Sabiedrība

Valsts izstrādājusi vairākus atbalsta instrumentus energoresursu cenu pieauguma kompensēšanai mājsaimniecībām, kas apkurē izmanto elektroenerģiju, dabasgāzi, koksnes briketes, koksnes granulas un malku, kā arī centralizētās siltumapgādes pakalpojumu.

Atbalsts tiek sniegts Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā noteiktajā kārtībā. Plašāka informācija par valsts atbalstu 2022./2023. gada apkures sezonā meklējama Ekonomikas ministrijas mājaslapā.

PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA ELEKTRONISKI

Lai saņemtu valsts atbalstu, iedzīvotāji pieteikumus kompensācijai par malku, granulām, briketēm un apkurei izmantoto elektroenerģiju varēs sākt iesniegt no 1. oktobra elektronisko pieteikumu sistēmā epakalpojumi.lv. Aicinām aizpildīt pieteikumu elektroniski, lai neveidotos garas rindas klātienē un primāri varētu apkalpot iedzīvotājus, kuriem nav pieeja e-pakalpojumiem.

PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBĀ KLĀTIENĒ (ja nav pieeja e-pakalpojumiem)

Tie, kuriem nav iespēja pieteikumu aizpildīt elektroniski, no 3. oktobra varēs ierasties klātienē šādās Ludzas novada pašvaldības iestādēs:

LUDZĀ| Ludzas novada bibliotēkā (2.stāvs)
Pēc iepriekšējā pieraksta
Kontaktinformācija saziņai: +371 65781194 vai biblio@ludzasbiblio.lv

KĀRSAVĀ| Kārsavas pilsētas pārvaldē (2.stāvs)
Pēc iepriekšējā pieraksta
Kontaktinformācija saziņai: +371 29322477 vai sandra.barsukova@ludzasnovads.lv
(Sandra Barsukova, pārvaldes sekretāre)

ZILUPĒ | Zilupes pilsētas bibliotēkā (2.stāvs)
Pēc iepriekšējā pieraksta
Kontaktinformācija saziņai: +371 65722045 vai nadezda.boldisevica@ludzasnovads.lv
(Nadežda Boldiševiča, Zilupes pilsētas bibliotekāre)

BLONTU PAGASTĀ | Blontu pagasta bibliotēkā
Kontaktinformācija saziņai: +371 28786334 vai inta.vonoga@ludzasnovads.lv
(Inta Vonoga, Blontu pagasta bibliotēkas vadītāja)

BRIĢU PAGASTĀ | Briģu pagasta pārvaldē (2.stāvs)
Kontaktinformācija saziņai: +371 65794013 vai alla.dolgovska@ludzasnovads.lv
(Alla Dolgovska, Briģu pagasta bibliotēkas vadītāja)

CIBLAS PAGASTĀ | Ciblas pagasta pārvaldē
Kontaktinformācija saziņai: +371 65729046 vai sandra.novika@ludzasnovads.lv
(Sandra Novika, pārvaldes sekretāre)

CIRMAS PAGASTĀ | Cirmas pagasta pārvaldē
Kontaktinformācija saziņai: +371 25453923 vai cirma@ludzasnovads.lv
(Ilona Tukiša, pārvaldes kasiere)

GOLIŠEVAS PAGASTĀ | Goliševas pagasta pārvaldē
Kontaktinformācija saziņai: +371 28080622 vai goliseva@ludzasnovads.lv
(Skaidrīte Lankovska, pārvaldes sekretāre)

ISNAUDAS PAGASTĀ | Isnaudas pagasta pārvaldē (2.stāvs)
Kontaktinformācija saziņai: +371 65729175 vai ruta.ragele@ludzasnovads.lv
(Ruta Ragele, pārvaldes sekretāre)

ISTRAS PAGASTĀ | Istras pagasta pārvaldē (2. stāvs)
Kontaktinformācija saziņai: +371 65729504 vai istra@ludzasnovads.lv
(Ilona Merkulova, pārvaldes sekretāre)

LAUDERU PAGASTĀ | Lauderu pagasta pārvaldē
Kontaktinformācija saziņai: +371 20277745 vai svetlana.duzinkevica@ludzasnovads.lv
(Svetlana Duzinkeviča, pārvaldes klientu apkalpošanas speciāliste)

LĪDUMNIEKU PAGASTĀ | Līdumnieku pagasta pārvaldē
Kontaktinformācija saziņai: +371 65729790 vai rudite.valtere@ludzasnovads.lv
(Rudīte Valtere, pārvaldes klientu apkalpošanas speciāliste)

MALNAVAS PAGASTĀ | Malnavas pagasta pārvaldē
Kontaktinformācija saziņai: +371 26533707 vai agnese.rancane@ludzasnovads.lv
(Agnese Rancāne, pārvaldes klientu apkalpošanas speciāliste)

MEŽVIDU PAGASTĀ | Mežvidu pagasta pārvaldē (1.stāvs)
Kontaktinformācija saziņai: +371 29198118 vai lidija.adijane@ludzasnovads.lv
(Lidija Adijāne, pārvaldes klientu apkalpošanas speciāliste)

MĒRDZENES PAGASTĀ | Mērdzenes pagasta pārvaldē
Kontaktinformācija saziņai: +371 29394177 vai ruta.polnija@ludzasnovads.lv
(Ruta Polnija, pārvaldes klientu apkalpošanas speciāliste)

NIRZAS PAGASTĀ | Nirzas pagasta pārvaldē
Kontaktinformācija saziņai: +371 65729753 vai nirza@ludzasnovads.lv
(Olga Sjakste, pārvaldes sekretāre)

ŅUKŠU PAGASTĀ | Ņukšu pagasta pārvaldē
Kontaktinformācija saziņai: +371 28609407 vai inta.konovalova@ludzasnovads.lv
(Inta Konovalova, pārvaldes klientu apkalpošanas speciāliste)

PASIENES PAGASTĀ | Pasienes pagasta bibliotekā
Kontaktinformācija saziņai: +371 26314121 vai iveta.marcenoka@ludzasnovads.lv
(Iveta Marčenoka, Pasienes pagasta bibliotēkas vadītāja)

PILDAS PAGASTĀ | Pildas pagasta bibliotēkā
Kontaktinformācija saziņai: +371 26187572 vai inese.germane@ludzasnovads.lv
(Inese Germane, Pildas pagasta bibliotēkas vadītāja)

PUREŅU PAGASTĀ | Pureņu pagasta pārvaldē
Kontaktinformācija saziņai: +371 65729399, +371 22439487 vai ruta.zaiceva@ludzasnovads.lv
(Ruta Zaiceva, pārvaldes pārvaldes klientu apkalpošanas speciāliste)

PUŠMUCOVAS PAGASTĀ | Pušmucovas pagasta bibliotēkā
Kontaktinformācija saziņai: +371 65794155 vai ilga.bazilevica@ludzasnovads.lv
(Ilga Baziļeviča, Pušmucovas pagasta bibliotekāre)

RUNDĒNU PAGASTĀ | Rundēnu pagasta pārvaldē (2. stāvs)
Kontaktinformācija saziņai: +371 65729604 vai rundeni@ludzasnovads.lv
(Ilona Merkulova, pārvaldes sekretāre)

SALNAVAS PAGASTĀ | Salnavas pagasta pārvaldē (2. stāvs)
Kontaktinformācija saziņai: +371 29497300 vai inga.nalivaiko@ludzasnovads.lv
(Inga Nalivaiko, pārvaldes klientu apkalpošanas speciāliste)

ZVIRGZDENES PAGASTĀ | Zvirgzdenes pagasta pārvaldē
Kontaktinformācija saziņai: +371 65700834 vai skaidrite.gaile@ludzasnovads.lv
(Skaidrīte Gaile, pārvaldes klientu apkalpošanas speciāliste)

ZAĻESJAS PAGASTĀ | Zaļesjas pagasta bibliotēkā
Kontaktinformācija saziņai: +371 65794047 vai jelena.smutova@ludzasnovads.lv
(Jeļena Smutova, Zaļesjes pagasta bibliotēkas vadītāja)


! Pieņemšanas laiku precizēt attiecīgajā iestādē !


Iesniegumā būs jānorāda:

  • vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija un kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs, kurā ieskaitāms atbalsts mājsaimniecībai;
  • pašapliecinājums par attiecīgas apkures esību mājoklī un to, ka citi mājsaimniecības locekļi nav iesnieguši iesniegumu atbalsta mājsaimniecībai saņemšanai par iesniegumā minēto mājokli, kā arī pašapliecinājums par malkas iegādi, ja pretendē uz 60 euro atbalstu

Iesniegumam būs jāpievieno šādi dokumenti:

  1. mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments;
  2. maksājumu apliecinošs dokumentus par koksnes granulu, koksnes brikešu vai malkas iegādi vienam mājoklim; 
  3. rēķinu par elektroenerģiju šā panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā, ja mājokli apkurina, izmantojot elektroenerģiju.

Infografikas par atbalsta pasākumiem:


Informāciju sagatavoja Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Antra Barkāne

Publikācijā izmantoti Ministru kabineta un Labklājības ministrijas materiāli