Pamatojoties uz likumā “Par pašvaldībām” noteikto, ar 2023.gada 1. janvāri komiteju sēžu protokoli, audioieraksti vai audiovizuālie ieraksti ir publiski pieejami, ievērojot likumā noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus.

Komiteju sēžu protokolus publicē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē triju darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas. Audioieraksta vai audiovizuālā ieraksta glabāšanas laiks institūcijas glabātavā ir pieci gadi.

Komitejas sēdes ir atklātas, bet, ievērojot šā likuma 27.panta ceturtajā daļā noteikto, komitejas sēdi vai tās daļu var pasludināt par slēgtu.