Atzīmējot Latvijas Republikas Proklamēšanas 105. gadadienu, 18. novembrī Ludzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs un domes priekšsēdētāja 2. vietnieks Oļegs Agafonovs pasniedza Ludzas novada pašvaldības augstāko pašvaldības apbalvojumu “Ludzas novada Goda pilsonis” un astoņus Atzinības rakstus aktīvajiem, radošiem un godprātīgiem novada iedzīvotājiem.

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs valsts svētku koncertā "Nekur nav tik labi kā mājās" atzīmēja, ka mūsu valsts lielākā bagātība ir mūsu tauta. “Mums katram ir jāatbild uz jautājumu, ko es varu izdarīt, lai palīdzētu sakārtot savu valsti un savu vidi, ko es varu paveikt, lai manas mājas, mana pilsēta, mans novads, mana valsts kļūtu labāka? Ikviens no mums ir daļa no veseluma, kurā katrs no mums ir vērtīgs. Strādājot kopā, apvienojot spēkus, mēs spējam izdarīt ļoti daudz. Mēs spējam vēstures gaitu pavērst sev par labu. Es novēlu jums visiem šajos svētkos izjust lepnumu par savu pilsētu, par savu Ludzas novadu, par savu Latviju. Paldies visiem, kuri ar savu darbību un aktivitāti dod ieguldījumu mūsu cilvēku labklājības uzlabošanā un Ludzas novada izaugsmē. Paldies visiem par jūsu atbalstu un sadarbību. Dievs, svētī Latviju!”

Pašvaldības augstāko apbalvojumu “Ludzas novada Goda pilsonis” - apliecinājuma rakstu un krūšu zīmi - par ieguldījumu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un kultūrdzīves veidošanu saņēma Saļimons Kipļuks. Salimons ir fizikas un matemātikas skolotājs, kurš savulaik strādājis Ciblas vidusskolā, novadnieks darina seno latgaliešu lina auklu apavus “Peterņas”, vada meistarklases Ludzas Amatnieku centrā, dziedājis korī "Austrumstīga" un piedalījies visos dziesmu svētkos no, sākot no 1955. gada. Savā darbīgajā dzīves gājumā Saļimons Kipļuks atstāj neizdzēšamas pēdas nemateriālo kultūras mantojuma saglabāšanā un kultūrdzīves veidošanā. Mēs ļoti lepojamies, ka Saļimona Kipļuka vārds šogad visā krāšņumā izskanējis vairākkārt - XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku 150-gadu jubilejas gājienā, Latgales plānošanas reģiona organizētajā pasākumā “Latgales diena 2023”, kur saņēma arī pateicības rakstu par mūža ieguldījumu amatu kopšanā. 

Valsts svētku koncerts

Svinīgajā pasākumā Atzinības raksti tika pasniegti: 

  • Biedrībai “SPORTA KLUBS “KUORSOVA”” par ieguldījumu sporta nozares attīstībā, radot un organizējot sacensības, inovatīvus pasākumus un veicinot latgaliešu valodas popularizēšanu;
  • Biedrības “Darba un kultūras centrs “Līdumnieki”” vadītājam Igoram Zabiļevskim par entuziasmu, patriotismu un aktīvu līdzdalību sabiedriskās dzīves un kultūrtelpas veidošanā;
  • Biedrības “Līdzdalībai nav vecuma” vadītājai Verai Putānei par nesavtīgu darbu un aktīvu līdzdarbošanos Ludzas novada sabiedriskajā dzīvē;
  • Biedrības “Teātris azotē” vadītājai Marikai Čerņavskai par Ludzas novada kultūrvides bagātināšanu un cilvēka identitātes stiprināšanu pierobežā;
  • Ciblas kultūras nama folkloras kopai “Ilža” par nozīmīgu ieguldījumu tradīciju, kultūras vērtību - latgaliešu katoliskās identitātes saglabāšanā, pārmantošanā un tālāknodošanā;
  • Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrības Ludzas novada pašvaldības arodorganizācijas priekšsēdētājai Līgai Mežulei par ilggadēju, godprātīgu, atbildīgu un veiksmīgu darbu sociālā dialoga stiprināšanā;
  • Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra direktores vietniecei Natālijai Losānei par nozīmīgu ieguldījumu, ilggadēju darbu jaunatnes pilsoniskās apziņas veidošanā un radošo spēju attīstīšanā;
  • Zilupes Mūzikas un mākslas skolas direktorei Verai Doreiko-Sinkevičai par ilggadīgu, nozīmīgu ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un līdzdalību Ludzas novada izglītības un kultūrvides veidošanā.

Par svētku noskaņas radīšanu pateicamies Normundam Rutulim un akustiskajam trio, kā arī pasākuma vadītājiem Arnim Krancānam un Valentīnai Razumovskai. 

“Ar myusim tāvzeme
Tai runojās:
Tik skaidrā volūdā
Kai iudiņs olūtā.”

Svētku koncerta izskaņā Saļimons Kipļuks kopā ar Atzinības rakstu saņēmējiem vienojās kopīgā dziesmā “Skaidra volūda”. Latvija mums katram nozīmē daudz, jo tās ir mūsu mājas. Lai šī īpašā svētku sajūta ceļo no viena pie otra!