Sabiedrība
att

2022. gads nu tuvojas noslēgumam, atskatoties uz to ir jāatzīst, ka tas arī bija sarežģīts, COVID pandēmijas radītās sekas, karadarbība Ukrainā, kā arī cenu inflācija radīja bažas par iesākto projektu pabeigšanu un jaunu projektu īstenošanu, bet neskatoties uz to, pašvaldība turpināja darboties un veiksmīgi īstenoja iesāktos un uzsāka jaunu projektu īstenošanu Ludzas novada attīstībai. 

Sākoties militārajam uzbrukumam Ukrainā, Ludzas novada pašvaldība viena no pirmajām sāka sniegt palīdzību Ukrainas pilsoņiem. Tika uzsākta sadarbība ar valsts pārvaldes institūcijām, uzņēmējiem un citiem novada iedzīvotājiem, veicot koordinētu atbalsta sniegšanu Ukrainas pilsoņiem. Ludzas novadā tika uzņemti, izmitināti un nodrošināti ar ēdināšanu un visu nepieciešamo palīdzību vairāk nekā 200 bēgļi dienā.

Ludzas novada pašvaldības viena no galvenajām prioritātēm ir – transporta infrastruktūras sakārtošana. 2022. gada augustā ekspluatācijā tika nodots tilts pār Garbaru upi, tautā dēvētais “Govju tiltiņš”, kas savieno Ludzas pilsētu ar vasarnīcu rajonu, pārbūves darbi tika uzsākti pagājušā gada vasarā. Vecā koka konstrukcija tika pilnībā demontēta, un tilts uzbūvēts no jauna, kas gan pašvaldībai, gan iedzīvotājiem ir bijis sen lolots sapnis.

Attēlā: Tilts pāri Garbaru upei Ludzā. Pirms un pēc.

Pēdējo gadu laikā pašvaldība grants ceļiem, iespēju robežās, nodrošina dubultās virsmas apstrādi, kas ne vien nodrošina komfortablākus braukšanas apstākļus autovadītājiem, bet arī samazina putekļu mākoņu veidošanos iedzīvotājiem. Ludzā ielu seguma uzlabošana ar dubulto virsmas apstrādi tika veikta 8 ielu posmos – Pureņu, Dunakļu, Niedru, Zaļā un Pļavu ielās, kā arī Saules un Tālavijas ielas atzarā un Puškina ielas posmā. Šīs ielas tika izvēlētas tāpēc, ka divkārtas virsmas apstrādi veic grants vai šķembu autoceļiem ar nelielu satiksmes intensitāti – vietējās nozīmes, ciematos, māju pagalmos, kuras pilda piekļūšanas funkciju privātmāju sektoram. Darbi paveikti gandrīz 2 kilometru apjomā.

Šogad ir uzsākti Saules ielas atjaunošanas darbi un Lejas, J. Soikāna un Zvirgzdenes ielu posmu pārbūves darbi, šajās ielās plānota dubultvirsmas apstrāde.

 

Attēlā: Saules iela Ludzā.

Arī novada teritorijā tika veikti ieguldījumi transporta infrastruktūras attīstības jomā, ir atjaunots stāvlaukums un uzlabots piebraucamais ceļš pie Kārsavas vidusskolas, atjaunots Muižas ielas posma segums Malnavas pagastā un trotuāra izbūve Meža ielā Zilupē.

Attēlā: Meža iela Zilupē.

Šogad ir izstrādāti vairāki būvprojekti: Lejas, Zvirgzdenes un J. Soikāna ielai, kā arī stāvlaukumam Raiņa ielā 17, uzsākti darbi pie Lielā Ezerkrasta ielas pārbūves un krastmalas labiekārtošanas būvprojekta izstrādes, kā arī tiek izstrādāta tehniskā dokumentācija Raiņa ielas posma no Latgales ielas līdz Stroda ielai atjaunošanai un stāvlaukuma Raiņa ielā 26 izbūvei, Strādnieku šķērsielas un teritorijas labiekārtošanai Kr.Barona ielā 34, Kuļņeva ielai, L. Paegles, Lauku šķērsielai, Teātra ielas posma pārbūvei Kārsavā un Mazā Telegrāfa ielas seguma atjaunošanai Kārsavā.

Pašvaldība palīdz un līdzfinansē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu pārbūvē, šogad atjaunoti daudzdzīvokļu namu pagalmi Latgales ielā.

Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un jaunu darba vietu radīšanu Ludzas novadā, projekta “Degradētās teritorijas revitalizācija un ražošanas zonas izveide Ludzas pilsētā”, ietvaros bijušās Ludzas Linu fabrikas teritorijā, Ludzā, Krāslavas ielā 1 ir uzsākti ražošanas kompleksa 2,8 ha platībā, būvdarbi un gandrīz pabeigti. Minētais komplekss piemērots kokapstrādes nozares vajadzībām. Objektā ir izbūvētas divas ražošanas ēkas, trīs noliktavas un betonētas pamatnes kaltēm, administratīvai ēkai, krautnēm.

 Attēlā: Bijušā Linu fabrikas teritorija Krāslavas ielā 1, Ludzā.

Šogad noslēdzās projekta “Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides sakārtošana Ludzas pilsētā” (Nr. 3.3.1.0/20/I/001) īstenošana, kura ietvaros tika sakārtota teritorija Latgales ielā 242b, Ludzā, uzņēmējdarbības attīstībai. Reģenerējot degradēto teritoriju rūpniecības zonā, tiks radīti priekšnoteikumi jaunu komersantu piesaistei un darba vietu radīšanai.

Ar mērķi veicināt vides un dabas resursu saglabāšanu, atbalstīt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, tiek īstenots LAD finansētais projekts “Gājēju takas izveide gar Šņitkas krastiem posmā no Telegrāfa ielas līdz Vienības ielai”. Tā ietvaros plānots izveidot 185,2 m garu un 1,6 m platu grants seguma gājēju takas posmu.

Attēlā: Gājēju takas izbūve Kārsavā.

Radot pievilcīgu apkārtējo vidi un rūpējoties par vietējo iedzīvotāju, tūristu, atpūtas un peldēties gribētāju labsajūtu, pašvaldība turpina labiekārtot publiskās peldvietas Ludzas novadā. Ir uzstādītas jaunas laipas Dunakļu ezera pludmalē Ludzas pilsētā, kā arī Pildas un Vecslabadas pagastos. Lai atpūtas zonas uzturētu tīras un sakoptas, pašvaldība novēršot to aizaugšanu, pakāpeniski nodrošina niedru pļaušanu atpūtas vietās, šogad tika izpļautas niedres – Tutānu pludmalē un Mazā Ludzas ezerā pie pontonu tilta, “Zaldātu radziņā”. Ir izveidots arī laivu ceļš līdz Plītnīcas upei, kā arī pļautas niedres un zāles plosta kursēšanas maršrutā.

Attēlā: Ludzas novadā tiek uzlabota peldvietu infrastruktūra.

Savukārt, lai nodrošinātu Ludzas novada ezeru efektīvu izmantošanu racionālas rūpnieciskās zvejas un makšķerēšanas organizēšanai, pašvaldība regulāri veic atkārtotu zivju ielaišanu un pavairošanu, radot šos ezerus pievilcīgākus makšķerniekiem, tāpēc šogad ir īstenoti 3 Zivju fonda projekti. Šogad projekta ietvaros Zvirgzdenes ezerā ielaisti 9000 mazuļu, Nirzas ezerā 12 500 mazuļu, Cirmas ezerā 12500 vienvasaras zandartu mazuļi.

Organizētas arī sakopšanas talkas un pašvaldība, un novada iedzīvotāji piedalās atpūtas vietu labiekārtošanā. Ludzas atpūtas un pastaigu vietā “Gaismas dārzs” ir iestādīti 200 astilbju stādi, kas ir dāvinājums no Salnavas pagasta ģimenes stādaudzētavas “Pārkalne”.

Šogad Latvijas Pašvaldību savienības koordinētajā projektā “Meža dienas 2022”, ko finansē Meža attīstības fonds. Koku stādīšanas talka norisinājās Eversmuižas parkā, Ciblā, tika iestādīti 24 dažādu koku stādi – ozoli, parastās un platlapu liepas u.c.

 Attēlā: “Meža dienas 2022” ietvaros pilnveido Eversmuižas parka ainavu.

Ludzas novada pašvaldība īsteno arī vairākus pārrobežu sadarbības projektus, šogad noslēdzās projekts “No hobija uz biznesu”, kura mērķis ir aktivizēt mājražotājus un amatniekus uzņēmējdarbības uzsākšanai, organizējot pārrobežu tirgus, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas, izglītojošus seminārus – diskusijas un radot iespēju saražotās produkcijas tirgošanai ne tikai savā teritorijā, bet arī kaimiņu reģionos.

Aktīvi notiek arī citi teritorijas un ēku uzlabošanas darbi, pabeigti darbi projektā “Kapličas ēkas atjaunošanas un teritorijas labiekārtošanas darbi”, objekts 2022. gada nogalē nodots ekspluatācijā.

Attēlā: Kapliča Ludzā.

Pavasarī tika atsākti Ludzas pilsdrupu atsegto mūru konservācijas un pilskalna teritorijas labiekārtošanas būvdarbu 1. kārtas darbi, ir izbūvēts gājēju tiltiņš, kas nodrošinās ērtāku objekta pieejamību apskatei. Turpinās gaismekļu un elektrības kabeļu izbūves darbi.

 Attēlā: Pilskalns Ludzā.

Teritorijas labiekārtošana nav iedomājama bez bērnu rotaļu laukumu ierīkošanas, tāpēc Ludzas novada pašvaldība aktīvi darbojas arī šajā virzienā un šogad ir veiksmīgi īstenojusi Lauku atbalsta dienesta apstiprināto projektu “Rotaļu laukuma atjaunošana Ņukšu pagastā”.

Pēdējo gadu laikā tieši alternatīvie sporta veidi ir iemantojuši atzinību kā kvalitatīvs jauniešu brīvā laika pavadīšanas veids, skeitparks – tas ir vērtīgs pienesums Kārsavas un Zilupes pilsētu sporta infrastruktūrai, jo tā ir vieta, kur jaunieši var gan sportot, gan socializēties, projekts “Skeitparka konstrukciju iegāde un uzstādīšana Kārsavas un Zilupes pilsētās, Ludzas novadā” tapa ar Lauku atbalsta dienesta finansējumu.

Attēlā: Skeitparks Zilupē un bērnu rotaļu laukums Ņukšu pagastā.

Arī šogad, pašvaldība veic ieguldījumus izglītības infrastruktūras attīstībā un piesaista  finansējumu gan aprīkojuma, gan instrumentu iegādei – Ludzas Mūzikas skolai, piesaistot Kultūrkapitāla fonda līdzekļus tiek iegādāts jauns mūzikas instruments – pianīns.

Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros bērniem vasaras periodā norisinājās izglītojošā vasaras nometne, kā arī pašiem mazākajiem bērniem vecumā no 1. gada līdz 3. gadiem tiek organizētas bezmaksas “Bērnu skoliņas” nodarbības.

Vasarā Ludzas novada bērnu un jauniešu centrs organizēja nometni “Kopā mēs varam!”, kurā piedalījās 15 ukraiņu un 13 Ludzas novada bērni, ar mērķi veikt veiksmīgu Ukrainas bērnu un jauniešu integrāciju Latvijas sabiedrībā. Nometnes aktivitātes palīdzēja veidot labvēlīgu vidi valsts valodas prasmju apguvei un pilnveidei, stiprināt nometnes dalībnieku psihoemocionālo labbūtību un attīstīt komunikācijas, sadarbības prasmes.

 

Attēlā: Kadri no bērnu vasaras nometnes “Kopā mēs varam!”.

Pašvaldība rūpējas arī par senioriem un īsteno vairākus sociālos projektus, tā Ludzas novada Isnaudas pagasta Istalsnas sociālā aprūpes centra “Ludza” filiālei ar Lauku atbalsta dienesta finansējuma palīdzību tika iegādāts aprīkojums, kā rezultātā pansionātam iegādātas 14 funkcionālas pacientu gultas un skapīši ar ēdināšanas galdiņu,  pacientu transportēšanas rati, mobilais pacientu pacēlājs,  masāžas kušete, matrači izgulējumu profilaksei un ārstēšanai, 2 baktericīdos caurplūdes gaisa recirkulātori uz statīva un mobilā vanna  pacientu mazgāšanai un pārvietošanai.

Jau vairākus gadus Eiropas Savienības Sociālā fonda finansētā projekta “Sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Ludzas novadā” ietvaros tiek nodrošinātas dažādas bezmaksas veselības veicināšanas nodarbības visiem iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju grupām(t.sk. senioriem): kalanētika, joga, vingrošanas nodarbības senioriem peldbaseinā, kā arī ekskursijas.

Turpinās projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI Latgalē)” realizācija, kura ietvaros tiek nodrošināti bezmaksas pakalpojumi Dienas aprūpes centrā un Specializētās darbnīcas Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā Ludzā un Kārsavā, projekta mērķa grupa – personas ar garīga rakstura traucējumiem un bērni ar funkcionālajiem traucējumiem.

Tas, protams vēl nav viss, jo daudzi iepriekšējos gados iesāktie darbi tiks realizēti nākamajos gados, tā piemēram, projekta “Ludzas novada Sporta skolas stadiona pārbūve” un “Lielā Ezerkrasta pārbūve un ezera krasta labiekārtošana” īstenošanai tiks meklētas iespējas piesaistīt finansējumu, kā arī projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” ēkā” atkārtoti tiks sniegts Eiropas finansējuma saņemšanai.

Ludzas novada pašvaldība ir ģimenei draudzīga pašvaldība, tāpēc arī šogad atbalstīja un veicināja Ludzas novada skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā.

Pašvaldība aktīvi atbalsta biedrības, sniedzot līdzfinansējumu gan pasākumu organizēšanai gan, projektu īstenošanai. Tā arī ar Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu tiek realizēti Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīcas projekts “Ērģeļu Mixtur stabuļu restaurācijas darbi” un Pildas Svēto Pētera un Pāvila Romas katoļu draudzes projekts “Pildas Svēto Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcas žoga atjaunošana”.

Attēlā: Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīcas projekts “Ērģeļu Mixtur stabuļu restaurācijas darbi”.

Tiek turpinātas aizsāktās tradīcijas: “Ludzas novada Jauniešu Gada balvas 2021” apbalvošanas ceremonija. Tās mērķis ir godināt un pateikties tiem Ludzas novada jauniešiem, kuri ar savu veikumu ir mainījuši savu un līdzcilvēku ikdienu. Tika godināti arī uzņēmēji – konkursa “Ludzas novada Uzņēmēju gada balva 2021” laureāti,  kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā.

 Attēlā: Apbalvoti 2021./2022. mācību gada valsts mācību priekšmetu olimpiāžu un skolēnu zinātnisko pētniecības darbu konferences uzvarētāji, dalībniekieki un pedagogi.

Attēlā: Apbalvoti Ludzas novada uzņēmēju gada balvas ieguvēji.

Tika atbalstītas interesantas biznesa idejas konkursā “Esi uzņēmējs Ludzas novadā”.

Ludzas novada pašvaldība ne tikai organizē konkursus, bet labprāt arī piedalās tajos, tā konkursā “Latvijas būvniecības gada balva 2021” augstu novērtēts objekts Ludzā – Pontonu tilts pāri Mazajam Ludzas ezeram. Sacenšoties ar Rīgas un pierīgas pašvaldībām, Ludzas novada pašvaldības pieteiktais objekts ieguva atzinību nominācijā “Inženierbūve – jaunbūve”.

Attēlā: Pontonu Tilts Ludzā un iegūtā Atzinība. Pontonu tilta foto: Ligita Karvele.

Ludzas novada pašvaldība rūpējas par jauniešiem un to izglītības iespējām, tāpēc 26. maijā, Ludzas novada pašvaldība noslēgusi sadarbības līgumu ar Latvijas Universitāti. Tā ietvaros Ludzas novada pašvaldībai jāveicina un jāatbalsta LU studentiem nepieciešamo prakses vietu nodrošināšanu pašvaldības iestādēs un uzņēmumos, kā arī jānodrošina LU studentiem pašvaldības bibliotēkas resursu (grāmatu krājums, datu bāzes u.c.) izmantošanu. Tāpat, iespēju robežās jācenšas finansiāli atbalstīt studentus izglītības iegūšanā.

Latgale vienmēr izcēlās ar savu viesmīlību, arī Ludza šogad sagaidīja un uzņēma vairākus nozīmīgus ciemiņus: 27. aprīlī viesojās Valsts prezidents Egils Levits kopā ar kundzi Andru Leviti. 29. aprīlī Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece apmeklēja Zilupi, savukārt 23. augustā Ludzā notika Ministru kabineta izbraukuma sēde, kurā noritēja diskusija par Latgales reģionam aktuālajiem jautājumiem, un tika lemts par kārtējās sēdes izskatāmiem tiesību aktu projektiem. 2. septembrī Zilupē aizvadīta Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas sanāksme.

Attēlā: Ministru kabineta sēde, Valsts prezidenta Egila Levita vizīte Ludzā.

Protams, ka šī gada laikā Ludzas novadā tika organizēti dažādi lielāka mēroga un mazāki kultūras un sporta pasākumi, arī mūsu sportisti un kultūras darbinieki, mākslinieki piedalījās dažādos pasākumos ārpus novada, ieguva labus rezultātus un sasniegumus, tika godināti un apbalvoti ar naudas balvām.

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai Ludzas novadā šī gada nogalē tika izveidota pašvaldības policija.

Ludza šogad nosvinēja savu 845 gadadienu, īpašs dāvinājums, kuru veidoja gan ludzānieši, gan visas Latvijas iedzīvotāji, savu artavu ieguldīja arī prezidenta kundze, ir musturdeķis. Tā darināšanā varēja iesaistīties ikviens, notamborējot kvadrātiņu.

 

Attēlā: Ludzas 845. gadadienai veltītā iedzīvotāju dāvana – musturdeķis.

Tā, kā no šiem kvadrātiņiem tika izveidots musturdeķis, tā katrs cilvēks dod savu ieguldījumu Ludzas novada attīstībā. Ludzas novada priekšsēdētājs Edgars Mekšs, izvērtējot padarīto, vēlas pateikties ikvienam, kas pēc labākās sirdsapziņas dara gan lielus, gan mazus darbus, jo svarīgs ir ik katrs cilvēks, kas ikdienā godprātīgi dara savu darbu, audzina bērnus un rūpējas par saviem līdzcilvēkiem.

Informāciju sagatavoja Ludzas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

Ilona Mekša