Publiskās un sabiedriskās apspriedes
Paziņojums par Ludzas novada (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grozījumu 2.0 redakcijas publisko apspriešanu

Saskaņā ar Ludzas novada domes 30.11.2021. lēmumu (protokols Nr. 11, 31.§ “Par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-.2024.gadam grozījumu redakcijas 2.0 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai nodota Ludzas novada (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumu pilnveidotā redakcija (2.0).

Publiskās apspriešanas termiņš: no 2022.gada 11. februāra līdz 2022. gada 4. martam.

Publiskās apspriešanas laikā ar teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto redakciju iespējams iepazīties:

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2022. gada 2. martā plkst. 14:00, Ludzas novada pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 16, 3. stāva zālē. Sanāksme notiks “zaļajā” (epidemioloģiski drošajā) režīmā, veicot vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu verifikāciju, lietojot sejas maskas un nodrošinot citu normatīvajos aktos noteikto epidemioloģisko drošības prasību ievērošanu.

Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt:

  • klātienē Ludzas novada pašvaldības ēkā (Raiņa ielā 16, Ludzā) un jebkurā pagasta pārvaldē iestāžu darba laikā;
  • nosūtot pa pastu Ludzas novada pašvaldībai, adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
  • nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu: pasts@ludzasnovads.lv
  • elektroniski portālā geolatvija.lv

Publiskās apspriešanas laikā apmeklētājus pieņem un papildus informāciju par Ludzas novada (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojuma 2013 .-2024. gadam grozījumu 2.0 redakciju iespējams iegūt Ludzas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļā, Raiņa ielā 16, Ludzā, apmeklētāju pieņemšanas laikā (kontaktpersona Mārīte Romanovska, tālrunis +371 26869560, e-pasts: marite.romanovska@ludzasnovads.lv) vai sazinoties ar teritorijas plānojuma grozījumu izstrādātājas SIA “Reģionālie projekti” projektu vadītāju Tāli Skuju, tālrunis +371 29792097, e-pasts: talis@rp.lv.