Žogu arhitektūras saglabāšana Ludzas vecpilsētā

Attēlam ir ilustratīva nozīme.

Žogs no pirmā skatiena ir mazsvarīgs un nereti tiek piemērots  saimnieciska rakstura objektam, dažreiz to pieskaita pie labiekārtojuma elementiem. Tomēr pilsētas tēla veidošanā tam ir ļoti būtiska loma, īpaši privātmāju rajonos, kur visu ielas fronti un līdz ar iespaidu, veido žogu siena-fasāde. Ludzas vēsturiskais centrs ir tieši tāds rajons, kur vēsturiskie zemesgabali tika iežogoti ar blīvu koka vertikālo dēlīšu žogu, iezīmējot vārtiņu vietu ar simboliskās nojumes kantaino arku, ļoti veiksmīgi, vēl pa gabalu iemarķējot ieejas vietas ielas perspektīvā. Tādējādi, žogu arhitektūrai vēsturiskajā centrā ir liela loma tā autentiskuma un estētisko vērtību saglabāšanā, jo Ludzas pilsētas vēsturiskais centrs ir valsts aizsargājams valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis (valsts aizsardzības Nr.7441). Līdz ar to vecpilsētas un tās aizsardzības zonas īpašumu īpašniekiem tiek uzlikts papildu slogs – būvniecībai šajā teritorijā izvirzītas paaugstinātās prasības.

Diemžēl, daļa no Ludzas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas ir iežogota patvaļīgi, neskaņojot žogu projektus ar Būvvaldi un Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldi (Pārvalde), kas ir obligāta prasība vēsturiskā centra un tā aizsardzības teritorijā, kā arī uzstādot žogus, kas neatbilst prasībām (Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013-2024 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (2013.g.) – TIAN, likums “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” un 2021. gada 26. oktobra Ministru Kabineta noteikumi Nr. 720 “Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumi”).

Ludzas novada būvvalde (Būvvalde) ilgstoši mutiski uzrunāja iedzīvotājus skaņot žogu projektus, kā arī demontēt noteikumiem neatbilstošus žogus bez sodu piemērošanas. Pavasarī Ludzas novada pašvaldība saņēma vēstuli no Pārvaldes ar aizrādījumu par Ludzas vecpilsētā un tās aizsardzības zonā esošo 54 īpašumu žogu neatbilstību normatīviem aktiem. Būvvalde jau sagatavoja vēstules-brīdinājumus visiem žogu īpašniekiem, tomēr lai neveidotos būvvaldes resursu pārslogojums, tās tiks sūtītas pa daļām, nevis visas uzreiz.

Sākot ar 2021.gada aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.253 «Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi» grozījumiem, p.6.3.4. … būvniecības ieceres dokumentācija nav nepieciešama … žoga … būvdarbiem, saskaņojot to ar zemes gabala īpašnieku vai, ja tāda nav, tad ar zemes gabala tiesisko valdītāju un trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas, ievērojot citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Līdz ar to darām zināmu, ka žogu dokumentācija vairāk nav jāskaņo Būvvaldē, tomēr būvvalde var izskatīt ieceres atbilstību normatīvajām prasībām un konsultē iedzīvotājus attiecībās uz šo jautājumu, kā arī kontrolē uzbūvētu žogu atbilstību.  Tomēr šie grozījumi neatbrīvo īpašnieku no nepieciešamības skaņot vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā iecerētu  žogu izvietojumu un ārējo izskatu Pārvaldē. Iesniegumu brīvajā formā var iesniegt elektroniski pasts@mantojums.lv., vai sūtot papīra formāta vēstuli uz Mazā Pils iela 19, Rīga, LV-1050, pievienojot žoga vizuālā risinājuma skici vai bildi un izvietojuma shēmu – piemērām uz robežu plānā iezīmēt žoga fronti. Iesniegumā jānorāda žoga augstums, materiāls un krāsa pēc NCS vai RAL katalogiem. Visus ar iesnieguma sagatavošanu saistītus jautājumus Pārvaldei var uzdot zvanot pa +371 28908600.

Vēsturiskajā centrā vispārējā gadījumā (TIAN p.83.1-84.11) žogs liekams pa zemes vienību robežām ielas vai ceļa pusē pa vēsturiski iedibināto žogu līniju, kas nozīmē, ka ir jāturpina kvartāla robežās vēsturiski iezīmētā esošā žogu fronte. Visus žogus ielas pusē viena kvartāla robežās iespēju robežās būvē uz vienas līnijas un vienā augstumā, nepārsniedzot maksimālo atļauto augstumu (1,6m). Pilsētbūvniecības pieminekļa “Ludzas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā gar ielām veido necaurredzamus blīvus koka dēļu žogus, atveidojot vēsturiskus koka žogu analogus.

Jaunuzbūvētajam žogam ir harmoniski jāiekļaujas vēsturiskajā pilsētvidē un esošajā apbūvē. Žogiem un vārtiem, gar ielām un laukumiem jābūt saskanīgiem ar vēsturiskās apbūves tradīcijām, apbūves arhitektūru un blakus esošo zemes vienību žogu un vārtu veidolu gan materiālu, gan krāsu gammas ziņā. Vēsturiskajā centrā ir aizliegti metāla, betona lējuma, polivinilhlorīda un stiepļu pinuma žogi.

Kas jāzina par žogu būvniecības prasībām Ludzas pilsētā, ārpus vecpilsētai un tās aizsardzības zonai?

Neskatoties uz to, ka ārpus vēsturiskajam centram prasību ir mazāk, tomēr žogu arhitektūra tiek reglamentēta ar TIAN noteikumiem.  Šeit žoga izskats nav jāsaskaņo ne ar Pārvaldi ne ar Būvvaldi, bet visa atbildība par žogu atbilstību prasībām jāuzņemas pašam žoga (zemes) īpašniekam. Neskatoties uz to, ka tas neietilpst Būvvaldes pienākumos, tā gan konsultē iedzīvotājus un izskata skices, kas ļauj cilvēkiem pārliecināties, ka būvējamais žogs atbilst TIAN un nākotnē tas nebūs jānojauc vai nebūs jāsamaksā sods.

Žogiem dzīvojamās apbūves teritorijās gar ielu jābūt ne augstākiem par 1,60 m no zemes virsmas un jābūt vismaz 20% caurredzamiem. Žogu un vārtu augstumu, caurredzamību, krāsu un materiālu saskaņo ar ēku arhitektūru un žogiem blakus zemes vienībās, ka arī ar žogu stilu konkrētajā teritorijā (TIAN p.84.1.-84.3.). Rūpnieciskās apbūves teritorijās (R, R1) un Tehniskās apbūves teritorija (TA) atļauti augstāki žogi, bet ne augstāki par 2,2 m no zemes virsmas un pieļaujams izvietot necaurredzamus žogus, ja tas nepieciešams slēgtas ražošanas zonas nodrošināšanai. Ja blakus zemes vienību īpašnieki vai tiesiskie valdītāji vienojušies uz savstarpējam zemesgabalu robežām (ne gar ielu) atļauts būvēt blīvus un necaurredzamus žogus, bet ne augstākus par 1,80 m no zemes virsmas.

Zemes vienību atļauts nožogot ar dzīvžogu – krūmu joslu 1 m platumā, gar zemes vienības robežu, tomēr pirms dzīvžoga ierīkošanas pa zemes vienības robežu vai tuvāk nekā vienu metru no zemes vienības robežas,  jāsaņem attiecīgās blakus esošās zemes vienības īpašnieka vai tiesiskā valdītāja rakstveida saskaņojumu, norādot dzīvžoga maksimālo augstumu un attālumu līdz robežai, kas nākotnē būs jānodrošina dzīvžoga īpašniekam.

Papildu tam, Ludzas pilsētas teritorijā gar ielām un publiskajā ārtelpā nav atļauti metāla lokšņu žogi – visi tādi žogi ir nojaucami un tos nav iespējams legalizēt. Visa pilsētas teritorijā aizliegts izvietot stiepļu žogus ielas frontē (p.84). Pilsētā ir aizliegti dzeloņdrāšu žogi.

Jautājumu gadījumā aicinām konsultēties ar būvvaldi, rakstot uz būvvalde@ludzasnovads.lv vai zvanot uz +371 65707126

Informāciju sagatavoja Ludzas novada Būvvaldes arhitekte Darja Koževnikova