Projektu aktualitātes
es-fondu-logotipu-ansamblis-esf-krasains-768x185-1.jpg

 

19. decembrī novada pedagogi – karjeras konsultanti kopā ar projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” koordinatori I. Romanovu tikās, lai atskatītos uz paveikto šī mācību gada pirmajā pusgadā un, izvērtējot padarīto, plānotu darbus nākamajam cēlienam.

No oktobra līdz decembrim Ludzas un Ciblas novadu apvienības skolās jau ir notikuši 17 karjeras attīstības atbalsta pasākumi, kuru īstenošana tika apmaksāta no ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” līdzekļiem, kurus, sadarbojoties ar skolu pedagogiem un administrāciju, plāno, koordinē un vada pedagogi – karjeras konsultanti.  

Izvērtējot pasākumu kvalitāti, karjeras konsultantes ņēma vērā arī skolēnu un skolotāju atsauksmes. Tās pārsvarā ir bijušas pozitīvas.

Ludzas pilsētas ģimnāzijas, Ludzas 2. vidusskolas un Ludzas novada vakara vidusskolas skolēni un skolotāji par vienu no interesantākajiem notikumiem Karjeras atbalsta projektā ir atzinuši Alekša Daumes lekciju “Iniciācijas nozīme jauniešu dzīvē”, kuras mērķis – palīdzēt skolēniem saprast emocionālā brieduma nozīmi dzīvē un profesijas izvēlē. Lektors ar savu atraktīvo  un brīvo uzstāšanos,  viegli uztveramo valodu uzrunāja ikvienu no klausītājiem. Skolēni atsauksmēs raksta , ka  šī  lekcija bija interesanta, aizraujoša, neparasta, nozīmīga, pamācoša, aktuāla un lika pārdomāt daudzas lietas. Par to, ka pasākums ir izdevies, liecināja arī tas, ka lekcijas nobeigumā skolēni uzdeva jautājumus, gribēja ar lektoru diskutēt un izteica vēlmi satikties vēl.

dsc_4083-768x512.jpg

 Ludzas pilsētas ģimnāzijas  pedagoģe karjeras konsultante Rita Buceniece atzina, ka īpaši izdevušies pasākumi bija Karjeras nedēļā, kuros bija padomāts par visu vecumu skolēniem, Alekša Daumes lekcija, kura mainīja  daudzu skolēnu domas un uzskatus, kā arī tikšanās ar robotikas inženieri Kasparu Čabu, kurš par robotiem un inženiera profesiju jaunāko klašu skolēniem izraisīja neredzētu interesi. Vienā no decembra pasākumiem vidusskolēni iepazinās ar Transporta un sakaru institūta piedāvājumu. No skolēnu atsauksmēm – “Man šis pasākums patika, jo tā bija lieliska iespēja paplašināt savu redzesloku par vietām, kur varētu mēģināt iestāties, beidzot vidusskolu. Pasākuma laikā varēja uzzināt interesantus faktus par lidmašīnām, transporta dzinējiem, iepazīties ar dažādu valstu  pārstāvjiem, apskatīt tehniku un pamēģināt pašam iejusties pilota lomā, kas man patika visvairāk! Man liekas, tādus pasākumus vajadzētu biežāk organizēt, jo vairāk gūsim šādu pieredzi, jo vieglāk būs pieņemt lēmumu par to, kur turpināt mācības pēc 12. klases beigšanas.”

transporta-un-sakaru-instituta-2-768x576.jpg

 

Ludzas 2.vidusskolas pedagoģe karjeras konsultante Iveta  Labāne bija gandarīta, ka  visi ieplānotie pasākumi skolā tika veiksmīgi īstenoti. Domājot par Karjeras nedēļas organizēšanu nākošgad , karjeras konsultante ierosināja   vairāk pasākumu ieplānot 7.- 9.klašu skolēniem. Decembrī šīs skolas 5., 6. un 7. klašu skolēni devās mācību ekskursijā “Ražots Latvijā” uz Daugavpils Skrošu rūpnīcu, kas ir vienīgā Latvijā, kurā joprojām ražo svina skrotis, kuras izmanto medībās un sportā. Skolēni iepazinās ar karjeras iespējām metālapstrādes nozarē un rūpnīcā strādājošo profesijām. No skolēnu atsauksmēm –

“Agrāk domājām, ka inženiera profesija vairāk saistās tikai ar celtniecību, bet tagad sapratām, ka tā ir daudz plašāka joma.”

“Ieteiksim šo rūpnīcu jeb “dzīvo muzeju” apmeklēt arī citiem vienaudžiem, draugiem un vecākiem.”

“Neaizmirstami bija tas, ka varēja ne tikai uzzināt par skrošu liešanu, bet arī izmēģināt sevi šaušanas mākā.”

ar-robotikas-inzenieri-k.cabu-768x576.jpg

 

Pedagoģe karjeras konsultante Ciblas novadā Elvīra Rimicāne atzīst: “Manuprāt, karjeras attīstības atbalsta  pasākumi ir veiksmīgi atrasta mācību darba forma, kas nepiespiestā veidā palīdz motivēt skolēnus mācību darbam. Tiekoties ar dažādu profesiju pārstāvjiem un darbojoties radošajās darbnīcās, viņi vairāk kā jebkad apjauš, ka jāmācās matemātika, valodas, mājturība, ķīmija, fizika, bioloģija u.c. mācību priekšmeti, jo to pielietojums ir reāli redzams konkrētās profesijās.” Tāpat pedagoģe ir gandarīta par sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem un atcerējās, kā Pušmucovas pamatskolas skolēni iepazinās ar profesijām viesnīcā “Ludza”.

Vēl jāpiemin, ka pēc projekta ekspertu  novērtēšanas vizītēm, kuras notika 26. novembrī Ludzas Mūzikas pamatskolā, Ciblas vidusskolā un Pušmucovas pamatskolā, tika atzīts, ka šajās skolās tiek nodrošināts sistemātisks karjeras attīstības atbalsts un darbs šajā jomā tiek nodrošināts nepieciešamajā apjomā un kvalitātē. Prieks un gandarījums par to!

Lai arī jaunajā gadā  pedagogiem karjeras konsultantiem nepietrūkst enerģijas radošu ideju realizācijai un jaunu pasākumu īstenošanai!

Vairāk par pasākumiem –

www.ludzasgimnazija.lv/index.php/skola/projekti/karjera-8-3/karjera-2018-2019

http://www.ludzas2vsk.lv/2018-2019/

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes metodiķe,

projekta koordinatore Inese Romanova