Projektu aktualitātes
stends_latgales_skersiela-1-1024x680.jpg

2017. gada 17. februārī Ludzas novada pašvaldība parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par vairāk nekā trīs miljonus vērta Eiropas Savienības līdzfinansēta projekta īstenošanu, kas ir saistīts ar infrastruktūras attīstību Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados. Ludzas novada pašvaldība ir vadošais partneris šajā projektā un atbild par Odu ielas, Jurdža ielas posma un Latgales šķērsielas pārbūvi. Projekta partneri – Kārsavas un Ciblas novada pašvaldības un SIA “Latgales dārzeņu loģistika” – īstenos savas darbības.

Pavasarī uzsākti Odu, Jurdža ielas un Latgales šķērsielas pārbūves darbi Ludzā, kā arī elektrosadales pazemes līnijas slodzes palielināšanas darbi SIA “Latgales dārzeņu loģistika”; tagad sāksies arī citi būvdarbi Kārsavas novadā.

Kārsavas novada pašvaldība būs atbildīga un līdzfinansēs divas projekta darbības: pašvaldības ceļa Nr. 154 pārbūve Mežvidu pagastā un bioloģisko attīrīšanas iekārtu, kanalizācijas sistēmas izbūvi ar saistīto pievedceļu Kārsavas novada Mežvidu pagasta, Klonešnīkos. 2017. gada 1. jūnijā Kārsavas novada pašvaldība parakstīja līgumus ar SIA “Ceļi un tilti” un ar SIA “Rubate”. SIA “Rubate” būvēs bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, sadzīves kanalizāciju, sūkņu staciju un ūdensvadu, kā arī ceļu, kas nodrošinās piekļuvi pie attīrīšanas iekārtām un vairākiem komersantiem. SIA “Ceļi un tilti” pārbūvēs ceļa Nr. 154 posmu, kas ir ļoti svarīgs vietējiem uzņēmumiem un šķīdoņa laikā kļūst neizbraucams. Plānots, ka abas projekta darbības tiks pabeigtas līdz šī gada beigām.

Projekts “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados” (Nr. 5.6.2.0/16/I/006) tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros. Kopējie projekta attiecināmie izdevumi sastāda 3 205 291.99 euro, no tiem Eiropas Reģionālas attīstības fonda ieguldījums ir 2 616 528.19 euro un valsts budžeta dotācija sastāda 128 042.64 euro. Projekta mērķis ir nodrošināt vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu sadarbībā ar uzņēmējiem Ludzas, Kārsavas un Ciblas novadā, reģenerējot degradētās teritorijas un sakārtojot uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūru novados atbilstoši Ludzas, Kārsavas un Ciblas novada pašvaldību attīstības programmām.

pilsdrupas_lv_id_eu_logo_ansamblis_eraf_rgb-1.jpg