Projektu aktualitātes

 

Ludzas novada pašvaldība turpina īstenot Lauku atbalsta dienesta apstiprinātos projektus, kas tika iesniegti 2017.gadā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Projekta „Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ludzas novadā 1.kārta” (Nr. 17-01-A00702-000025) īstenošanas gaitā, 07.maijā pēc ziemas tehnoloģiskā pārtraukuma tika atsākti darbi šādos objektos:  

  • Tutāni–Kivļi–Dubinova – 6 km garumā Cirmas pagastā;
  • Līdeksna–Vurpuļi–Ļadiņa 0,993 km garumā un Horošova–Vorslova–Vurpuļi – 0,780 km garumā Nirzas pagastā;
  • Čerņavski–Maļinovka – 6, 55 km garumā Istras pagastā.

Tiek plānots, ka līdz jūnija beigām šie objekti tiks nodoti ekspluatācijā.

21.maijā tika uzsākti darbi ceļa posmā Brigi–Briģu stacija (0,00-0,91km), Brigu pagastā projekta “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ludzas novadā II kārta” (Nr. 17-01-A00702-000040) ietvaros. Ceļa pārbūves laikā atbilstoši SIA “BM-projekts” izstrādātajam būvprojektam tiks nozāģēti krūmi un koki, kas traucē redzamībai, noņemts uzaugums, izbūvēts jauns ceļa segums ar pretputekļu klājumu, tiks izveidotas un pārtīrītas grāvju sistēmas ūdens savākšanai no ceļu klātnēm, kā arī izbūvēts apgaismojums. Darbus objektā veic SIA “Ceļi un Tilti”, apakšuzņēmējs SIA “Relat Būve”, kā arī apgaismojumu izbūvēs SIA “Latgales elektromontāža”.

Jūnijā tiek plānots uzsākt darbus arī šī projekta otrajā objektā, ceļa posmā Ludza–Kreiči (0,00-2,929km), Isnaudas pagastā.

Ludzas novada pašvaldība aicina autovadītājus un iedzīvotājus būt pacietīgiem, ievērot pagaidu uzstādītās ceļa zīmes un ar sapratni uztvert plānotos būvdarbus!

 

Minēto ceļu pārbūve notiek ELFLA un Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros kā projekts „Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ludzas novadā I kārta” (Nr. 17-01-A00702-000025) un projekts „Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ludzas novadā II kārta” (Nr. 17-01-A00702-000040), ar ELFLA finansējumu un Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu.

Projektu vadītāja

Ilona Mekša

Ervīna Kaupera foto: Ceļa posms Brigi-Briģu stacija