Projektu aktualitātes

Ludzas novada pašvaldība ir veiksmīgi īstenojusi Lauku atbalsta dienesta apstiprināto projektu Nr. 22-01-AL34-A019.2201-000010 “Aprīkojuma iegāde sabiedrisko pasākumu īstenošanai Salnavas Kultūras namā un Ludzas novada pašvaldības teritorijā”, kura ietvaros ir iegādāts aprīkojums pasākumu kvalitātes uzlabošanai, kultūrvides digitalizēšanai un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.

Kultūra – tā audzina, izglīto un pilnveido iedzīvotājus visa mūža garumā. Tā veido sabiedrības vērtību, zināšanu un prasmju sistēmu, nodrošinot sabiedrības pastāvēšanu un kopienu veidošanos. Kultūras nams ir vietējās sabiedrības kultūras dzīves veidotājs. Taču, lai spētu nodrošināt kvalitatīvus, uz inovācijām balstītus pasākumus, kultūras namiem ir nepieciešams mūsdienīgs aprīkojums. Kultūras nami organizē profesionāli augstas kultūras pieejamību lauku teritorijās. Tie vistiešākajā veidā nodrošina kultūras pozitīvo ietekmi uz sabiedrību, veicina iedzīvotāju aktivitāti apkārt esošajā teritorijā un attīsta radošo iniciatīvu.

Pildas Kultūras nams piedāvā iedzīvotājiem dažādas kultūras aktivitātes un brīvā laika pavadīšanas iespējas. Kultūras namā darbojas vairāki amatiermākslas kolektīvi, un tas, atrodoties nosacīti tālu no novada administratīvā centra, joprojām spēj piesaistīt pašdarbniekus, pulcēt apmeklētājus un tā kultūras dzīve ir aktīva un daudzveidīga. Projekta ietvaros Pildas Kultūras namam ir iegādāts projektors un ekrāns projektoram. Līdz šim kultūras namā šāds aprīkojums nav bijis, bet tā iegāde ļaus veidot publiskos pasākumus krāšņākus, nodrošinot arī jaunas aktivitātes rašanos – kinofilmu skatīšanās iespēju piedāvāšanu.

Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls projektoram un tā ekrānam

 

Salnavas Kultūras namam ir īpaša loma Ludzas novada kultūras dzīvē. Kopumā amatiermākslas kolektīvos tur ir iesaistījušies vairāk nekā 100 pagasta un tuvākās apkaimes iedzīvotāji. Projekta ietvaros Salnavas Kultūras namam ir iegādāta hibrīdkamera, pateicoties kurai pasākumi varēs tikt filmēti un fotografēti, tiks digitalizēta kultūrvide, kas nodrošinās vēsturisku notikumu saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm.

Ilustratīvs attēls
Hibrīdkameras ilustratīvs attēls

 

Kopumā aprīkojuma iegāde sekmēs iedzīvotāju brīvā laika un radošo izpausmju daudzveidīgu norisi, tādējādi veicinot kultūras namu kā pagastu kultūras centru attīstību.

Aprīkojuma piegādi veica SIA “ProVision Baltic”. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 9512,52 EUR, publiskais finansējums 8561,27 EUR, Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējums – 951,25 EUR.

Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm