Ceļi, satiksme Sabiedrība Pašvaldība
foto

2023. gada 30. novembra domes sēdē deputāti apstiprināja jaunus Saistošos noteikumus Nr. 24/2023 Par palīdzību privāto ceļu tīrīšanā Ludzas novadā, kas stāsies spēkā no 2024. gada 1. janvāra. Turpmāk palīdzība novada pagastos esošo privāto ceļu tīrīšanā ziemas periodā tiks sniegta noteiktām iedzīvotāju kategorijām.

Sākot no 2024. gada 1. janvāra palīdzība tiks sniegta personām, kuru deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Ludzas novada pašvaldībā, ja tās ir:

  • vientuļas pensijas vecuma personas;
  • no mājsaimniecībām, kurās ir personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, vai bērns ar invaliditāti;
  • no mājsaimniecībām, kurām ir noteikts trūcīgās vai maznodrošinātās mājsaimniecības statuss;
  • no mājsaimniecībām, kurās dzīvo bērni, kas ir Ludzas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamie;
  • no mājsaimniecībām, kurās dzīvo tikai pensijas vecuma personas.

Palīdzība tiek finansēta no pašvaldības budžeta un tās saņemšanai būs jāiesniedz iesniegums attiecīgajā teritoriālās vienības pagasta pārvaldē.

Ludzas novada pašvaldība informē, ka vēl līdz 2023. gada 31. decembrim ikviens var pieteikt pagastu ceļu tīrīšanu līdz viensētai, iepriekš piesakot pakalpojumu konkrētajā pagasta pārvaldē.