Izglītība
Būt vai nebūt?

 Šajā mācību gadā 20 klases no Latvijas vispārizglītojošām skolām uzsāks dalību starptautiski īstenotas skolu atkarības profilakses programmas “Unplugged” pilotēšanā.

 Ludzas pilsētas vidusskolas 7. klašu skolēni no šī gada decembra līdz nākamā gada maijam (2021./2022. m. g. 2.sem.) arī piedalīsies atkarību izraisošo vielu profilakses programmas UNPLUGGED īstenošanā.

7.a un 7.b klase  tika  ‘’izlozētas’’ kā kontrolklases, tāpēc piedalīsies tikai pētījumā. Savukārt 12 stundu programmu īstenos 7.c klases skolēni, lai saprastu, vai skolā ir aktuāla šāda veida profilakses programma, tā kā  jaunākajos pētījumos un publikācijās ir noskaidrots, ka atkarību izraisošo vielu lietošana ir daudzu pusaudžu dzīvesveida daļa.

Pilotēšanas mērķis ir adaptēt programmu īstenošanai Latvijā, veicināt pierādījumos balstītas programmas darbības īstenošanu un integrēšanu mācību saturā, kas novērstu vai attālinātu atkarību izraisošo vielu lietošanas uzsākšanu 12-14 gadus vecu skolēnu vidū. Profilakses programmām skolās ir liela nozīme atkarības risku mazināšanā. Programma aptver lielākās atkarību izraisošo aktivitāšu grupas un izpaužas kā apmācības jauniešiem.

 Programmu “Unplugged” veido 12 nodarbības, kas tiek īstenotas vispārizglītojošās skolās. Nodarbībās iekļauti jautājumi, kas ietver kritiskās domāšanas, lēmumu pieņemšanas, radošās domāšanas, efektīvas komunikācijas, savstarpējo attiecību, empātijas un citu prasmju un iemaņu attīstīšanu 12-14 gadus veciem jauniešiem. Programmas mērķis ir novērst vai attālināt atkarību izraisošo vielu lietošanas uzsākšanu šajā jauniešu vecuma grupā. Programmā ietvertās aktivitātes balstītas sociālās ietekmes modelī (sniegtā informācija un paredzamās darbības nav pamācošas, norājošas). Programma ir interaktīva, papildināta ar sociālo prasmju elementiem un uzskatiem par normām, vērtībām.

 Programmas pilotēšanā iesaistīto skolēnu vecākiem būs iespēja apmeklēt darbnīcas, kurās apskatīs pusaudžu vecākiem aktuālus jautājumus. Tiks attīstītas un stiprinātas vecāku prasmes komunicēt un kopīgi risināt dažādus pusaudžu vecumposmam būtiskus jautājumus.

Programmas adaptēšanu un pilotēšanu Latvijā, pēc Veselības ministrijas pasūtījuma, veic SIA “Divi gani”.

Ludzas pilsētas vidusskolā darbs pie programmas “Unplugged”  īstenošanas ir sācies. Pašlaik notiek 7.klašu skolēnu anketēšana. Savukārt nodarbības notiks šī mācību gada 2. sem.

Paldies 7. klašu skolēniem par atsaucību! Paldies vecākiem par sadarbību! Paldies kontrolklašu audzinātājām par kopābūšanu un labjūtību!

                                                                              Līga Arcihoviča, skolotāja konsultante

rogrammas adaptēšana un pilotēšana tiek finansēta  ESF darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros.

es-fondu-logotipu-ansamblis-esf-krasains-768x185-1.jpg