Projektu aktualitātes
lv eu

24. septembrī vēl viena būve Ludzā tika pieņemta ekspluatācijā: tika parakstīts akts par Dagdas ielas pieņemšanu ekspluatācijā. Kas parasti ir iekļauts šādos aktos? Būvvalde norāda visas būvniecības procesā iesaistītās puses: būvuzņēmēju, būvuzraudzību, projektētāju, autoruzraudzību, tiek ierakstīti galvenie tehniskie rādītāji, t.i., pārbūvēto tīklu garumi, pārbūvēto ietvju un brauktuves platības. Kopējais pārbūvētā asfaltbetona seguma garums Dagdas ielā ir 678 metri, brauktuves platība 5895,39 kv.metri.

dagdas iela

Akta beigās tiek norādītas kopējās objekta izmaksas. Dagdas ielas pārbūves izmaksas kopā sastādīja 937 556,27 eiro, bet šajā lielajā skaitlī ir iekļauti ne tikai būvdarbu izdevumi – aprēķinot objekta pārbūves cenu, tiek ņemti vērā visi izdevumi, kas ir saistīti ar šo objektu – tā ir projektēšana, būvuzraudzība, visu nepieciešamo ekspertīžu slēdzieni. Būvdarbu cena sasniedza 881 154,61 eiro.

Dagdas ielas pārbūvi līdzfinansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Lai gan noslēguma atskaite vēl nav iesniegta, pēc prognozēm Eiropas Savienības līdzekļi šajā projektā sastādīja 615 193,66 eiro, Ludzas novada pašvaldībai tika piešķirta arī valsts budžeta dotācija 89 619,17 eiro apmērā. Atlikušo summu Ludzas novada pašvaldība sedza no saviem līdzekļiem – tika ņemts aizdevums Valsts kasē. 

Bet parasti iedzīvotājus neinteresē šie sausie skaitļi un garlaicīgie tīklu nosaukumi. Tāpēc aicinām jūs vienkārši pastāigāties pa Dagdas ielu saulainā dienā un apskatīt pusotra gada darbu rezultātu.

iela

2019. gada 30. oktobrī projekts beigsies. Tagad Ludzas pilsētā ir pārbūvēta vēl viena iela (kopējais garums 678 metri), uzstādīti 12 ielas apgaismojuma balsti ar 18 LED gaismekļiem, pārbūvēts ūdensvada, sadzīves kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas posms, nodrošināta drošāka satiksme gan gājējiem, gan automašīnu vadītājiem.  

Projekts tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Rakstu sagatavoja Ludzas novada pašvaldības projektu vadītāja Viola Andruščenko