Projektu aktualitātes
ERAF

 

Bērnu pasakā ļaunā pamāte ziemā sūta savu pameitu uz mežu lasīt sniegpulkstenītes. Meitenītei paveicās: viņa satiek brāļus – divpadsmit mēnešus, un vecākie brāļi – ziemas mēneši – atļāva martam atnākt uz stundiņu, lai izaugtu sniegpulkstenītes. Izskatās, ka šoziem pameitai nebūtu grūti dabūt pavasara ziedus arī bez palīdzības no malas. Ja kāds agrāk pateiktu, ka pie mums decembrī var uzsākt rakt tranšejas un likt tajās ūdensvada un kanalizācijas caurules, par viņu, laikam, pasmietos. Bet šogad anomālā siltuma dēļ tas kļuva iespējams.

Iepirkums, kas tika izsludināts ūdensvada un sadzīves kanalizācijas izbūvei Banoņejas ceļā, kas atrodas Ciblas novadā un turpinās aiz Ludzas pilsētas Odu ielas, bija garāks, nekā parasti, un Ludzas novada pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA “Rubate” tikai 16. oktobrī. Darbi notiek ļoti ātri, un būvuzņēmējs ir apņemies tos pabeigt ātrāk, nekā paredzēts līgumā – plānots, ka darbi tiks izpildīti 2020. gada februārī.

Attēls
SIA “Rubate” būvē ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklus Banoņejā.

 Saskaņā ar līgumu, būvdarbi šajā objektā izmaksās 98 211.39 EUR.

Pavasarī jau pēc Ciblas novada pašvaldības pasūtījuma tā pati SIA “Rubate” ieklās asfaltbetona segumu Banoņejas ceļā. Ar šo darbību noslēgsies lielā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludza, Kārsavas  un Ciblas novados” (Nr. 5.6.2.0/16/I/006), kura ietvaros jau tika pārbūvētas Ludzas pilsētas Latgales šķērsiela, Odu iela, Jurdža ielas posms, pārbūvēts ceļa P-154 posms Kārsavas novada Mežvidu pagasta Klonešnīkos, arī Klonešnīkos izbūvēts ūdensvads un sadzīves kanalizācijas sistēma, kā arī palielināta elektroapgādes līnijas slodze, kas piegādā elektrību SIA “Latgales dārzeņu loģistika” Mežvidu pagastā.


Kopējie projekta attiecināmie izdevumi sastāda 3 204 648.95 eurono tiem Eiropas Reģionālas attīstības fonda ieguldījums ir 2 615 981.60 euro un valsts budžeta dotācija sastāda 128 013.71 euro. Pašvaldību līdzfinansējums savu darbību īstenošanā sastāda 10.5% no projekta attiecināmajām izmaksām, savukārt uzņēmējam – SIA “Latgales dārzeņu loģistika” jānodrošina līdzfinansējums 45% apmērā elektrosadales līnijas slodzes palielināšanai. 

Plānots, ka projekts tiks īstenots 45 mēnešu laikā.

Projekts tiks īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.

Informāciju sagatavoja projektu vadītāja Viola Andruščenko