Sabiedrības līdzdalība Pašvaldība
Ilustratīvs attēls

Ludzas novada pašvaldības 2024. gada 24. janvāra domes sēdē apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 3/2024 “Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu nevalstiskajām organizācijām un reliģiskajām organizācijām”. Šie noteikumi stājas spēka ar 2024. gada 1. februāri un tie nosaka kārtību, kādā Ludzas novada pašvaldībā piešķir un izmaksā līdzfinansējumu līdzekļus biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām (turpmāk – pretendenti) projektu realizācijai un publisku pasākumu organizēšanai.

Līdzfinansējumu piešķir biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām, kuras organizē sabiedriskas nozīmes pasākumus vai realizē projektus, kuru aktivitātes tiks organizētas Ludzas novadā un plānotie rezultāti attīsta un sakārto publisko ārtelpu, labiekārto un uzlabo vidi un infrastruktūru, pilnveido biedrību un nodibinājumu materiāltehnisko bāzi, infrastruktūru vai tiek sakārtotas publiski pieejamas vietas brīvā laika pavadīšanai. Līdzfinansējuma piešķiršanas procesā nav pieļaujama dubultā finansējuma saņemšana.

Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir ar biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju pasākumu un/vai projektu realizāciju saistītiem izdevumiem, ja biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija:

 • piesaista vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski nozīmīgos projektos;
 • īsteno neformālās izglītības programmas dažādām iedzīvotāju sociālajām grupām;
 • veicina jauniešu iniciatīvas;
 • īsteno veselības veicināšanas aktivitātes;
 • īsteno ģimenes atbalsta programmas;
 • īsteno senioru brīvā laika pavadīšanas dažādošanu un dzīves kvalitātes uzlabošanu;
 • sniedz atbalstu, īsteno pasākumus atkarību mazināšanai;
 • īsteno Ludzas novada tēla atpazīstamību, popularizēšanu;
 • iesaista cilvēkus ar invaliditāti un rada viņiem pieejamu informatīvo un fizisko vidi;
 • veicina integrācijas un reemigrācijas procesus Ludzas novada pašvaldībā;
 • uztur, atjauno, saglabā Ludzas novadā esošus kultūras un vēstures pieminekļus, sakrālās būves;
 • labiekārto un uzlabo publisko vidi un infrastruktūru;
 • atjauno un paplašina līdzfinansējuma pretendenta materiāltehnisko bāzi;
 • labiekārto publiskas vietas, atpūtas zonas u.tml.;
 • veicina sadarbību starp nevalstiskām organizācijām un pašvaldību.

Līdzfinansējumu nepiešķir:

 • nekustamā īpašuma iegādei vai būvniecībai, kas nav saistīti ar fondu finansētiem projektiem, un ar īpašumtiesību kārtošanu saistītiem izdevumiem;
 • pabalstiem un citiem līdzīgiem maksājumiem privātpersonām;
 • ēdināšanas izdevumiem, izņemot gadījumus, kad:
  • galvenā līdzfinansētā aktivitāte ir saistīta ar ēdiena pagatavošanu un produktu iegādi šādas aktivitātes realizēšanai (piemēram, ēdiena gatavošanas radošās darbnīcas);
  • ēdināšanas izdevumi (bet ne vairāk kā EUR 100,00 apmērā) ir nepieciešami pasākumos, kur aktivitātes ilgums pārsniedz 5 stundas vai aktivitātes ietvaros tiek uzaicināts vieslektors/viesmākslinieks;
 • aktivitātēm, kuru mērķis ir gūt peļņu;
 • pretendentiem, kuri pieteikumā nav paredzējuši atbalsta pretendenta ieguldījumu vai līdzfinansējumu (ja attiecināms);
 • darba algas un ar to saistīto nodokļu maksājumiem;
 • grāmatvedības pakalpojumiem;
 • politiskiem vai militāriem pasākumiem;
 • projektiem un aktivitātēm, kas ir vērsti uz privātām aktivitātēm un nav publiski pieejami Ludzas novada pašvaldības iedzīvotājiem;
 • ja aktivitātes netiks realizētas Ludzas novada administratīvajā teritorijā;
 • ja aktivitāte ir vērsta uz privātīpašuma sakārtošanu/labiekārtošanu;
 • ja pretendents ir reģistrēts mazāk kā 6 mēnešus pirms līdzfinansējuma pieprasījuma iesniegšanas;
 • ja pretendentam ir konstatēti nodokļu parādi nodokļu un citu valsts vai pašvaldību noteikto obligāto maksājumu parāds, kas pārsniedz 150 euro;
 • ja pretendents nav savlaicīgi iesniedzis atskaiti par kādu pašvaldības iepriekšējā budžeta gadā piešķirtā līdzfinansējuma izlietojumu;
 • pretendents pašvaldībai sniedzis nepatiesas ziņas līdzfinansējuma piesaistei.

Uz pašvaldības līdzfinansējumu pasākumu rīkošanai var pretendēt biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas, kuri īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu publiskā vietā Ludzas novada teritorijā un plānotie rezultāti ir vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu veicināšanu un attīstību. Pašvaldības līdzfinansējuma maksimālā summa, ko var piešķirt vienai biedrībai vai nodibinājumam viena sabiedriski nozīmīga pasākuma realizēšanai ir līdz EUR 200,00. Pašvaldības līdzfinansējuma maksimālā summa, ko var piešķirt pasākumu organizēšanai vienai biedrībai vai nodibinājumam budžeta gadā ir līdz 400.00 EUR.

Pašvaldības līdzfinansējums, ko pašvaldība var piešķirt vienai reliģiskai konfesijai nozīmīgu reliģisku pasākumu (reliģiskie svētki u.tml.) organizēšanai ir šāds:

 • konfesijai, kuras sastāvā ir mazāk par piecām draudzēm – līdz EUR 200,00 viena reliģiska pasākuma organizēšanai, bet ne vairāk kā līdz 400.00 EUR vienai konfesijai budžeta gadā;
 • konfesijai, kuras sastāvā ir no piecām līdz deviņām draudzēm – līdz EUR 200,00 viena reliģiska pasākuma organizēšanai, bet ne vairāk kā līdz 800.00 EUR vienai konfesijai budžeta gadā;
 • konfesijai, kuras sastāvā ir desmit un vairāk draudzes – līdz EUR 200,00 viena reliģiska pasākuma organizēšanai, bet ne vairāk kā līdz 1200.00 EUR vienai konfesijai budžeta gadā.

Līdzfinansētās darbības aktivitātēm jāatbilst šādiem kritērijiem:

 • aktivitātēm jānotiek publiskā vietā Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
 • aktivitātes ir publiski pieejamas jebkuram Ludzas novada pašvaldības iedzīvotājam;
 • ieguvējiem no līdzfinansētās darbības rezultātiem jābūt Ludzas novada pašvaldības iedzīvotājiem;
 • jānodrošina pasākuma (aktivitātes) publicitāte. Pretendents līdzfinansējuma saņemšanas gadījumā apņemas ne vēlāk kā trīs dienas pirms plānotā pasākuma iesūtīt uz pašvaldības e-pasta adresi komunikacija@ludzasnovads.lv informāciju par plānotā pasākuma norises datumu, laiku un vietu. Pašvaldība iesūtīto informāciju publicē Ludzas novada pašvaldības mājaslapā www.ludzasnovads.lv sadaļā "Aktualitātes" apakšsadaļā "Sabiedrības līdzdalība" apakšsadaļā "Atbalsts nevalstiskajām organizācijām".

Iesniegumus par līdzfinansējuma piešķiršanu pasākumu rīkošanai pretendentiem jāiesniedz ne vēlāk kā divas nedēļas pirms plānotā pasākuma datuma. Līdzfinansējumu pasākuma rīkošanai nepiešķir, ja pasākums jau ir noticis pirms līdzfinansējuma piešķiršanas.

Uz pašvaldības līdzfinansējumu – transporta piešķiršanu (izņemot gadījumus, ka pašvaldības transports tiek izmantots pašvaldības funkciju nodrošināšanai) var pretendēt reliģiska organizācija, pensionāru biedrība, invalīdu biedrība, diabētiķu biedrība, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu, kura rezultāti ir vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu veicināšanu un attīstību. Transporta piešķiršanas gadījumā maršruts nedrīkst būt garāks par 600 kilometriem. Uz līdzfinansējumu transporta piešķiršanai reliģiska organizācija, pensionāru biedrība, invalīdu biedrība, diabētiķu biedrība var pretendēt ne biežāk kā vienu reizi gadā, iesniedzot pašvaldībā plānotā maršruta lapu. Lēmumu par pašvaldības līdzfinansējumu – transporta piešķiršanu – pieņem Ludzas novada domes izveidotā Ludzas novada sabiedrisko organizāciju līdzfinansējuma piešķiršanas komisija.

Līdzfinansējums pasākumu rīkošanai pēc pasākuma norises un attiecīgo attaisnojošo dokumentu iesniegšanas tiek piešķirts:

 • 20 dienu laikā no līdzfinansējuma saņēmēja rēķina saņemšanas pašvaldībā, veicot pašvaldības pārskaitījumu uz līdzfinansējuma saņēmēja kontu;
 • 20 dienu laikā, veicot pašvaldības pārskaitījumu uz pakalpojuma sniedzēja/ preces piegādātāja (izsniedzēja) kontu.

Līdzfinansējuma saņēmējs 10 darba dienu laikā pēc rīkotā pasākuma iesniedz pašvaldībā atskaiti (aktu) par pasākuma norisi un finansējuma izlietojumu (tai skaitā, pavadzīmes, rēķinus, čekus utt.).

Uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas, kuru projekta aktivitātes tiks realizētas Ludzas novada teritorijā un plānotie rezultāti attīsta un sakārto publisko ārtelpu – labiekārto un uzlabo vidi un infrastruktūru, pilnveido sabiedrisko organizāciju materiāltehnisko bāzi, infrastruktūru vai tiek sakārtotas publiski pieejamas vietas brīvā laika pavadīšanai.

Līdzfinansējuma apmērs projektu realizācijai ir šāds:

 • līdz EUR 1430,00 vienam projektam, bet ne vairāk kā 25 % no projekta attiecināmajām izmaksām, ja projekts vērsts uz publiska pasākumu organizēšanu;
 • līdz EUR 2500,00 reliģiskai organizācijai (vienas konfesijas ievaros), ja aktivitāte vērsta uz organizācijas materiāltehniskās bāzes un infrastruktūras pilnveidošanu (piemēram, baznīcas kapu žogu, krucifiksu remonts vai ierīkošana u.tml.);
 • līdz EUR 4000,00 vienam projektam, bet ne vairāk kā 25 % no projekta attiecināmajām izmaksām, ja biedrības, nodibinājumi vai reliģiskās organizācijas (vienas konfesijas ietvaros) projekts vērsts uz organizāciju materiāltehniskās bāzes un infrastruktūras pilnveidošanu, sabiedrisko organizāciju pamatpakalpojumu sniegšanu. Gadījumā, ja reliģiskās organizācijas (vienas konfesijas ietvaros) realizētais projekts, kas saistīts ar kultūrvēsturisko pieminekļu uzturēšanu, saglabāšanu, pārbūvi, restaurāciju un projekta realizācija pārsniedz šajā apakšpunktā minēto noteikto līdzfinansējuma apmēru, lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem Ludzas novads dome.
 • līdz EUR 7120,00 vienam projektam, bet ne vairāk kā 50 % no projekta attiecināmajām izmaksām, ja biedrības, nodibinājumi vai reliģiskās organizācijas projekta aktivitātes un plānotie rezultāti ir vērsti uz avārijas situācijas novēršanu infrastruktūras labiekārtošanas jomā. Šādiem projektiem līdzfinansējuma iesnieguma veidlapai papildus jāpievieno sertificēta eksperta atzinums par ēkas avārijas stāvokli.

Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas gadījumā piešķirtais līdzfinansējums 20 (divdesmit) dienu laikā pēc līguma abpusējas parakstīšanas un biedrības, nodibinājuma vai reliģiskas organizācijas rēķina saņemšanas tiek pārskaitīts uz līdzfinansējuma saņēmēja līgumā norādīto bankas kontu.

Līdzfinansējuma saņēmējam, kuram tika piešķirts līdzfinansējums projekta realizācijai, viena mēneša laikā pēc projekta realizācijas un līdzekļu izlietošanas jāiesniedz pašvaldībā šādas atskaites par pašvaldības piešķirto līdzfinansējuma izlietošanu un līdzfinansēto darbību īstenošanu - saturisko atskaiti par līdzfinansējuma izlietošanu un finanšu atskaiti par visa līdzfinansējuma summas izlietojumu.

Pieteikumu par finanšu pieprasījumu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība

Biedrības, nodibinājuma vai reliģiskas organizācijas pieteikums par līdzfinansējuma pieprasījumu sastāv no:

 • iesnieguma līdzfinansējuma pieprasījumam (iesnieguma veidlapas);
 • pielikumiem – informācijas, ko iesniedzējs uzskata par būtisku pievienot saistībā ar pieteikumu. Pielikumos biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskai organizācijai jāpievieno reģistrācijas apliecības (ja tāda ir papīra formā) kopija, jānorāda PVN atgūšanas iespējas; projekta īstenotāju CV, apliecinājums par līdzfinansējumu, sadarbības līgumu kopijas (ja ir plānoti sadarbības partneri. Noslēgtie līgumi vai pieņemtie lēmumi par fonda/programmas/rīcības piešķirto finansējumu, plānoto budžetu) un cita informācija, kuru pretendents uzskata par būtisku saistībā ar projekta realizāciju.

Pieteikumu finansējuma piešķiršanai, noformētu latviešu valodā uz A-4 formāta lapām jāiesniedz Ludzas novada pašvaldībā:

 • elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz pašvaldības oficiālo e-pastu
 • nosūtot ierakstītā sūtījumā Ludzas novada pašvaldībai uz pasta adresi
  • Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
 • klātienē iesniedzot Ludzas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā
  • Ludzas pilsētas VPVKAC, Raiņa ielā 16, Ludzā, 1. stāvā

Līdzfinansējuma saņemšanas kārtība un kontrole

Pretendentu iesniegtos pieteikumus izvērtēs Ludzas novada pašvaldības Ludzas novada sabiedrisko organizāciju līdzfinansējuma piešķiršanas komisija. 2024. gada 24. janvārī Ludzas novada pašvaldības domes sēdē tika apstiprināta Ludzas novada sabiedrisko organizāciju līdzfinansējuma piešķiršanas komisija šādā sastāvā:

 • Komisijas priekšsēdētājs: Ilona Igovena - Ludzas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja;
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Ilona Mekša - Ludzas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece;
 • Komisijas locekļi:
  • Eleonora Obrumāne - Ludzas novada pašvaldības domes deputāte;
  • Renāte Mikaskina - Ludzas novada Kultūras centra vadītāja;
  • Jānis Romancāns - Ludzas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas uzņēmējdarbības koordinators;
  • Jeļena Kigitoviča - Ludzas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas juriskonsulte;
 • Komisijas locekle – sekretāre: Laima Poikāne - Ludzas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja.

Līdzfinansējuma saņēmējam šajos noteikumos noteiktajos termiņos un kārtībā jāiesniedz atskaites par līdzfinansējuma izlietojumu. Par līdzfinansējuma izlietojumu Līdzfinansējuma saņēmējs iesniedz attaisnojuma dokumentu oriģinālus vai kopijas (maksājuma uzdevumus, konta izdrukas, rēķinus, pavadzīmes, EK čekus u.c.), kas sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Līdzfinansētās darbības aktivitātēm jānodrošina pasākuma (aktivitātes) publicitāte. Pretendents līdzfinansējuma saņemšanas gadījumā apņemas ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms plānotā pasākuma iesūtīt uz pašvaldības e-pasta adresi komunikacija@ludzasnovads.lv informāciju par plānotā pasākuma norises datumu, laiku un vietu. 


Ar 2024.gada 1.februāri zaudē spēku Ludzas novada pašvaldības nolikums “Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtība” (apstiprināts ar Ludzas novada domes 26.01.2012. sēdes lēmumu). Aktuālā informācija par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu nevalstiskajām organizācijām un reliģiskajām organizācijām atrodama sadaļas "Aktualitātes", "Sabiedrības līdzdalība" apakšadaļā "Atbalsts nevalstiskajām organizācijām".