SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”
atkritumi

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” informē, ka Ludzas novada: Ludzas pilsētā, Zilupes pilsētā, Briģu, Cirmas, Isnaudas, Istras, Lauderu, Ņukšu, Nirzas, Pureņu, Pasienes, Pildas, Rundēnu, Zaļesjes pagastu administratīvajās teritorijās no 2023. gada 10. aprīļa vienotā nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa ir noteikta 27,56 EUR/m3 bez PVN, kopā ar  PVN 21% - 33,35 EUR/m3.

Pamatojums: Sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa pieaugums SIA „ALAAS” atkritumu poligonā.

SIA “ALAAS” informē, ka vienotajā atkritumu apsaimniekošanas zonā Ludzas novadā: Kārsavas pilsētas, Mērdzenes, Malnavas, Salnavas, Mežvidu, Goliševas, Ciblas, Blontu, Pušmucovas, Zvirgzdenes, Līdumnieku pagastu administratīvajās teritorijās no 2023. gada 1. maija vienotā nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa būs 25,67 EUR/m3 bez PVN, kopā ar  PVN 21% - 31,06 EUR/m3.