļu politikas, kā arī valsts noteiktajiem makroekonomiskajiem scenārijiem un veiktajiem aprēķiniem pašvaldību finanšu izlīdzināšanai, kas ietekmē novada turpmāku attīstību. Ludzas novada 2023. gada budžetu ietekmējuši tādi apstākļi, kā energoresursu, komunālo pakalpojumu un būvniecības procesu sadārdzināšanās, minimālās algas paaugstināšana, kredītprocentu pieaugums u.c.

Pēc budžeta tāmju projektu 2024. gadam saņemšanas no iestādēm un struktūrvienībām tās tika rūpīgi izanalizētas, salīdzinot ar 2023. gada budžeta izpildi, izvērtējot katras izdevumu pozīcijas pamatotību, sabalansējot ieņēmumus ar izdevumiem gan ikdienas funkciju nodrošināšanā, gan attīstības nodrošināšanā.

Plānojot un sagatavojot Ludzas novada pašvaldības 2024. gada budžetu, kā prioritārs ir izvirzīts uzdevums nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā, īstenojot fiskālās politikas principus.

Pašvaldības darbs tiks organizēts saskaņā ar Ludzas novada Attīstības programmu 2021.–2027. gadam, Rīcības plānu un Investīciju plānu 2021.–2027. gadam, īstenojot ilgtermiņa finanšu politiku, nodrošinot pašvaldības funkciju izpildei nepieciešamos finanšu resursus. Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021.–2037. gadam nosaka novada ilgtermiņa attīstības redzējumu, stratēģiskos mērķus, attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus. Atbilstoši attīstības programmai ir noteikti šādi attīstības stratēģiskie mērķi: izglītota, veselīga, kulturāla, sociāli aktīva un materiāli nodrošināta sabiedrība; droša, dabiska un pieejama vide dzīvošanai, darbam un atpūtai; konkurētspējīga un droša uzņēmējdarbības vide, kas ietekmē pašvaldības budžeta plānošanu.

Izstrādājot 2024. gada budžetu, Ludzas novada pašvaldība definējusi darbības prioritāros jautājumus, pieejamie resursi tika plānoti atbilstoši novada attīstības prioritātēm, nodrošinot visu pašvaldības iestāžu darbību, attīstību veicinošu investīciju projektu ieviešanu un realizāciju.

Par budžeta prioritārajām jomām 2024. gadā ir noteikta izglītības jomas attīstība un sociālā aizsardzība. Plānots turpināt novada infrastruktūras attīstību, nodrošināt finansējumu kvalitatīvai izglītības iestāžu sistēmas nodrošināšanai, ielu un ceļu uzturēšanai un uzlabošanai, dzīvojamo teritoriju, nekustamo īpašumu infrastruktūras sakārtošanai un uzturēšanai, sociālo atbalstu maznodrošinātajai sabiedrības daļai, kultūrai, sportam, veselībai, sabiedriskajai kārtībai un drošībai.

Izglītības jomas izdevumi sastāda lielāko daļu 2024. gada pašvaldības budžetā 15 384 987 EUR apmērā jeb 39.8 %. Ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situāciju valstī, kas ietekmē mūsu iedzīvotāju labklājību, pašvaldība izvirza sociālo aizsardzību arī par vienu no savas darbības prioritātēm, budžetā plānojot 7 459 361 EUR jeb 19.3 % sociālajai jomai.

foto
Attēlā: 2024. gada pamatbudžeta izdevumu sadalījums atbilstoši funkcionālajām kategorijām.

Pašvaldības darbība, lai panāktu pamatfunkciju izpildi, būs vērsta uz novada iedzīvotāju interešu ievērošanu, tādējādi nodrošinot viņu ekonomiskās, sociālās un kultūras vajadzības. Lai veicinātu Ludzas novada attīstību, pašvaldība arī turpmāk aktīvi darbosies dažādu attīstības un investīciju projektu sagatavošanā un īstenošanā, tiks piesaistīts finansējums no nacionālajiem, Eiropas Savienības fondiem un aizņēmumu līdzekļi.

Projektu izstrādē lielāka uzmanība tiks pievērsta izglītības, kultūras, vides pieejamības nodrošināšanai, ceļu, ielu un publiskās ārtelpas infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai; tiks turpināti iesāktie projekti sociālās infrastruktūras uzlabošanā, transporta infrastruktūras un uzņēmējdarbības vides sakārtošanā.

Nākamā gada viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir pagastu apvienību un iedzīvotāju padomju izveidošana. Pašvaldība turpinās darbu pie tās darba un sniegto pakalpojumu efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanas, izmaksu samazināšanas, optimizējot pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbību.

Izaicinājums ir arī Ludzas novada izglītības tīkla reorganizācija saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto Informatīvo ziņojumu par skolu tīkla optimizāciju.

2024. gadā tiks nodrošināta bezmaksas ēdināšana izglītojamiem no trūcīgām, maznodrošinātām, daudzbērnu ģimenēm, 1.–4. klašu izglītojamiem, izglītojamiem ar invaliditāti, izglītojamiem, kas apgūst speciālās izglītības programmu un Ukrainas civiliedzīvotājiem, daļēji sniegts finansiāls atbalsts visiem Ludzas novada izglītības iestāžu un pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamiem, kā arī tiek saglabāta lielākā daļa brīvprātīgo iniciatīvu.

Lai motivētu jauniešus līdzdarboties sabiedriskajā dzīvē un lēmumu pieņemšanas procesos un iesaistīties novada attīstībā, īstenojot savas idejas un iniciatīvas, budžetā ir ieplānots finansējums, izdalot atsevišķi apakšpozīciju – jauniešu darbs.

Jau vairākus gadus pašvaldībā tiek paredzēts finansējums projektu konkursam uzņēmējdarbības uzsākšanai "Esi uzņēmējs", tādējādi veicinot iedzīvotāju aktivitāti uzsākt uzņēmējdarbību. Tāpat turpināsies nevalstisko organizāciju iniciatīvas, līdzdalības un piederības veicināšanas projektu un pasākumu atbalsts, tādējādi veicinot iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību novada aktivitātēs.

Pārskata gadā īpaša uzmanība tiks pievērsta teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādei. Viens no galvenajiem jaunā teritorijas plānojuma uzdevumiem būs aktualizēt, integrēt un salāgot spēkā esošos teritorijas plānojumus. Jauna teritorijas plānojuma izstrāde ir svarīga, lai nodrošinātu to, ka visa Ludzas novada teritorija tiek attīstīta un pārvaldīta pēc vienādiem principiem. Izstrādes process, ņemot vērā šī dokumenta nozīmi, sarežģītību un nepieciešamību nodrošināt plašas līdzdalības iespējas, paredzēts līdz 2025. gada beigām.

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanu 2023. gadā veica Ludzas novada Pašvaldības policija trīs darbinieku sastāvā, 2024. gadā plānota darbinieku skaita palielināšana vēl par 2 amata vienībām.

2023. gadā ir paveikti vairāki nozīmīgi darbi infrastruktūras objektu attīstībai un ceļu infrastruktūras sakārtošanai, izglītības kvalitātes pilnveidošanai un pieejamībai, pakalpojumu pieejamībai, digitalizācijas projektu attīstībai un pašvaldības normatīvo aktu izstrādei (saistošie noteikumi, iekšējie noteikumi, nolikumi u.c.). Darbs tiks turpināts arī 2024. gada budžetā paredzētā finansējuma ietvaros.

Pašvaldība arī turpmāk realizēs mērķtiecīgu un stingru finanšu politiku, nodrošinot gan budžeta izstrādes procesa pārskatāmību, gan savlaicīgu tā plānošanu, gan arī precīzu savu finanšu uzskaiti. Finanšu politika ir vērsta uz stabilitātes un ekonomiskās attīstības nodrošināšanas, attīstības plānu pēctecības un budžeta līdzekļu efektīvas izmantošanas principu, konsekvenci pašvaldības saimnieciskajā darbībā.

Pašvaldība turpinās īstenot ilgtermiņa finanšu vadības, regulāras pašvaldības budžeta izdevumu pārraudzības politiku, tādējādi nodrošinot pašvaldības finanšu resursu pietiekamību noteikto pašvaldības funkciju realizācijai; tiks nodrošināta pašvaldības budžeta un finanšu sistēmas caurskatāmība.

Sakarā ar to, ka uz pārskata gada beigām pašvaldībai ir izveidojies brīvo naudas līdzekļu atlikums no pašu līdzekļiem 3 744 765 EUR, Ludzas novada pašvaldības vadība uzskata, ka pašvaldība spēs pārvarēt radušos situāciju, nepieciešamības gadījumā pārskatot izdevumu prioritātes un veicot nepieciešamos budžeta grozījumus.