Ilustratīvs attēls

2024. gada 19. janvārī stājas spēkā Ludzas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 3/2023 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”, kas nosaka kārtību, kādā veicami maksājumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kā arī sadzīves atkritumu apsaimniekošanā iesaistīto personu pienākumus un tiesības.

Ludzas novada teritorijā ir divas atkritumu apsaimniekošanas zonas:

 • Ludzas atkritumu apsaimniekošanas zonaLudzas pilsēta, Briģu pagasts, Cirmas pagasts, Isnaudas pagasts, Istras pagasts, Ņukšu pagasts, Pildas pagasts, Pureņu pagasts, Rundēnu pagasts, Zilupes pilsēta, Lauderu pagasts un Pasienes pagasts.
 • Kārsavas atkritumu apsaimniekošanas zona – Ciblas pagasts, Blontu pagasts, Līdumnieku pagasts, Pušmucovas pagasts, Zvirgzdenes pagasts, Kārsavas pilsēta, Goliševas pagasts, Mežvidu pagasts, Mērdzenes pagasts, Malnavas pagasts un Salnavas pagasts.

Ludzas novada saistošo noteikumu galvenais mērķis un uzdevumi ir:

 • aizsargāt novada vidi, tā iedzīvotāju dzīvību un veselību;
 • samazināt jebkura veida atkritumus to rašanās vietās;
 • pakāpeniski ieviest otrreiz izmantojamo sadzīves atkritumu savākšanu;
 • šķirošanu un pārstrādi, tādējādi samazinot noglabājamo atkritumu daudzumu;
 • rūpēties par to, lai sadzīves atkritumi, kurus otrreiz vairs nevar pārstrādāt, tiktu apglabāti videi un cilvēku veselībai drošā veidā.

Ikvienam atkritumu radītājam ir pienākums iesaistīties Ludzas novada pašvaldības organizētajā atkritumu savākšanas sistēmā, noslēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, savākt un nogādāt visus atkritumus tiem paredzētajās vietās, kā arī apmaksāt atkritumu apsaimniekotāja sniegtos pakalpojumus. Līgumā jāparedz izvest atkritumus:

 • vasaras periodā (1. maijs – 31. oktobris) – pilsētas teritorijā – ne retāk kā 2 (divas) reizes mēnesī, bet lauku teritorijā – ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī;
 • ziemas periodā (1. novembris – 30. aprīlis) – pilsētas teritorijā- ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī, bet lauku teritorijā- ne retāk kā 1 (vienu) reizi 2 (divos) mēnešos.

Ludzas novada administratīvajā teritorijā savāktie sadzīves atkritumi, kuri netiek pārstrādāti, ir apglabājami atkritumu poligonā "Križevnieki", kas atrodas Rēzeknes novada, Ozolaines pagastā. 

Šķidro sadzīves atkritumu radītāja, nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai apsaimniekotāja pienākumi:

 • nodrošināt šķidro sadzīves atkritumu izvešanu uz speciāli ierīkotām izliešanas vietām (nosaka notekūdeņu pieņemšanas punkta īpašnieks vai apsaimniekotājs) pašvaldības administratīvajā teritorijā, no daudzdzīvokļu mājām, savrupmājām (ģimenes mājām), kā arī citām ēkām, kuras nav pieslēgtas centralizētajai kanalizācijas sistēmai – izmantojot šķidro atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus;
 • uzturēt kārtībā decentralizēto kanalizācijas sistēmu un pievadceļus, nodrošinot specializēto transportlīdzekļu piekļūšanu šķidro sadzīves atkritumu uzglabāšanas tvertnēm (rezervuāriem);
 • nepieļaut šķidro sadzīves atkritumu novadīšanu dabā vai to noplūšanu (iztecēšanu, iesūkšanos grunts slāņos);
 • segt šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas;
 • segt šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja papildu izmaksas gadījumos, ja šķidro sadzīves atkritumu sastāvā tiek konstatēti bīstamie atkritumi, kuru savākšanai normatīvajos aktos ir noteikta īpaša kārtība un prasības vai tie satur mehāniskus piemaisījumus lielākus par 50 mm;
 • nepieļaut šķidro sadzīves atkritumu sajaukšanu ar citām vielām, kas var sekmēt to sastāva kvalitatīvās izmaiņas;
 • no šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja prasīt un saņemt dokumentu (pavadzīmi-rēķinu), kurā uzrādīti dati par savākto šķidro sadzīves atkritumu daudzumu, pakalpojuma sniegšanas datumu un šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja rekvizīti, un saglabāt to 2 (divus) gadus no dokumenta saņemšanas dienas.

Šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja pienākumi:

 • savāktos šķidros sadzīves atkritumus pārvadāt ar šim nolūkam paredzēto specializēto transportu;
 • savāktos šķidros sadzīves atkritumus izliet tikai šim nolūkam paredzētās vietās (nosaka notekūdeņu pieņemšanas punkta īpašnieks vai apsaimniekotājs) – notekūdeņu pieņemšanas punktos;
 • izsniegt dokumentu (pavadzīmi-rēķinu), kurā uzrādīti dati par savākto šķidro sadzīves atkritumu daudzumu, pakalpojuma sniegšanas datumu, pakalpojuma saņēmēja rekvizīti;
 • veikt savākto šķidro sadzīves atkritumu uzskaiti un pēc pieprasījuma sniegt ziņas pašvaldībai;
 • šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības prasīt papildu samaksu par šķidro sadzīves atkritumu savākšanu, ja tie satur mehāniskus piemaisījumus lielākus par 50 mm vai to savākšanai nepieciešama iepriekšēja atšķaidīšana.

Aizliegts novadīt šķidros sadzīves atkritumus, t.sk. sadzīves notekūdeņus, gruntī, meliorācijas grāvjos un lietus kanalizācijas tīklā bez attīrīšanas.

Ludzas novada administratīvajā teritorijā aizliegts:

 • ievietot atkritumus atkritumu konteinerā, kas saskaņā ar noslēgto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju nav paredzēts konkrētā nekustamā īpašuma apkalpošanai;
 • ievietot nešķirotus atkritumus konteineros, kas paredzēti šķiroto atkritumu savākšanai;
 • ievietot šķirotos atkritumus tiem neatbilstošā šķiroto atkritumu konteinerā;
 • atkritumus dedzināt;
 • ierakt atkritumus zemē;
 • sadzīves atkritumu konteineros bērt ielu saslaukas, smiltis un bioloģiski noārdāmos dārzu un parku atkritumus, tai skaitā koku lapas, zarus un nopļauto zāli, bez saskaņošanas ar atkritumu apsaimniekotāju;
 • konteineros un citās speciāli atkritumu savākšanai paredzētās tvertnēs ievietot kvēlojošus, degošus un ugunsnedrošus atkritumus;
 • atkritumu konteineros cieti sablīvēt vai iesaldēt atkritumus. Šādos gadījumos atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības par šādu konteineru iztukšošanu noteikt papildus samaksu;
 • novadīt šķidros atkritumus, t.sk. sadzīves notekūdeņus, gruntī, meliorācijas grāvjos un lietus kanalizācijas tīklā bez attīrīšanas;
 • nodot tekstilmateriālu kurš ir bojāts vai neder atkārtotai izmantošanai un pārstrādei (saplēstu apģērbu, audumu atliekas, ar specifisku smaku, ar nenomazgājamam traipiem, paklājus kas lielāki par 1,5 x 2 m, tekstilu ar pelējumu, matračus, tekstila rotaļlietas, bojātus apavus un apavus kas nav pāris, bižutēriju);
 • novietot automašīnu pie atkritumu konteineriem, traucējot atkritumu apsaimniekotāja transportlīdzekļa piekļuvei konteineriem un atkritumu izvešanu.

Par atkritumu apsaimniekošanas jomas administratīvajiem pārkāpumiem personas ir saucamas pie atbildības saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 43. pantu.

Pašvaldības teritorijas daļās, kur atkritumi tiek savākti dalīti, sadzīves atkritumu radītāji šķiro sadzīves atkritumus un novieto tos atbilstošās speciāli apzīmētās atkritumu tvertnēs savākšanas punktos vai laukumos (papīrs, stikls, plastmasa, tekstilmateriāls, sadzīves elektronika, baterijas, bioloģiskie un bīstamie atkritumi).

Dalīti tiek savākti rašanās vietā sašķirotie otrreiz izmantojamie un pārstrādājamie sadzīves atkritumi (piemēram, papīrs, stikls, plastmasa) atbilstoši prasībām, ko dalīti savāktajiem atkritumiem nosaka sadzīves atkritumu pārstrādātāji.

Šķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekotāji laikus informē atkritumu radītājus un sadzīves atkritumu apsaimniekotājus par jauna šķiroto atkritumu savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo tvertņu krāsojumu vai apzīmējumu.

Šķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekotāji pēc atkritumu izvešanas nodrošina šķiroto atkritumu savākšanas vietu sakopšanu.