rpp-610-1024x683.jpg

 

2021. gads bija pietiekoši sarežģīts: pandēmija, pašvaldību vēlēšanas un administratīvi teritoriālā reforma, bet neskatoties uz to, 2021. gadā Ludzas novada attīstības labad ir paveikts ļoti daudz, pat vairāk, kā bija plānots gada sākumā. Pašvaldība turpināja darbu gan pie jau iesāktiem projektiem, gan jaunu projektu realizācijas. 

Notika pamatīgs darbs pie apvienošanās projekta un plānošanas dokumentu izstrādes, 2021. gadā tika izstrādāta un apstiprināta Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021. – 2037. gadam un attīstības programma 2021. – 2027. gadam.

Lai veicinātu Ludzas novada attīstību, pašvaldība turpināja īstenot iepriekšējā gadā iesāktos un uzsāka arī jaunus projektus, tika pārbūvēti ceļi, ielas un tilti, tika veikts ieguldījums pilsētvides un infrastruktūras uzlabošanā, veidotas jaunas atpūtas vietas un tūrisma objekti, pilnveidota izglītības un kultūras infrastruktūras attīstība, kā arī sociālais atbalsts iedzīvotājiem.

Eiropas Savienības nauda ļāvusi Ludzas novadā īstenot daudzas ieceres, kā piemēram, projekta “Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā” ietvaros, ar mērķi veicināt teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu,  pašvaldība, reģenerējot degradētās teritorijas, sakārtoja uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūru, tika veikti uzlabojumi 7 objektos. Šī projekta ietvaros ir pārbūvētas Ludzas pilsētas ielas:  Baznīcas iela posmā no Skolas ielas līdz 1. Maija ielai un Stacijas iela posmā no Latgales ielas līdz Mazā Ezerkrasta ielai, Kārsavas pilsētā – Malnavas ielas posms no Skolas ielas līdz autoceļam A13, pārbūvēti vairāki lauku ceļi: Ludzas novada pašvaldības Ņukšu pagasta ceļš Nk-25 “Ļubāni – Silovi – Buliši”; Cirmas pagasta ceļš Nr. C-10 “Dzerkaļi – Cirmas ezers”; ceļš Nr. P-2 Pušmucova – Nūraugi, kā arī atjaunota noliktavas ēka Darbnīcu ielā 6, Blontu ciemā, piemērojot to pārtikas nozares vajadzībām. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 2 570 260,73EUR (t.sk. 2 185 891,62 ERAF; 115 310,73 EUR – valsts budžeta dotācija un 269 058,38 EUR pašvaldības finansējums).

2021. gads bija pietiekoši sarežģīts: pandēmija, pašvaldību vēlēšanas un administratīvi teritoriālā reforma, bet neskatoties uz to, 2021. gadā Ludzas novada attīstības labad ir paveikts ļoti daudz, pat vairāk, kā bija plānots gada sākumā. Pašvaldība turpināja darbu gan pie jau iesāktiem projektiem, gan jaunu projektu realizācijas.   Notika pamatīgs darbs pie apvienošanās projekta un plānošanas dokumentu izstrādes, 2021. gadā tika izstrādāta un apstiprināta Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 20

 

Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un jaunu darba vietu radīšanu Ludzas novadā, projekta “Degradētās teritorijas revitalizācija un ražošanas zonas izveide Ludzas pilsētā”, ietvaros bijušās Ludzas Linu fabrikas teritorijā, Ludzā, Krāslavas ielā 1 tiek būvēts ražošanas komplekss 2,8 ha platībā, darbi uzsākti 2021. gadā. Minētais komplekss piemērots kokapstrādes nozares vajadzībām. Objektā paredzēts izbūvēt divas ražošanas ēkas, trīs noliktavas, katlumāju un betonētas pamatnes kaltēm, administratīvai ēkai, krautnēm. Projekta kopējā summa plānota 3 921 374 EUR. 2021.gadā apgūtā summa – 449 809 EUR. Projekta īstenošana nodrošinās piemērotu teritoriju ar sakārtotu infrastruktūru pieejamību komercdarbības attīstībai, kas veicinās jaunu komersantu piesaisti un jaunu darba vietu radīšanu Ludzas novadā.

Pašvaldības galvenā prioritāte ir sakārtota transporta infrastruktūra, 2021. gadā investīciju projektu COVID-19 ekonomisko un sociālo seku mazināšanai ietvaros, tika pārbūvētas vairākas pilsētas ielas: J.Soikāna iela, Krāslavas iela, Miera, iela, Kārsavas iela un Smilšu iela, kopgarumā 2,74km, būvdarbu izmaksas sastāda 882 728,63EUR. Par pašvaldības līdzekļiem tika sakārtota arī Dārza šķērsiela. Veikta ielu un laukumu seguma atjaunošana Kārsavas teritorijā: Parka iela un Kalna iela Salnavā, Saules iela – Malnavā, Rītupes ielas segums Mērdzenes pagastā, Lauku iela Kārsavas pilsētā, sakārtots aptuveni 3,4 km ceļa seguma.

Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un jaunu darba vietu radīšanu Ludzas novadā, projekta “Degradētās teritorijas revitalizācija un ražošanas zonas izveide Ludzas pilsētā”, ietvaros bijušās Ludzas Linu fabrikas teritorijā, Ludzā, Krāslavas ielā 1 tiek būvēts ražošanas komplekss 2,8 ha platībā, darbi uzsākti 2021. gadā. Minētais komplekss piemērots kokapstrādes nozares vajadzībām. Objektā paredzēts izbūvēt divas ražošanas ēkas, trīs noliktavas, katlumāju un betonētas pamatnes kaltēm, administratīvai ēkai

 

Projekta “Uzņēmējdarbību veicinošās infrastruktūras izveide rūpniecisko teritoriju atjaunošanai Ludzas pilsētā” ietvaros šogad pabeigta arī Sporta ielas pārbūve.

Arī lauku teritorijā tika veikti ievērojami ieguldījumi transporta infrastruktūras attīstības jomā, 2021.gadā ir paveikti tilta izbūves darbi, tika demontēts esošais tilts un izbūvēts jauns Ilžas tilts Pildas pagastā. Ilžas tilts autoceļā Pd1 Pilda –Tjapši –Gajeva jau  kopš 2017.gada atradās avārijas stāvoklī un kustība pa to bija aizliegta, savukārt tagad pa to var pārvietoties gan lauksaimniecības tehnika, gan cita veida transportlīdzekļi. Projekta kopējās izmaksas sastāda – 150 799,75EUR.

Vēl viens būtisks projekts lauku teritorijai, tika īstenots ilgi gaidītais projekts “Kanalizācijas tīkla būvniecība Martišu ciemā, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā”. Tīklu  izbūve tika veikta Isnaudas pagasta Martišu ciema teritorijā, kur līdz šim centralizēti kanalizācijas pakalpojumi nav bijuši pieejami. Martišu ciematā ir vairāk kā 60 individuālās dzīvojamās mājas un 4 daudzdzīvokļu nami, kuri nu jau šajā gadā varēs pieslēgties kanalizācijai. Šī projekta kopējās izmaksas ir 389 226.69 EUR.

Arī Malnavas pagastā tika īstenots projekts “Siltumtīklu izbūve Malnavas pagastā”, jaunās un pārbūvētās siltumtrases garums – 1128,5 metri, projekta kopējās izmaksas – 322 541,00 EUR.

Vērienīgi darbi tilta pārbūves jomā uzsākti arī Ludzas pilsētā, tilts pār Garbaru (atsevišķos kartogrāfijas materiālos Plitnīca) upi, bet tautā saucamais “govju tiltiņš”, piedzīvo vērienīgas pārmaiņas un 2022.gada vasarā tiek plānots tiltu nodot ekspluatācijā. Būvdarbu izmaksas  sastāda 507 225,30 EUR.

Projekta “Uzņēmējdarbību veicinošās infrastruktūras izveide rūpniecisko teritoriju atjaunošanai Ludzas pilsētā” ietvaros šogad pabeigta arī Sporta ielas pārbūve.  Arī lauku teritorijā tika veikti ievērojami ieguldījumi transporta infrastruktūras attīstības jomā, 2021.gadā ir paveikti tilta izbūves darbi, tika demontēts esošais tilts un izbūvēts jauns Ilžas tilts Pildas pagastā. Ilžas tilts autoceļā Pd1 Pilda –Tjapši –Gajeva jau  kopš 2017.gada atradās avārijas stāvoklī un kustība pa to bija aizliegta, savuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garbaru tilta remontdarbi

Garbaru tilta remontdarbi

 Ne tikai transporta infrastruktūra tiek attīstīta, bet ir arī padomāts par jaunu atpūtas vietu ierīkošanu bērniem un jauniešiem, pateicoties mūsu novadnieka Juliana Mekša dāvinājumam un Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumam skolu kompleksa teritorijā tika izbūvēts moderns bērnu rotaļu laukums, šo vietu iemīļoja ikviens Ludzas novada iedzīvotājs un ciemiņš. Projekta kopējās izmaksas sastāda – 93 966,39EUR (t.sk. J.Mekša dāvinājums – 62 211,18EUR).

rpp-610-1024x683.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotaļu laukums pie Ludzas pilsētas vidusskolas, Ludzas 2. vidusskolas

Jauka un interesanta atpūtas vieta tapa arī Ludzas pilsētas parkā –  pārrobežu programmas projekta “NATTOUR” ietvaros pagājušajā gadā tika uzstādīta āra bibliotēka, kur katrs interesents var gan ievietot, gan paņemt grāmatas lasīšanai.

Rotaļu laukums pie Ludzas pilsētas vidusskolas, Ludzas 2. vidusskolas  Jauka un interesanta atpūtas vieta tapa arī Ludzas pilsētas parkā –  pārrobežu programmas projekta “NATTOUR” ietvaros pagājušajā gadā tika uzstādīta āra bibliotēka, kur katrs interesents var gan ievietot, gan paņemt grāmatas lasīšanai.

 

Āra bibliotēka

Vēl viens objekts, kurš Ludzu padarīja atpazīstamu te nu visā Latvijā, ir uzbūvētais pontonu tilts pār Ludzas Mazo ezeru, tas ir garākais pontonu tilts Latvijā. 289m gara pastaigu taka virs ūdens ir arī jauns tūrisma objekts, kas rosināja vairākus tūristus apmeklēt Ludzas pilsētu. Pontona izbūves un atpūtas vietas labiekārtošanas izmaksas sastāda 102 550,80 EUR, daļēji – 25 000, 00 EUR tika finansēts izmantojot konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība Latvijā 2020” balvu.

Āra bibliotēka  Vēl viens objekts, kurš Ludzu padarīja atpazīstamu te nu visā Latvijā, ir uzbūvētais pontonu tilts pār Ludzas Mazo ezeru, tas ir garākais pontonu tilts Latvijā. 289m gara pastaigu taka virs ūdens ir arī jauns tūrisma objekts, kas rosināja vairākus tūristus apmeklēt Ludzas pilsētu. Pontona izbūves un atpūtas vietas labiekārtošanas izmaksas sastāda 102 550,80 EUR, daļēji – 25 000, 00 EUR tika finansēts izmantojot konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība Latvijā 2020” balvu.

 Izglītības infrastruktūras attīstība tika uzlabota Ludzas mākslas skolā, Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu programmas projekta “Jauni amatnieki par tradicionālo iemaņu saglabāšanu un attīstību Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbībā (CraftWays)” ietvaros tika veikts remonts kokapstrādes klasē J. Soikāna mākslas skolā un iegādāts aprīkojums. Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projekta “Ģimenei draudzīgas bibliotēkas izveide kā ieguldījums sociāli ekonomiskajā attīstībā Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils pilsētā” ietvaros Ludzas pilsētas bibliotēkai tika iegādāta datortehnika un pielāgota telpa māmiņām ar jaundzimušajiem bērniem, ierīkota vēl viena ģimenei draudzīga vieta.

capture_19.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arī Ludzas Mūzikas skolai tiek uzlabota materiāli tehniskā bāze, piesaistot Kultūrkapitāla fonda līdzekļus gandrīz katru gadu tiek iegādāti jauni mūzikas instrumenti, pagājušajā gadā tika iegādāts pianīns.

Kārsavā tika īstenots ELFLA projekts „Skatuves aprīkojuma modernizācija Kārsavas novada kultūras namos”, iegādāti jauni krāsmaiņu un kustīgie prožektori Kārsavas KN, lieljaudas projektori un motorizēti stacionārie projekcijas ekrāni Kārsavas, Salnavas, Mērdzenes un Mežvidu kultūras namos. Projekta kopējās izmaksas 44437,25 EUR. 2021.gadā darbu uzsāka projekta “Kultūrvēsturiskā centra “Līču mājas” izveide” ietvaros daļēji finansētais centrs, kopējās izmaksas sastāda 237 011,33 EUR.

Notika darbs arī pie Ludzas peldbaseina sertificēšanas un kopš 2021. gada 09. augusta Ludzas peldbaseinam ir izsniegts Latvijas Peldēšanas federācijas (LPF) sertifikāts, kas apliecina Ludzas peldbaseina 25 metru, 4 celiņu peldbaseina vannas atbilstību LPF un Starptautiskās Peldēšanas federācijas (FINA; franču val. – Federation Internationale de Natation) minimālā standarta peldbaseinu noteikumiem un prasībām. Kā arī piedaloties skatē “Gada labākā būve 2020 Latvijā” nominācijā “Publiskā jaunbūve” Ludzas peldbaseins saņēma Atzinību, kas ir gana augsts novērtējums.

screenshot_148.jpg

 

Projekta “Sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Ludzas novadā” tiek organizēti dažādi pasākumi, vispopulārākās ir senioru nodarbības peldbaseinā.

Sociālie pakalpojumi personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tagad ir pieejami ne tikai Ludzā, bet arī Kārsavā, jo 2021. gadā  darbu uzsāka ERAF projekta “Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem izveide Kārsavas novadā”, ietvaros izveidotais centrs.

Tas, protams vēl nav viss, jo daudzi 2021. gadā iesāktie darbi tiks realizēti nākamajos gados, tā piemēram, 2021. gada 14. decembrī Centrālajā un finanšu līgumu aģentūrā tika iesniegts projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” ēkā”, pašlaik notiek vērtēšana. Projekta kopējās izmaksas sastāda – 1 615 130,49 EUR, t.sk. 798 029,41EUR ir attiecināmā summa un 817 101.08 EUR ir neattiecināmā summa. Vērtēšanas rezultāti un tas vai projekts tiks apstiprināts būs zināms tikai martā, tad arī tiks noslēgts būvdarbu līgums un uzsākti būvdarbi.

Pašlaik notiek būvprojekta “Ludzas novada Sporta skolas stadiona pārbūve, Sporta iela 21, Ludzā, Ludzas novadā” izstrādes darbi, būvdarbu kopējā tāme, saskaņā ar izstrādātā projekta ekonomisko sadaļu, sastāda 4 893 757,90 EUR. Pašvaldība iespēju robežās centīsies piesaistīt ES finansējumu, lai realizētu šo projektu, taču šogad tiks pabeigti tikai projektēšanas darbi, būvdarbi šogad netiks uzsākti.

Vasarā tiks uzsākti “Kapličas ēkas atjaunošanas un teritorijas labiekārtošanas darbi”, pašlaik tiek izsludināts iepirkums uz būvdarbiem, tad arī tiks noskaidrotas šī projekta izmaksas.

Plānots iesniegt investīciju projektu un vasarā uzsākt Saules ielas atjaunošanas darbus.

Savukārt, 2022. gadā lielāks uzsvars tiks likts uz tehniskās dokumentācijas izstrādes darbiem, ir izsludināts iepirkums un pēc izvērtēšanas tiks uzsākts darbs pie Lielā Ezerkrasta ielas pārbūves un krastmalas labiekārtošanas būvprojekta izstrādes, kā arī tiks noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi “Lejas, J.Soikāna un Zvirgzdenes ielas posmu pārbūvei”, tiek plānots izstrādāt tehnisko dokumentāciju arī Raiņa ielas posma atjaunošanai un stāvlaukumu Raiņa ielā 17 un Raiņa ielā 26 izbūvei, Strādnieku šķērsielas un teritorijas labiekārtošanai Kr.Barona ielā 34, Kuļņeva ielai, L.Paegles un Lauku šķērsielai, kā arī dažām ielām Kārsavas pilsētā.

Ilona Mekša,
Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītājas vietniece