Projektu aktualitātes
esf_proj_logo_gr-768x145-1.png

Šī gada 27. februārī  tika parakstīts Ludzas un Ciblas novadu apvienības un Valsts izglītības attīstības aģentūras sadarbības līgums par Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.

Darbs pie projekta tika uzsākts jau pirms līguma parakstīšanas – no 2016. gada augusta.  Lai varētu izpildīt projekta īstenošanas nosacījumus, tika izvirzītas projekta izmēģinājumskolas, sagatavoti  pedagogi karjeras kosultanti un par projekta iecerēm informētas skolas.

Ar šī gada 1.martu Ludzas un Ciblas novadu skolās darbu jau ir uzsākušas trīs pedagoģes karjeras konsultantes . Kopējā darba slodze – 2,01 likmes.  Ludzas pilsētas ģimnāzijā, Ludzas novada vakara vidusskolā un Pildas pamatskolā darbu uzsāka Inese Mikaskina, Ludzas 2. vidusskolā – Iveta Labāne, bet Ciblas vidusskolā, Pušmucovas pamatskolā un Ludzas Mūzikas pamatskolā   strādās Elvīra Rimicāne.  Pedagogi karjeras konsultanti, ciešā sadarbībā ar skolas vadības komandu, skolotājiem un atbalsta personālu, koordinēs un īstenos skolas karjeras izglītības plānu, nodrošinās karjeras informācijas pieejamību, veiks skolēnu izpētes un metodisko darbu šajā jomā.

Pedagoģes jau ir uzsākušas darbu pie karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna veidošanas, kas tiks īstenots, izmantojot pieejamo projekta finansējumu, kuru piešķir atbilstoši izmēģinājumskolu skolēnu skaitam.

Projekta gaitā tiek plānoti arī karjeras attīstības atbalsta pasākumi  projektā neiesaistīto skolu – Istras vidusskolas, Nirzas pamatskolas un Ezersalas internātpamatskolas audzēkņiem.

Visā projekta darbības laikā (līdz 2020.gada 30.decembrim) pedagogi karjeras konsultanti  sadarbosies arī ar Nodarbinātības valsts aģentūru, darba devējiem  un tālākizglītības iestādēm.

Pašvaldības ieguvums pēc projekta īstenošanas – kvalificēti  pedagogi karjeras konsultanti, kuri strādās ar kvalitatīvu informatīvo un metodisko materiālu  karjeras atbalsta īstenošanai  izglītības iestādēs, interesanti un radoši karjeras izglītības pasākumi, kā arī pats galvenais – veiksmīgi un dzīvei sagatavoti absolventi.

Inese Romanova,

Ludzas novada  Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes metodiķe, projekta koordinatore

esf_proj_logo_gr-768x145-1.png