SIA “ALAAS”
attēls

Informējam, ka no 01.02.2023. spēkā stājas jauna sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa. Kopējo atkritumu apsaimniekošanas maksu veido trīs daļas – sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu, pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām un dabas resursu nodoklis.

Ludzas novada pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības 2022. gada 21. decembra domes sēdes atzinumu, tiek noteiktas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu izmaiņas Ludzas novada: Ludzas pilsētā, Zilupes pilsētā, Briģu, Cirmas, Isnaudas, Istras, Lauderu, Ņukšu, Nirzas, Pureņu, Pasienes, Pildas, Rundēnu, Zaļesjes pagastu administratīvajās teritorijās, kas stāsies spēkā no 2023. gada 1. februāra.

Maksa par sadzīves atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām Ludzas novada: Ludzas pilsētā, Zilupes pilsētā, Briģu, Cirmas, Isnaudas, Istras, Lauderu, Ņukšu, Nirzas, Pureņu, Pasienes, Pildas, Rundēnu, Zaļesjes pagastu administratīvajās teritorijās no 2023.gada 1.februāra sastādīs EUR 11,75 par vienu m³ bez PVN. Kopējā maksa par atkritumu apsaimniekošanu būs: 22,85 EUR /m3 (bez PVN).

Maksas pieaugums ir saistīts ar būtisko energoresursu, degvielas un pakalpojumu cenu pieaugumu.


Lai mazinātu maksas pieauguma ietekmi uz katra iedzīvotāja ikmēneša maksājumiem, uzņēmums jau vairākus gadus aktīvi nodarbojas ar atkritumu šķirošanu: sekmīgi darbojas šķirošanas līnija, iegādāti un uzstādīti šķiroto atkritumu savākšanas konteineri. Darbības apkalpošanas zonā ir izveidoti atkritumu dalītās savākšanas punkti un laukumi, regulāri tiek organizēti vides pasākumi, akcijas, konkursi, izglītojošas lekcijas par pareizu atkritumu šķirošanu. Tikai atkritumu šķirošana ir iespēja gan saudzēt dabas sniegtos resursus, gan tos atkārtoti atgriezt ekonomikas apritē, gan  veicināt vides saudzēšanu, gan samazināt savus izdevumus par atkritumu izvešanu. Tāpat ir svarīgi mainīt savus paradumus – samazināt savu radīto atkritumu apjomu, pārdomāt savus pirkumus, pirkt ilgi kalpojošas lietas, atdot citiem, to, kas lieks, pārveidot lietas, lai izmest nāktos pēc iespējas mazāk.