Projektu aktualitātes Izglītība
Turpinās projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
es-fondu-logotipu-ansamblis-esf-krasains-768x185-1.jpg

 

Projekts “ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI” Ludzas novada izglītības iestādēs 2022./2023. mācību gadā 

Projekta mērķis:

Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Galvenās aktivitātes:

  • Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošanas mācības, IKT resursi, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku ieviešana);
  • Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā.

2022./2023. mācību gadā Ludzas novada izglītības iestādēs turpinās trešais projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2/16/I/001) posms.

Projekta īstenošanas rezultātā Ludzas novada 6 vispārējās izglītības iestādēs – Ludzas pilsētas vidusskolā, Ludzas 2.vidusskolā, Ciblas vidusskolā, Zilupes vidusskolā, Mežvidu pamatskolā, Mērdzenes pamatskolā – tiks nodrošināts daudzpusīgs atbalsts izglītojamiem gan mācību procesā, gan ārpusstundu pasākumos, tādā veidā uzlabojot izglītojamo individuālās kompetences un mācību sasniegumus.

Projekta aktivitātes izglītības iestādēs:

pedagoga palīgs/otrais pedagogs – sniedz individualizētu atbalstu lielās mācību klasēs vai klasēs, kurās ir liels skaits skolēnu ar mācīšanās traucējumiem vai mācīšanās grūtībām;

mācīšanās grupas – ar mērķi sniegt atbalstu tām skolēnu grupām, kurām COVID-19 apstākļos ir nepieciešams kompensēt noteiktu mācību satura jautājumu apguvi;

laborantu programma – nodrošina kopdarbībā ar mācību priekšmeta skolotāju pedagoģiskā darba metožu daudzveidību mācību stundās, piemēram, organizējot praktiskos uzdevumus un eksperimentus STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) mācību priekšmetu apguvei;

talantu programma – mērķtiecīgi veidota mērķprogramma skolēniem ar augstiem sasniegumiem vai augstu sasniegumu potenciālu;

kopienas programma – papildu nodarbības Latgales kultūras, t.sk. valodas, papildu apgūšanai;

interešu izglītība – izglītības iestādes  turpina jau iesāktās aktivitātes – interešu izglītības programmu īstenošanu, integrēti attīstot skolēnu prasmes un zināšanas inovatīvās, ar tehnoloģijām saistītās ārpusstundu nodarbībās  STEM un vides jomā (robotika u.c.).

Projekts tiek īstenots no 2017. gada un īstenošana turpināsies līdz 2023. gada 31. maijam.

Informāciju sagatavoja Ludzas novada Izglītības pārvaldes metodiķe,

Projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” koordinatore

Inta Laganovska-Vesere