Ludzas novada pašvaldība paziņo, ka ar 2022. gada 14. marta Ludzas novada pašvaldības domes lēmumu Nr.6 (protokols Nr. 3) ir pieņemti saistošie noteikumi Nr. 10/2022 „Ludzas novada (administratīvā teritorija līdz 2021.gada 1.jūlijam) teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam”.

Saistošie noteikumi publicēti: https://www.vestnesis.lv/op/2022/65.9

Saistošie noteikumi Nr. 10/2022 nosaka Ludzas novada administratīvās teritorijas daļas – Ludzas pilsētas, Briģu, Cirmas, Isnaudas, Istras, Nirzas, Ņukšu, Pildas, Pureņu un Rundēnu pagastu teritoriju funkcionālo zonējumu, teritorijas ar īpašiem noteikumiem, aizsargjoslas, kuru noteikšana ir pašvaldības kompetencē, un prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, atbilstoši Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.–2024. gadam grozījumu 2.1 redakcijas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un grafiskajai daļai – funkcionālajam zonējumam, teritorijām ar īpašiem noteikumiem un aizsargjoslām, kas noteiktas pašvaldības kompetencē esošajām apgrūtinātajām teritorijām un objektiem.

Ar lēmumu un saistošiem noteikumiem var iepazīties arī Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lvhttps://geolatvija.lv/geo/tapis#document_233366.

Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25. panta ceturtajai daļai saistošie noteikumi pēc spēkā stāšanās nav īstenojami tikmēr, kamēr nav pabeigtas likuma 27. panta trešajā daļā minētās darbības. Par VARAM vēstules saņemšanu pašvaldība informēs atsevišķi.

Saskaņā ar Ludzas novada domes 30.11.2021. lēmumu (protokols Nr. 11, 31.§ “Par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-.2024.gadam grozījumu redakcijas 2.0 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai nodota Ludzas novada (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumu pilnveidotā redakcija (2.0).

Publiskās apspriešanas termiņš: no 2022.gada 11. februāra līdz 2022. gada 4. martam.

Publiskās apspriešanas laikā ar teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto redakciju iespējams iepazīties:

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2022. gada 2. martā plkst. 14:00, Ludzas novada pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 16, 3. stāva zālē. Sanāksme notiks “zaļajā” (epidemioloģiski drošajā) režīmā, veicot vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu verifikāciju, lietojot sejas maskas un nodrošinot citu normatīvajos aktos noteikto epidemioloģisko drošības prasību ievērošanu.

Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt:

  • klātienē Ludzas novada pašvaldības ēkā (Raiņa ielā 16, Ludzā) un jebkurā pagasta pārvaldē iestāžu darba laikā;
  • nosūtot pa pastu Ludzas novada pašvaldībai, adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
  • nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu: pasts@ludzasnovads.lv
  • elektroniski portālā geolatvija.lv

Publiskās apspriešanas laikā apmeklētājus pieņem un papildus informāciju par Ludzas novada (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojuma 2013 .-2024. gadam grozījumu 2.0 redakciju iespējams iegūt Ludzas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļā, Raiņa ielā 16, Ludzā, apmeklētāju pieņemšanas laikā (kontaktpersona Mārīte Romanovska, tālrunis +371 26869560, e-pasts: marite.romanovska@ludzasnovads.lv) vai sazinoties ar teritorijas plānojuma grozījumu izstrādātājas SIA “Reģionālie projekti” projektu vadītāju Tāli Skuju, tālrunis +371 29792097 , e-pasts: talis@rp.lv.

Ludzas novada Dome 2020.gada 23.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.12, 24§) “Par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumu 1.redakcijas pilnveidošanu”.

Ludzas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam  (turpmāk- Teritorijas plānojums) grozījumu 1.redakcijas publiskā apspriešana notika laikā no 2020. gada 17. jūnija līdz 15. jūlijam.

Par Teritorijas plānojuma grozījumu 1.0 redakciju saņemti 23 institūciju atzinumi, kas bija sniegušas nosacījumus Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei. Atsevišķas institūcijas sniedza pozitīvus atzinumus bez iebildumiem, pārējās atzinumos norādīja priekšlikumus Teritorijas plānojuma grozījumu 1.0 redakcijas pilnveidošanai.

Publiskās apspriešanas laikā saņemti 7 iesniegumi (vairāki kolektīvi iesniegumi) ar iebildumiem par Teritorijas plānojuma grozījumu 1.0 redakcijas risinājumiem un priekšlikumiem pilnveidošanai. Vairāki iesniegumi (arī kolektīvi iesniegumi) saņemti ar priekšlikumiem aizliegt azartspēļu organizēšanu Ludzas pilsētas teritorijā; saņemts arī kolektīvs iesniegums ar lūgumu neaizliegt izklaides centrus, azartspēles un kazino izveidošanu. Citi iesniegumi satur iebildumus un priekšlikumus teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidošanai attiecībā uz konkrētu iesniegumos minētu zemes vienību izmantošanu un izmantošanas aprobežojumiem.

Izvērtējot publiskās apspriedes laikā saņemtos iedzīvotāju iebildumus un priekšlikumus, kā arī institūciju sniegtos atzinumus, Ludzas novada Dome ir lēmusi pilnveidot Teritorijas plānojuma grozījumu redakciju. Ar pieņemto lēmumu, publiskās apspriešanas sanāksmes protokolu  un ziņojumu par saņemtajiem priekšlikumiem un atzinumiem var iepazīties Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv : https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_5429.

Saņemtie iedzīvotāju iebildumi un priekšlikumi tiks izvērtēti pilnveidotās redakcijas sagatavošanas gaitā.

Informējam, ka Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotā redakcija pēc tās izstrādes tiks atkārtoti nodota publiskai apspriešanai.

Aicinām sekot līdzi grozījumu izstrādes turpmākai gaitai Ludzas novada pašvaldības interneta vietnē www.ludza.lv sadaļās  par Publiskajām apspriedēm un par Teritorijas plānojumu, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lvhttps://geolatvija.lv/geo/tapis#document_5429

Publikācija: Paziņojums par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grozījumu 1. redakcijas publisko apspriešanu

Ludzas novada pašvaldības dome 2020.gada 26.martā pieņēma lēmumu (protokols Nr.6, 44§) “Par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumu pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2020. gada 17. jūnija līdz 2020. gada 15. jūlijam
Ludzas novada teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020. gada 9. jūlijā plkst. 14:00 Ludzas novada pašvaldības ēkā Raiņa ielā 16, Ludzā, 3.stāva lielajā zālē

Ar Ludzas novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju publiskās apspriešanas laikā iespējas iepazīties:

1) izdruku veidā Ludzas novada pašvaldības ēkā (Raiņa ielā 16, Ludzā);
2) elektroniskā veidā – Ludzas novada pašvaldības mājas lapā internetā www.ludza.lv un Ģeoportālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_5429

Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt:

1) klātienē Ludzas novada pašvaldības ēkā (Raiņa ielā 16, Ludzā) un jebkurā pagasta pārvaldē iestāžu darba laikā;
2) nosūtot pa pastu Ludzas novada pašvaldībai, adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
3) nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu: dome@ludza.lv

Papildus informācija:

1) Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Aivars Meikšāns, tālr.+371 65707496, e-pasts: aivars.meiksans@ludza.lv
2) teritorijas plānojuma grozījumu izstrādātājs SIA “Reģionālie projekti”, kontaktpersona Tālis Skuja, tālr.+371 2979297, e-pasts talis@rp.lv

Ludzas novada pašvaldība paziņo, ka saskaņā ar Ludzas novada domes 2016.gada 28.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.13, 6.§) “Par Ludzas novada Teritorijas plānojuma 2013.- 2024.gadam grozījumu izstrādi” ir uzsākta spēkā esošā Ludzas novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde, apstiprināts grozījumu izstrādes darba uzdevums un darba grupas sastāvs.

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītājs – Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos Aivars Meikšāns, tālrunis 65707496, e-pasts: aivars.meiksans@ludza.lv.

Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei iesniedzami Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 (312.kab.) vai elektroniski uz e-pasta adresi dome@ludza.lv, kā arī ģeoportālā Geolatvija.lv  līdz 2016. gada 30. septembrim.

Ar pašlaik spēkā esošo Ludzas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam var iepazīties Ludzas novada pašvaldības mājas lapas sadaļā Plānošanas dokumenti/ Teritorijas plānojums https://ludzasnovads.lv/pasvaldibas-kalendars/planosanas_dokumenti/planosanas-dokumenti/, Ludzas novada pašvaldības Būvvaldē – Raiņa ielā 16, Ludzā un Ludzas novada pagastu pārvaldēs.

eraf-logo-300x171.jpg

Ludzas novada teritorijas plānojums 2013. – 2024. gadam un Vides pārskats izstrādāts  Eiropas Sociālā fonda finansētās programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.2. aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” projekta „Ludzas novada teritorijas plānojuma izstrāde” (Vienošanās Nr.1DP/1.5.3.2.0./10/APIA/VRAA/033) ietvaros.

Ludzas novada pašvaldība paziņo, ka 2013.gada 31.janvārī ar Ludzas novada domes sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.3, 1.§) ir apstiprināts Ludzas novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam un pieņemti saistošie noteikumi Nr.5 „Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” (stājas spēkā 08.02.2015.).

Ar Ludzas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam un Vides pārskatu var iepazīties Ludzas novada pašvaldībā Raiņa ielā 16, Ludzā – 113.kabinet, pašvaldības mājas lapā www.ludza.lv un Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.