Nekustamā īpašuma paziņojumi
Samazināta nomas maksa objektam Darbnīcu ielā 6, Ludzas novada Blontu ciematā

2022. gada 29. martā tika rīkota telpu nomas izsole objektam Darbnīcu ielā 6, Ludzas novada Blontu ciematā. Objekts pārbūvēts Eiropas Savienības struktūrfondu projekta Nr. 5.6.2.0/20/I/007 „Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā” ietvaros un ēkas pielāgotas uzņēmējdarbības vides nodrošināšanai. Arī otrās izsoles laikā, uz telpām Nr. 2; 3 un 5 nepieteicās neviens pretendents. Tiek rīkota trešā izsole un tiek samazināta objekta nomas maksa. Izsoles norise plānota 10. maijā. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumiem Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 62.punktu: „…Pēc otrās nesekmīgās izsoles, rīkojot trešo izsoli, izsoles sākumcenu var samazināt ne vairāk kā par 60 procentiem no sākotnējā nosacītā nomas maksas apmēra”.

Ludzas novada pašvaldība rīko trešo nekustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli:

Nekustamā īpašuma (Nomas tiesību izsoles objekta) nosaukums un atrašanās vieta:

Ludzas novada pašvaldības nekustamais īpašums –  Darbnīcu ielā 6, Blonti, Blontu pagasts, Ludzas novads,  ēkas kadastra numurs 68440040420001

Izsoles objekta nomas tiesību piešķiršanas  mērķis – Nomas tiesību izsoles mērķis ir noteikt konkrētu Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Darbnīcu ielā 6, Blonti, Blontu pagasts, Ludzas novads,  ēkas kadastra numurs 68440040420001 nomnieku, kurš piedāvā augstāko nomas maksu nomas tiesību nodibināšanai ar pašvaldību.

Nekustamā īpašuma nosacītā nomas cena: 

Objekta izsoles nosacītā sākuma nomas maksa
Objekta izsoles nosacītā sākuma nomas maksa
Izsoles solis: saskaņā ar tabulu:
Izsoles solis: saskaņā ar tabulu
Izsoles norises laiks: 10.05.2022.
Izsoles norises laiks: 10.05.2022. saskaņā ar tabulu Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa iela 16, Ludzā, Ludzas novadā, 3. stāvā sēžu zālē:
Izsoles nodrošinājums: Saskaņā ar tabulu:
Izsoles nodrošinājums: Saskaņā ar tabulu:

Izsoles dalības maksa: Dalības maksa ir 20,00 EUR, kas jāiemaksā Ludzas novada pašvaldības, nodokļu maksātāja Nr. 90000017453, Valsts kases kontā LV15PARX0002240270013, ar atzīmi „Dalības maksa Nekustamā īpašuma Darbnīcu ielā 6, Blonti, Blontu pagasts tiesību izsolei”

Pieteikumi iesniedzami: Ludzas novada pašvaldībā Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā, Klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pa pastu uz adresi: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 vai uz elektroniskā pasta adresi: pasts@ludzasnovads.lv, līdz 2022. gada 9. maijam plkst. 17:00 Ludzas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā vai epastā: pasts@ludzasnovads.lv ar drošu elektronisko parakstu.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darbdienu no pulksten 8:00 līdz 12:00 un  no 13:00 līdz 17:00 Ludzas novada pašvaldībā Ludzā, Raiņa ielā 16, Ludzas novadā, LV-5701. 

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Iepriekš vienoties pa tālruni ar Ludzas novada pašvaldības Blontu pagasta pārvaldes saimniecības pārzini Aināru Sidarānu +371 26691045.

Iesniedzamie dokumenti noteikti: Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Darbnīcu ielā 6, Blonti, Blontu pagasts, Ludzas novads,  ēkas kadastra numurs 68440040420001 Izsoles noteikumu 5. pielikums.